Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"ΑΡΑ ο "Α"ΑοΑΝΜκ"Σ ΠΗΡΕ · «ΟΕΜ» ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΕ ΣΕΝτΕΑ|ΔΠ: ««κΑΠΟ|Ο|
ΟΑΑΑΝΕ ΣΕ ΡγΑΑΑ τΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ»
   ΔΗΛΩΣΕ ΣΤΟ ΜΕΤΠΟΡΟ|_|5 95,5
Σ|ΩΠΗΣΕ κΑ| ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΝΑ' ΔΡΟΜΟΛΟΓΕ| ' ΔοΒΕ^0Σ: ΦΑΝΗ" "ΜΝ" ο Β^Σ'^'^Σ
ΧΘΕΣ Μ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗ «Μ»: «ΑΜ ΕΤΑ|(ΛΗΤ|·|
  Η ΠΑΡΑ|ΤΗΣΗ ΜΟΥ» “ Σελ 12,15
Ο. τΟ Πιο Τί]
/ Αν εΝΟετΟ ΠΑ τΟ :τΟ·χΠΝΑ
Π ΚΟΥΛΙΑΝΟΣ Π ΡΑΓκΑπΗΣ Π ΜΜΜ
' τεΡιΑκΝΣ ' ΜΑΝΤΖ|ΟΣ ' ΠΑ|ΑκΟΣ
' ΣΦΗΚΑΣ ' κΟκΜΝΟ: ' ΔΗΜΑΡΑΣ
Κυκλοφορεί σε όλη Ἡ Ρ
η! μ Οκ ΗΜ Η κΑΟΠΜΕΡ| `Χ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΠΒΟΣ | ΕΠ' ΚΟΝΤΠ
ΠΑΓΚΟΣΜ|Ο
Ο ΚΑΡΑΛΗΣ
' Με 5.55 μ. στο μΠ|νγκ τΠ5
ΟΟτρἀβΟ, Πρὡτ05 στη λίστα
όλων των εΠΟχών κάτω
των 18 ετών
@ΣΑΒΒ·ΑΝΣ .ςΑΟν;Ξ» τον: Αι:: Με
χΡΗΜΑ ΠΑ ΤΗΝ`”ΩτΝ ·ΟΕΣΠ ΣτΑ ΠΑῖ ΟΦ!Φ|ΕΣτΑ .   ν .
ΜΠΕΡΜΠΑτΟΦ ι
· Η ΕΝΩΣΗ ΕκΑΝΕ τοΝ ΓΥΡΟ τογ Ἡ) ' '- η κΑ| Γκολ
ΟΡιΑΜΒΟγ Με το κγΠ ΕΑΑο, Χ Στο οιΑικΟ ΠΑ
ΝικΠΣΕ (ΜΑΝΤΑΛΟΣ 57) Ϊ έ 7 7 “ 7 Η ΣτοϊτΣκοΦ
ΧΑ' ΕΠ|ΑΣΕ ΚΟΡΥΦΗ Οι Σελ. 11
«ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΜΠ|ΣΤΟΣΥΝΗ
 ..ΣΟ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΚΟΝΤΟΝΗ»
ΝΑ (ώ" ΣΕ|)› έξ! η ι Ο εΦΟΡΟ: ΟΜΕ· πο «ΚΑΔΡΟ» τΟΝ νΦνΠΟνΡΡΟ,
Η Ξ Ξ ΠΕΣΤΕ' Ξ Ξ|'||ΣΤ0ΛΞΣΣΞ
ΣΤΗ ΝΕΑ κΑΟΝΣνΧΑ:τ|κΝ ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ,
' ΑΠΟΦΑΣ|ΣΜΕΝΟ| Ο' ΠΙΑΝΟ· ΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗ ΡΟΟΤΡΑ|.|. |.ΕΑΟΟΕ »Ι Σελ. 14,15
ΕΠ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΪΝΝ... ΑΝΑΤΡΟΠΗ 4 Λ Μ ΝΑ|ΑΣ ΑΡΚΟΥΑΝΣ (ΜΕΤΠΟΡΟ|-|5 - ΦοΡπ^ΤοΣ Μ'
Ο Μ ΑΜ°|ΠΟΑΝ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΟΥΑ" 'ΧΑ Μ' ΞΦ°ρ|ῇ|Ά"ἑ"|Σ"ΞγΣ" 95,5): ΟΑ ΕΞΑΝΤΑΗΣΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΟΡ|Ο Πο Φ|^|κο
Η Μ ΠΡ|ΦΤΝΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ ΝΑ' ΥΠΟΜΟΝΗ ΤΟΥ'ΠΑΞ|Σ'|'ΗΡ|ΑΣΜΟΥ ΠΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕ' ΠΡΟΒΛΗΜΑ Ο ΑΡΗΣ Με ΕΟΡΑΑΪΚΟ (5-1)
Ν Ο Ο ' τ τ ι· 955 ΜΑΜ
· ἴῆΟἶ' ϊΐΐ 0 °ἑ“Μ Δ Ο ΓΠΘ το '5 νε' .
  Μ  ΠΟ ΟΘ-15
τ τ ' 'τ 57.·ω:°ο 8 Μ" |
Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ Α'ΑΓΠΝ|ΣΜΟΣ “ ·. 4002· " ἘΟωΞ λΟγΟβ|ΠΟμΟωΞ ΟΕΕ 1 1 · 1 5
7- ν τ. Ρ ~ - Ο· |~°;“% Ι ¦
1131 :φαι η . τον ΡΑΑ·ΟοΟΝΟν ΕΠ·ΣτΡΕοΕ· :ε σε,Ζ..., 3 φορε5 ΠΊ μερα
. Ρ 7 7 ¦_. :Ξ Αη -Α“. > ›ο ·. γ ΑΝ ΠΑΡΟΣ! :ξ  “ή ΔεωτὲρΟμεΠΟρΟΟκεωΠ!Η 19-15
Ρ · Μ Σ
· _. ΑεΠτΟΜἑΡε|εΣ ΣτΠ·ΣεΑ|ΑΑ.43
 . . .κι ω.. `.,..