Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΜ-Φ
5 ΜΜ@
ΣΜΜΜω
ΜΜΜ Μ"
'Μ κινειιιιι. αναπνέει και...
υπηρχε· φωοΜν8Μι
ΜΑΜ Με  ή
Νιου. 'Νιου Μ ΜΜ- Μη· 
Χαριστικῇ βολῇ για'
την αγορα οι νωι φοροι
ΧΩΡΙΣ ΑΝΙΑΛΛΑΓΜΑΈΑ ΣΤΟ)ζΡΕ0ΣΗ ΝΕΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΦΤΙΑΓΜΕΝΗΠΑΝΑ ΑΠΟΤΥΧΕΙ,
ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ · ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΑΣΦΥΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ · ΚΟΙΝΩΝΙΑ
: η '"μ“ωΜΜω ωΜαΜΘ ωο1%ΔΜηΜ ιΠ_έ
Μ ·Μ“ω·ΜΜΜ αωωωΜωΜΜω
Μ-ωηΜΜ ΜΜωωαιΜΜΜωκ ›  η .
Η ω ΜΜωΜΜΜ Μ.ΜΜωοωωΜ.Πω.Μ
Μ ωΜωΜ·ω ωΜωωΜΜΜ ,
Μια· οΜωΜΜΜωιΜ ωωωηωαωωωΜω. 0 «κοφτης»,
κΜΜκα Μωω.4%ωΜ“Μ ι£ι0ΔΝϊναι:ιη·τ·νειοε<ηιι:ν·ιηΜΜΜιου›'›ἑοι.·:Μι ο. Μ
ωΜωΜβ “ κωηκφέκΜ
' δικη ημΟφ(ηἐς (ιι η
Πιβὲμνηση ,ΜΜΜ τιμ»
Μιρό όχι μόνο ιπιι μἐῳω
ΦΠ] Μι ιπην υιοθέτηση
«κ0'(Κ|ΝΑ» ΔΑΝΕΙΑ
 !  παζάρι για την
 ΠΝΓ;»  ., ·.' Ι
· εριουσια ων“επι ε ο οπου μ
, _ η
ιι^›υ η£ριβ(›ηι0υ “Μ'κμιι“.
ιηκισῳωμιΜι σε μιςι Ἀσγικι'ι Που ηη<κπημίὁ:ι (κι
Με μέρη Που επιβιώνει
Πω μια κερδισμένη ημέρ(ι.'().ιι η) αν συι(› καπιδει στη χώρο. Η υπόθεση.
όμως. ιι›υ ··κὡφιη·· σεξι)
περισσότερη ηρσσωη,
Κω συιύ γιιιιί ενώ η
η·βἐρνιισΗ β)ἑυει Μι
ιιη0σ1ημίζει μιν ψι“ιφιση
ιι›υ σαν Μη ιιιιίθ(Μ› να
χρειασθεί. ση· ιδιο σιιγμη
ψηφίζει (98 εκ£ηΠ τις
ημιηη0θέσ£ις σου με
μαθημσιικη μιῳίβ£ιιι θα
ηη· Πῳγστκ›ιηα›υν Μι
μῶ.ι›ω σε σρωὐυριζι› _
Πο. Ή'›βοι)ικὑ 'ΕΛΣ β
>ΜωΜσω
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ'ΡΑ|ΩΣ
“ω ΜΜΜ ιη ιιΒωυΒο
ιΜηειικο Μπι Ιου +8Μ%
Μ Οι ΜΜΜ των ξένων οικον γκι τη ωνἐ.ιεκι.
οι Προώ0κΕς γο νέες ωοωοε< κοι το υῳηῆέι ρίσκοΔ Η