Πρωτοσέλιδο Ημερησία: "Πυρίκαυστος χώρα"Recognized text:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΑΒ ΦΥΛΛΟΥ 20263 - ΕΜΣ 690
 ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΠΟ ΜΑΞΙΜΟΥ Η ΜΜΜ" ΤΟΥ Γ. ΣΝΥΡΝΑΡΑ
Το σχέδιο για
πλεόνασμα 2% ι · ο ·
τα επόμενα " ' ·
20 χρόνια
›Κυβέρνηση και ΤτΕ. σε
απόλυτη συνεργασία. προτείνουν στους δανειστές
συγκεκριμένα μέτρα για
πρωτογενές πλεόνασμα
2% αντί 3.5% ΙΜ. ο
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 21-22 ΜΑΙΟΥ 2016 - ΤΙΜΗ 3.5€
"Ι||||||||||'|||||||Ι'Ι"'Ι|'|||||'||||||||'|Ι|||Ι|| 
ΟΙ ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ, 'ΤΟ ΧΡΕΟΣ. |·| ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΝΤ - ΕΕΡΟΑΙΝΟΥ
«Πυρἰκαυοτος» Χώρα
Εκρηκτικό μειγμα στην οικονομία και τιιν Πολιτικα
- Το φθινόπωρο, ορόοιιμ
ο για τα σταθερότητα
Ανοίγει η συζήτηση για 0μα- ρ 2 ' ω - Ζ  ι
δ'κε5““0λ“σεις κα· Περι· Ο ` τ 
κ0πη 130υ - 140υ μισθ0υ Ματια ΜςΖ250ΜΜμ(ΜπΜ ΜςΖόδθωΜτμ)
σου" ΜΜΜ" πχ· α στα ακίν τα. τα ι.χ. 2015 Μανία
' ιἩ=ην καταναλση Φέρνει Η ακτινογραΦία του ΕΝΦΙΑ ΣώΜ2°Β= ιΜί7εΜ
Εκχωρουν για λ , ,δ 2016' ω | 80
99 όν|α τον η Φορο ογικη καταιγι α 148410 68557” . Ι __ ·
χρ, , Στο Ευι·οΩι·οιιρ της :Τρίτης Μι ἔφςνειεση Μ" Ά ' 2016 93"" '
εθνικο πλούτο κρινοντω η αξιολονηοη 69%ψΨ ΜΒΜ%8ἑ Μουτ 120 Ματια ι τ Ἡ
›Μεγ°λη ε"πυχω '(0' η ρυθμιση του χρεους ν 'Ο. ευρω  ως ΕΝΦΙ^ΤηιήΜ4.ωθεΜμ(ᾶνεπήλθεμαΜ /
του... Β. Σόιμπλε χα- Σε κρίσιμο σταυροδρόμι ·ωω . 2015' 456 . '
ρ0κϊιιρίζει ειρωνικό η χώρα έως τη νέα αξι0- Μ Συμπλη- ΜΜ20Β: 213234 ευρώ
την ίδρυσητουυπερ- λ · ο · Μ· ¦Μς Μ _ ο. 
Ταμείου η πρόεδρος ογηση του κτἶ0βρ|ου| Εχουν μέση ααα περιουσίας από Φόρος 2016' “Ἐκ _
του πΔΣ0κ Μια Το πολιτικό σκηνικό οι ελπιδες 206 683 ο ε ι Μ - . -εΜ
και οι Φόβοι και. 3 -4. ο- υ · Μ Μ"Μ Δ ^“ξηση Φ°Ρ0“- 781 Με
πονο: ΜΜΜ
Μειώστε του
Ι Ι ς ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΩΣ 'ΤΑ ?Ο ΜΕ ΧΑΜΗΑΟΐΕΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΙΔΙΩτΜοιιοΙιππ
Φορἔυς. καντε | | Θὑελ Μ γω
ε"εν “σε|ς μ ΟΥΟΟΦ| ΚΙ] « βΟ μ βΟ» την «Προἰκα»
τ ›0 ανθρωπος που | |
ηγήθηκε των δια- ῖ0υ υπερῦ Πρ“νι10τεὐσεων για ς μ ε Ο Μ  Μ  Ταμεὶ0υ
το ΡΒΙ. ζητα μείωση
του ελληνικού ›οξύτατες αντιδρασεις προκαλεί
Ανω των 65 ετών ένας
στους τρεις πολίτες
το 2050
χρέους Σελ. 5 το σχέδιο για την ίδρυση του Ταμείου διαρκειας ζωής 99 χρόνων,
όπου θα ενταχθούν σχεδόν όλες οι
ΔΕΚΟ ›ΣΦοδρές πολιτικές αντιπα
ιι :Μτιιι·1κιι κ. Μοτο" ΔραμαἩκῆ μείωση ῖων ραθέοεις στη Βουλή :εκ 23 - 25
Μετα υθ ιστός γεννήσεων 'ω' Μη'
καῖὰ ἐτῶν ση των θ“νοτων επακΝιι :το απο Με
Φεύγουν από τη χώρα ν
ι Ν Δ 80.000 Ελληνες Τι Φ£ΡΥει στις
(ΣΕΠ μαΧτι τας , , Βαλ'
α διεὐ ονοιι πω αυτό τ σε κ καθε χρονο πως του
γι Ρ ΜΜσεεχατΜ ^'γόϊερ°' '(9' γηρωόἙε' ο Βλ. Πούτιν
›Η προσέγγιση στελεχών από τον 9.6 ζ! ρ0ι εργαζ0μεν0ι απο
Φιλελεύθερο και κεντρώο χώρο ›Με ως το 2020 Κω μ ετό ›Με αιχμή τα ενεργειακό. ζεσταίνε·
ποια πρόσωπα και πολιτικές δυναμεις Ν. ται ξανα η σχέση Αθήνας - Μόσχας
Μαζική Φυγή για σύνταξη το 2023 τομεα-Ωω
›Η επίσκεψη Πούτιν και τα γεωστρατηγικό «παιχνίδια» ΕΛ. 17 - 19
επιδιώκει συνεργασία ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης ΜΗ ΜΜΜ"