Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ΨΛΧ"Ἡ|(Ε
Για το" ιικοκΑιιο
ΜΜτπΔιιε...
· Στο κόῆπο και ο Πῆεξί6οε
'απο ρα η
του Α0
·Ετοιμοε για εΠιοτροοΠ ο »Ωστοσο/05
Το εεκέιθορο μήνυμα· του
Οῆυμπτοκου στον χποδοστροιριοτή
' ι_ ο. " Δ · κ
ι _: ι ·
ο' ι > · ον ο ο ο
ί ε . · γ
Η? ` ' `Δ - ·
 . - · Η ΜΟΝΟ· σε; τα τη
_” ` .· κοκ οδο Ο Ποντ:θΜα Με γο
το 7 Ζ _ . · “ ί
ο Μ “α ~ . Ξ ; ` ζ
Ἀ · οικω. που έχουν Μάο"
 ` ' | 1. ί  ›ζπσισπ καιφερνουνεσο8α...
Ο· Πε· νε·Φ! ` Ι ῦ  .,. 
μετοχές το".5 ι _ · Αυτο το ΜΜΜ εένοι
· · · Γιαννιώτο ετ <- ν 7
"Με και ποτε «κῆει8ωσε» π παραμονή του στο «ερυθρόῆευκο» μ Μ 3 στο ΜΜΟ ιοί) ΜΜΜ]
Ι ' · την“°ρεἔ° η” ' Γιοννοκοιιουῆου
ροστερ τπε νεαε χρονιαε Γιατι δεν. .. κρίνεται στπν στην κυ“ρο
ο Ι , Ι 
προετοιμασία Το γενικοτερο πῆανο εῆῆπνοποιπσπε - ^ δ κ: 
που αποφασίστηκε μετά τον τεῆικό του κυπέῆῆου  χ "
 , Μ·πρέφ€· πρ . 
ἀ'°¦: π ΑΞκ για ΒωΙο ·. γω “αφ
. Τον Βέῆει περισσότερο σπό τον Μποκοσέτο =ἑΜζ:νι
· Τι δείχνει η ομιῆίο του
στοωε ποἑκτε5
Ο ΗΜΟΥΝ":
ο "ὡ8 έΒαῆε τα
γυαῆια στον ΣέρΒο
 _ ,, /ετοιι το Μουρ. 
ἐξ ..σε ι ι ο; η' ' Λ . ὰ. 'γ Ξ ί ή ρ· 
 Ν ί λ Ψ - γ Ξ εξω 
 ΡιΙο~ιίιἐζοψΜ· ”σου ι 9ι*ιο·ΜέἩο·Μ, 4 
 ι£Π;ιμί. καίω οι” Π·_ 3“Ριἐν ` 35η; Γι.·ἐ·Μ·ζιιτ;· 
Γ ,μ ,.
 «Σπρο6εὐει· ο ΒΕ"πιοο κοιίτο 6 ρεγόπο παιχνίδια 
,, ο.» -_ Πῆήρωοε με ί6.23 τον Πέριιτπ π τρωω του
Ποῆῆό 8ιπῆό αβῆἑπει» ο Νατσωρἐνοε