Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Π “Ι Σ|ΤΣΣ|Μ ΜΗΤΣΗ ω ρ,
2' ΒΑΛΤΟΥ 20Τ 6.
Καθημερινο
Δρ. Φύλλου
Τ .773.
Τιμή: Τ.” ε
ί έαντ·οεσ “
¦ μ Μ·
4 Μουτ·
να· Με.
. 'Της 'Μη
) ης Ημιτ« ΧΧ `τυο·
Εδῖοωρδἔὁἶ Β1λΧενἶΠ]1γἔε1ρας, Ιμτταν1εθ! Πτο κοντα γ1α τα ακρα της
αμυνας ο Πορτογαλος κατ ο Αργεντ1νὁς · Παντα μεγαλη Προτερα1ὁτητα
στα Χαφ ο Βραζ1λ1ανος · Σοβαρή Πρόταση του ΟλυμΠ1ακου γ1α τον
Ολλανὁο αστερα Που ανακοίνωσε Χθες ὁττ φευγε1 αττὁ τη Φεγενορντ!
ΗΗΕ" Τ(Η|(0|Τ0|ΤΤΗ ΣΤ0|ΧΕ|ΤΤΗ
Ο τελ1κος του ΟΑΚΑ θυμτζε φυλακες με οσους κουΒα)τησε στο γἡΠεὁο ο Μελ1σσανἰὁης · Αλήθεια. τ1ετρεμε κατ το εκανε αυτό; · Που
είνα1 ο ευαίσθητος Κοντσνἡς να μας Πε1 αστοτ ήταν οτ φουσκωτοἰ και γ1ατἱ ΜΠΟΜΠ κουΒαλησαν στο ΟΑΚΑ ὁταΒοητους κακοΠοτους;
Υ . το · ·
4.8.3'. 'ΜΗΝ   . _ |
ιΒ!;·τ¦Δ..|=ι› ····Ί  °ι¦¦::=·ω ΜΜΜΜΜΜ
“ο Η 'Ϊ ο 20ΜΜὴςΜώΜΜ
ΜΜΜΜΜΜ
' ' | ΜΜωΜ“μ.ω
ΜΜΜ" :το ΜετΜετο Η" "ΤΗΝ"- ΜωΜω1ΜΜ
ΤΗἑΗ1ἔΗὲΤΜΞΗΤΞΗ “τπτ-ἄ- ΜΜ“Ἡ“@:Μ
αλλαεὁ1νεταΠανταστηνσμαὁα ΜΗ"   -.ΠΜ
ΤΡΗΜΗΗΡΗΤΗΜΕΗΗ|
Η' ΠΡΩΗΝ' ΤΗΗ ΕΠΣ.
ΕΤΗΗΤΗΗΕ|ΗΗΥΗ 
ΤΗ “ΣΤΜΜΗΧ|Η”
Με ΤΟΝ ΜΑΝΩΛΗ ΓΑΒΑθ|ΠΤΉ
ΠΤΕΗ|ΗΠΣ ΤΗΣ ΗΗΠΗΕΗΣΗΣ
ΗΜ ΠΤΕΗ|ΗΠΣ ΤΗΣ ΗΤΡΠΤ|ΗΣ
Πχορτης των ευρω·
ονττΜλων του θρύλοι·
Κρύβουν Παγἱὁες ο γ' Προκρτματ1κὁς
κατ τα Πλα οφ του ΕΤτατΠρτοΠΞ ΕεαΞττο