Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Σχέδιο οκτώ σημείων για το ελληνικό χρέος
Newspaper website WebsiteRecognized text:
νννννν.Π8ΡτοτΠΡοτίκί.8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΠ(Η
Μ ΡοννΕκ
ΜΜΜ! ΞεΠίςεε Ρώσος Ηε|'αε Λ.Ε.
Τει.: +30 210 6728890
απο": ιηίσ@ροννετ-ηεί|αεει·
Μ.ροΝα-ηε"85σ
Σάββατο 21 Μαίου 2016 | τιμά: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·|
ΕΠιχΕιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 9Ζο · Αριθμός φύλλου: 26.066
Ζαν Κλοντ Γιουνκερ
Πρόεδρος της ΕυρωΠαίκιίς ΕΠιτροΠιίς
του Ανώγεια
|·|Δ|·|Ν0ΠΡΑΣ|Α
ΠΔ οι 4 ΜΜΜ
Πολυνομοσχεδιο
Τ“ΠΒοΜΠρε
τυκοοειιΑκοΕκε 8Α|.Ε8 ὁ εΕιινιεε
'. ωΜ|ω$ οι, ΜΑΜ ΙΜ ΦΕΚ:
ῖ:2ΙωΖόω'·Μ'·ΜΜ· η
σημερα στη Ν
67: Χάθηκε η κοινη Πορεία
[ΔΝΤ] ΑΠοΠλΠρωμΠ υΠοΧρεώσεων έως το 2080, Περίοδος Χάριτος, σταθερά εΠιτόκια
ΣΧέ διο οκτώ σΠμείων
για το ελλΠνικό Χρέος
Δραστικά μέτρα για την ελάφρυνσΠ
του ελληνικού Χρέους, μεταξύ των
οΠοίων μακρά Περίοδο Χάριτος για
Εξέλιξη χρέους με η χωρίς τα μετρα
[Ολομέλεια]
ἔν αΠουσια νεων ιδεών, .αλλά κἐι εν μεσω εΠιμονων Πς ΠλΠρωμές, εΠιμήΚΠνσΠ του Χρόνου 2060 
ιαφωνιων για την Πορεια Που α ΠρεΠει να ακο- οΠοΠλΠρωμής έως Κω το 2080 Και 2055 ¦
λουθησει η δημοσιονομικά και νομισματικη Πολιτικά, «Πάγωμα» των εΠιτοκίων στο 1 5% έως 2050 Π 
- - ε - - ι 2045
η ομαδα των εΠτα Πλουσιστερων οικονομιών φαι- Και το 2045 ζΠτεί το Δ1εθνές ΝομΙ_ Ι
. . . 2040
νεται να υιοθετει Προς το Παρον τη στρατηγικη «ο σμ(ΠΠζό ΤΠμείο4 Σε δΜφορεΠΚή Πε 2035 _ χρέος χωρίς Πορέμβω"   
καθενας μονος του» αΠεναντι στις Προκλησεις της ρίΓΠωσΠ! Χωρίς ΚΨΜ διευθέτΠσΠ! το 2030 Ξ Ξ
Παγκόσμιας οικονομίας. Αυτό ΠροκυΠτει τσυλάχι- ΔΝΤ διΠμΠνύε1 ότι το Χρέος Μ σοκ. 2022 _ χρέος με ανσδιάρθρωση
στον αΠό την Πρώτη ημερα της Συνόδου σε Χίσει να οι] ξόνεται, Προσεγγίζοντας 2020 Με τον υΠου ργό Οικονομικών
εΠίΠεδο υΠόυργών Οικονομικών. >20 το 300% του ΑΕΠ το έτος 2060 Τω]-  ΕυκλείδΠ Τσακαλώτο να ΠαρατόΧρονα, υΠολσγίζει έσοδα αΠό ιδιω- 2017 δέΧεται τις αρνΠτικές εΠιΠτώχ_Α_¦ Σε υψηλό εξσμῇνου τικοΠοιΠσεις ΠερίΠου 5 δισ. ευρώ έως 20% ΟΣΚ Προωθούμενων μέτρων,
Με σημαντικη άνοδο έκλεισε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ΧΑ., βρίσκοντας τον
γενικά δείκτη στις 639,48 μονάδες ενισχυμένο
κατά 2,76%, εΠίΠεδα Που είναι τα υψηλότερο του
τελευταίου εξαμιίνσυ. >ί 6
Τυχερά Παιχνίδια: Μειώθηκε
η κατά κεφαλην δαΠάνη
Στα 182 ευρώ εναντι ί 79 ευρώ του ευρωΠαίκσυ
μέσου όρου ανηλθε το 20ί 5 η κατά κεφαλην
δαΠάνη για τα εΠίγεια τυχερά Παίγνια στην Ελλάδα,
όΠως δείχνουν στοιχεία της έκθεσης ΠεΠραγμένων
της ΕΠιτρσΠης ΕΠσΠτείας και Ελέγχου Παιγνίων_ >ί 4
Ευτορο 5ηίρ Ρ|οη: 33 Πλοιοκτητες
για εΠενδύσεις ί δισ. ευρώ
Το ενδιαφερον 33 Πλοιοκτητών για ισάριθμα Πλοία
έχει συγκεντρώσει μεχρι στιγμης το εΠενδυτικό σχεδιο Ευι·ορο 5ηίρ Μαη, Που στόχο έχει την ανανέωση
του ευρωΠαίκου και του ελληνικου στόλου ναυτιλίας
μικρών αΠσστάσεων, αξισΠσιώντας χρηματοδοτησεις
ί δισ. μεσω του Πακετου Γιουνκερ. >ί 3
ΜΕΤΡΟ: ΕΠΕΝΔΥΣΗ): Ιω ΕΚΑΤ.
|'|Λ ΤΗΝ |'|ΕΡ|0Δ0 20" 6-20'| 8 >15
Ε"ΠΟΒΛΝ|(: ΠΩΛΗΣΗ
ΜΝΕ|ΩΝ Σ'|'|·| ΡΟΥΜΑΝ|Α >1ο
Κυριάκος Μητσοτάκης
Πρόεδρος της Νεας Δημοκρατίας
Η αξιολόγηση αναγκαία,
αλλά όχι ικανή συνθήκη
για την ανάΠτυΕη >23
το 2030, ενώ κρούει τον κώδωνα του
κινδύνου για νέα ανακεφαλαιοΠοίΠσΠ των τραΠεζών εξαιτίας του μεγάλου όγκου των «κόκκινων» δανείων
ΣτΠν έκθεσή του για τη βιωσιμότητα
του ελλΠνικού Χρέους, το ΔΝΤ εξΠγεί
Πως για να καταστεί βιώσιμο τσ Χρέος θα ΠρέΠει οι ΧρΠματοδστικές ανάγκες να διατΠρΠθούν σε Πολύ ΧαμΠλά
εΠίΠεδα για ΠαρατεταμένΠ Περίοδο,
Προκειμένου το Χρέος να μειωθεί σΠμαντικά, Πριν Π Ελλάδα μΠορέσει να
εΠιστρέψει στις αγορές. Ωστόσο, το
σΧέδιο του Ταμείου, Που Παρουσιάζει
ολόκλΠρο Π «Ν», δύσκολα θα γίνει
αΠοδεκτό στο σύνολό του αΠό τους
Ευ ρώΠαίους. >6
ΤΟΟ ΤΒΟ
|·| Πρόταση του ΔΝΤ
200 250 300 350
% χρέους/ΛΗ"
) Αυξηση Περιόδου χάριτος των δανείων ΕΒΕ (ί 30,9 δισ.) κατά 17 χρόνια
) Αυξηση Περιόδου χάριτος των δανείων Ευρωζώνης (52,9 δισ.) κατά 20 χρόνια
) Αυξηση Περιόδου χάριτος των δανείων του ΒΕ' (21,4 δισ.) κατά 6 χρόνια
) Αναβολη Πληρωμών τόκων για ί 7 χρόνια των δανείων του ΕΒΕ
) Αναβσλη Πληρωμών τόκων για τα δάνεια Ευρωζώνης - ΕΒΕ αΠό 17 εως 24 ετη
) Οι ληξεις των διμερών δανείων να εΠιμηκυνθουν 40 ετη, αΠό το 2040 στο 2080
) Οι ληξεις των δανείων του ΕΒΕ να εΠιμηκυνθσυν 24 ετη, αΠό το 2056 στο 2080
) «Πάγωμα» των εΠιτοκίων στο ί,5% έως και το 2045
αναγνωρίζοντας τον υφεσιακό
ΧαρακτΠρα τους, αλλά και να
ΠαραδέΧεται ότι το υΠερταμείο
αΠοκρατικοΠοιΠσεων θα Προβεί «σε Πώλιἰσεις» ολοκλΠρώθΠκε Χθες στΠν αρμόδια εΠιτρσΠ1ί τΠς Βουλής το ΠολυνομοσΧέδιο για τον αξιολόγΠσΠ. Τα
βλέμματα στρέφονται Πλέον σαι
διύμερΠ συζΠτΠσΠ στΠν Ολομέλεια Που αρΧίζει σΠμερα το
Πρωί και αναμένεται να ολοκλΠρωθεί με τις τοΠοθετΠσεις
των Πολιτικών αρΧΠγών. Τα κόμματα τΠς αντιΠολίτευ σΠς καταψΠφισαν το ΠολυνομσσΧέδιο
στην αρμόδια εΠιτρσΠή. >ΖΖ
[|αΠωνία] 'Εκκληση των ΗΠΑ στους Ευ ρωΠαίους να εΠιδείξουν μεγαλύτε ρα ευελιξία στις διαΠραγματεύσεις
Αγώνας δ ρόμου στο 07 για τιιν Ελλάδα
'ΕκκλΠσΠ στους Ευ ρώΠαίους αξιώματούΧσυς να δεἔουν μεγαλύτε ρΠ ευ ελιξία στις διαΠραγματεύ σεις με τον Ελλάδα για το Πώς θα μΠει σε βιώσιμΠ
τροΧιά το ελλΠνικό Χρέος αΠΠύθυνε ο
Αμερικανός ΥΠΟΙΚ Τζακ Λιου. Τα σΧόλια του κ Λισυ έγιναν σε συνάναιοΠ του
με τον εΠικεφαλΠς του Ευτοἔτουρ Τερούν ΝτέισελμΠλουμ στο Περιθώριο
τΠς συνόδου της Ομάδας των 7 Περισσότερο ανεΠτυγμένών βιομΠΧανικών
Χωρών (07], στο Σεντάι της ΙαΠωνίας,
όΠως ανέφερε ανακοίνωσΠ του αμερικανικού ΥΠΟΙΚ. Ο κ. Λιου συζΠτΠσε
εΠίοΠς τον Πρόοδο στον ολοκλΠρωσΠ
Γερουν
ΝτεισελμΠλουμ
ἱῳἱ κτ
Έχουμε κάνει
Πρόοδο, μΠορουμε
Ευκλείδης
Τσακαλώτος
Πλεον
δημιουργείται ενας
|·| ΕυρώΠη να τηρήσει
τη δέσμευση της, να
[εργοδοτικοί φορείς]
Κοινή
Παρέμβαση
για ανάΠτυξΠ
Να αΠοδείξει έμΠρακτα το ενδιαφέρον για τον ανάΠτυ ξΠ και
τΠν ΠροσέλκυσΠ εΠενδύσεων
ζΠτούν με κοινΠ δΠλώσΠ τους
αΠό τΠν κυβέρνΠσΠ οι 4 εργο
να εΠιτυχουμε αυτή
τη συμφωνία
καθαρός διάδρομος
για τη χώρα
βάλει σε βιώσιμο δρό
τι·ις ΠρώτΠς αξιολόγΠσΠς του ελλΠνι- ¦ ¦
μο το ελληνικο χρέος
κού Προγράμματος. >4 - 5
δοτικοί φορείς ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ και ΣΕΤΕ. >9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα