Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ιιιιιιιιιιιι κιΔ
θαονοιιικα και πω Εφημεριδα
Τα υπολοιπαιων δανειοδοσιοεωνγια
τα τρία Μεσα συνολικα φισνοσνια 278
εκατομμύρια ευρω!
Μο και πιο κονιο
στο «μαύρο» ιο ΜΒΜ
ποπ| μ Μ “τη ¦πεΜππι¦ ¦ ¦ | ¦
η” Γοπ𦦦κι馦
Μακ' )κπ¦ σπα.
Μ" ιιιικι-ι| Η
ΜΑΦθΥΖθΥ ·
ΜΝΉΜΗ
Μ 82·$θ
Μεγαλε8
αναιροιιέ8
στον δι ωνισμο
για τα ο ειεο
- Η σνασφσΠεια των βαρονων. που
ηαῆισκοηοιαὐν σε [οικονομικεε)
αθανασίεε τοσα
- Σω παιχνιδι νεα Ωακια
- Στα ύψη το τίμημα. που μπορεί να
Εεηερσσει τα 20 εκατ. ευρώ
- Τεῆεσίγραφο των Αμερικανών να
μην απόψεων ρωσικα κεωαθαια ασε
αθειεε :τη ο
ῆΤΗΞ|ῆ
θ' ΜΝΒθ|
ΕθΝ|'θ|
ΜΜΜ ενδιαφερον για σσρμεωχη στο
μετοχικό σι5 κεωαθαιο απο κινεΖικα πιηαε
 ι ποπ επιτοκια = ποιτπκι ο ηπα;
Το καρτεθ των εργσθαβων
και η Μαη α θα Δανια
νννννν.αχιαρω5.αΓ
ΜπιΡΡγοΜιαα ' "ΜΤΒ "ΜΜΜ ,
“ «Απαιιοσνιαιιιολιιικε8αναιποξη5
ΗΜ και κοινωνικη3 δικαιοσῦνη5» Μ η
' ΐ2¦"ἔ'ὲ?ἔἩΜ"ων κι·ιιποι Νίκωνα
ΜηΜη - Ερωτωαακσ
η σταση
ηρο5 οι
βσαΗειιτὡν στο
«Αναποιελεσμαιικοκαιαδικο Η
νομΜεΒιο . ιοΚϋβερνΠτικοΠακὲιο» Μ Β ~
Μ ΚθθΟΡ¦ΞἩΚΩ 4ΜΗΝ0 Λ|'|0 το ΕΝΩΜΕΝΗ· ΕΩΣ ΤΠ" 'ΜΠΕΡΝ
Ο" ΚΡ|Σ|ΜΕΣ
“'20 ΗΜΕΡΕΣ
 Η... αειοθανηση πριν την σθιοθσνηση που θα κρινει τη συμμετοχη του ΔΝΤ
 Η κυβερνηση θα θωσει εξετασειε νια την προώθηση των σετσοοσθιιἱσεων
σε αποκρατικοποιησειε και απτο αποτεπεσιιατα νια την πορεία τπε οικονοιιἱαε
Το κρονο8ιίιγραμμα με σε πρερομπνἱεε-οιαθμού8
Οι αααααγαι Οικανααικων Με ΕααωΖωναΞ¦ αι αααιοααειΞ Νταανκι και αι ααααωααΞ αμαξια/ων αε ΕΚΤ και ΔΝΤ
-  Ώινιη“ι-ι^ιινΣι-ι¦
ι. ΣκιΊπρο πακεργΕιιρωππ8ΔΝΤ για το ππνικο κρεσοιιιρωνιογιανο μπει ιο
Ταμείο οιο προγραμμα
2. Το κρίσιμο
τοιιρ για την
γποιγποο θα
8πγιιπ δοση
των Η τη. ευρώ
3. θ πογορισοιιοειωι_ποπονογιοοκεδιοιι που ιρπιριΖειοι την
Κυριακη - Οι φοροι που αυξονονιαι - Ποιεθαιενεργοποιει. φ ,
ιοι ο αοιοιιαιο8 “κοφιπ8>›
Άρχισε η <<ιιακπ>> για τα κοκκινα δανεια
Τα αναγκαία «Ξεκαθααιααα» των ιααῆαγιααων των ταααεΖων ααα καθε θανη5 αααβῆηααακα αιατωΕικα αναιγιιατα
4. Η πιστα με
τισ αποκρατικοποιπο8ι8 Παραχώρηση
για 99 χρονια
ΣΕΠ. 4, '|θ·'| Ι. ι2,ι4-43, 54
 ι Μ ν
κ '· Απανωια ρεκορ  ..
Μα ιοο5 ατακα' Ξ  
ή, . ,
 ι; Γ 7 /
κ κ γ/ /. Ζ
¦ ¦ Δ | γ. Ι κ' 7 | _
Έβρεξε εκατομμυρια στοΛονδηιο _ ία
ι . ι οι ' Μονιιῆιονι, Μπροκ και Πικοοο ξεπέραοαν
¦ Ι χ κ > 'ρ ·.κ ι πω” · Δ γ Ρ Ι 'η' η·
τον ππκιιἐων προο@κιων - Κοροφοια απο· 
δοση για έργο ιπΞ·Φρινιο κοπο
. .· γ · - ¦· ¦ ¦ ¦ κ 7 ~ ν . ¦ ¦ ι .
ν .· ¦ < ι ι .
Ύ // // κ . ι ι 2 κ #
ω ι. Λ χ ,Λ . <ι· . .7
Κέρδη 484 εκαι. δολαρίων για ιου8 δοιη€ὑνο
στην ιειραημερη δημοπρασία για ιμπρεοιονισιἐε και Σύγχρονη Τέχνη - Μονέ και Γουόρχολ
«ιρἑλαναν» ιο σφυρί Μ ω