Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
|οεοεπεν@οτεΜε· ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΝΑ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΛΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΟ|ΣΗ ΤΟΥ |'|ΟΛΥΝΟΝ|ΟΣΧΕΛ'ΟΥ
' ···-·.,. Δ
ΑΛΛΑΖΕ| ΤΟ ΤΗΛΕΟΠΤ|ΚΟ ΤΟΠ|Ο
Δημοσιεύτηκε Η 'ΤΟΟΚΝΟΝξΝ ΤΟ" οιονων·ομοὐ για τις (ιδεα
Σελ..2
ΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΑ ΡΟΝΟ8
ΠΑ “η ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ
:τις ΜΜΜ ' ·ΒομΠ·οζε·· τον '08" ο ο·οο·κοοίο
οήμεοο ο· Κύπριο· οικονομ·ο το ν·ο την Μπα" μμ
ψηφοοοοο· μοκετο των μέτρων εξυπηρετούμενων ΜΜΜ