Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"'"¦ ΚΥΡ'ΠΚ|·|¦
Εκδοτπ5:ΚωνσταντἰνοεΜπτσπ5 22 Μοτοω 201 6 . Αρ.Φυῆῆου 963 · Τιμή Ι ευρώ |ὁιοκτπσια:ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤ|ΚΗ Δεσετ
-τ ΠΜ· <·'·“ Π54-· Ν=ῖ_~..7Β> _
-¦_ꦦ. , χ :κ ι.-ῖ“ Με .“¦..¦¦.' .Δ >  . › 4  μ_:_'¦"¦·ι   -. π
7 = εκ· ι Η . μ;.ι τον τα
ΜΕ|ΩΣΕ|Σ ΕΩΣ 47,5°/ο
καιστι5 κυριε8 συντάξετε
.ΤιθασυμΒειπραγμαπ μετα ΕΚΑΣ .θίγονται και οι χαμπῆοσυνταειουχοι  Μεγαῆα θυματα,οιτραπεΖικοἱ
Σεπ. τ2-ι 3
ἰΣἙΜΣ ' ΑΡοΡο τπτ«στχ»
υ ερνπσπ . ,
σε νευρικπ κριση ι ' Εκχωω“,ν ,
, . την εθνικη κυρτσρχισ
Η|σγεῆπ ψηφο, . ,
σῆῆσ π κοινωνια οργιΖετοι για 99 χρονια
ΜΑ  - Γραφει ο
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤ|Α ΓιἑἔΝἔΣ0
. Λ Ε Δ Σ
Πανστρατισ
των μεταρρυθμιστων - Σω
έ Κσῆεσμσ ΝΑΟΥ" Η" «ΜΚ»
η τ του Κ. Μπτσοτσκπ ,
η στι56υνσμει5 “Οι κυβερνπττκστ
 τ""ῇῇογῇ5 ῆσ'ι'κιστέ5
Μ καταστρέφουν
0|ΚΟΝΟΜ|Α τη χωρο»
Λπστρικοἱ φόροι . ΜΑΚΗΣ ΒσΡιΔΗΣ.
Ί 4.3  Βουῆευτπ5
Ποντομ' | κ ¦ | . Αττ|κπ5 τπ5 ΝΔ.
Οὁσνἔυν σε Χοεοκοπο Τρομοκρατια Π δυστυχπμα,
ΜΒ ΠΟ πε5 Σεπ Η ο φορώ ΜΜΜ· και πιο. πανω απο τπν ανθρωποτπτα. Η πτώαπ του Ανω των '7 Μ· 9
Αιγυπτιακών Αερογραμμών, που μετέφερε 65 επιβατεε απο το Παριαι στο καιρο, ε κ
Σγρ ΠΑ έχει προκαῆέσει έντσνπ φπμοπογια περι νέου. σιματπρσυ, τρομοκρατικού πῆπγ- “ Η ανο ΠἙϋξΠ · - · Ιβ εχε|
Ώ ματαε. που μεταφέρει τον τρομο και Με. στα αεροπορικέ8 συνδέσειε και στου5 αι- (πιο το ΠΟΠΟ Μο 05»
Το ονο|γμο θέρεε. ΜΜΜ μέχρι στιγμπ5 δεν έχει Βρεθει το μαυρο κουτι του αεροσκαφσυε μ μ
, τπε Μπιτ που θα δώσει σε απαντπσειε. οι εκτιμπσειε περι πιθανου τρομοκρατι- ' τ Ι" Ο Ρ" ΟΣ ΑΜΥ ΡΑΣ,
στη σοσ|σ ῆδΠμοκρ(π|0 κου κτυππματοε πππθαἱνσυν. Τπν του ώρα που οι συγγενε|ε των αθώών θυματων 7 Βουῇεωη5
Το απο Μ, Ε έχουν Βυθιστειστοπένθοε και στπν απογνωσπ. |6ιω5 χαθω ειναι προφανέε οτι ει- Η Αθηνων
, ρ' του έ" με ΜΒ ο' ναι ουαχοπα να ανασυρθσυν ακομα και οι σοροι των οικείων του5, που Βρπκαν τ ,
ρωπστου5 σσσ|σῆιστε5 Μ η τραγικ0 θανατοατπ Μεσογεισ. Μ 23 του Ποτομιου ώ Ο
. . Σ _ ι