Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο οπομπιοκος σο κοπυμποσει
το κοποκοιρι σε γερο που
στν το ξερει κοπο. υπο
τον εννοω πως εινοι
υοοΧρεωμενος νο ποιΞει
σε ουσ οροκριμοτικους
γύρους γιο να ιιιιει στις
ος κπομπ
υμππσυ
εοιποοου υποτροΝ'·' 'Ο 'Μ'
κοτοπποπο προετοιμσμογος κοι απο
στ=¦“'ΔΑ
Μ°γ··
· - ουτως· γισ τις
Μ Ε Τ Η Ν "°Λ "Α °=Β==ἔ ἔ°α= κοποκοιρινες του
Ν ' κ ο ΛΑ ' Δ ον | Τσομοιονς Λιγκ °ΜΜ°"<
_ ῖΩ" Σο', Ο Δ οι ιερυσροπευκο· πρεπει 'οσο γιο το οτι οι
Δ/ντης: ο. Νικοῆςι'ιδΠς Π γοιιοΜΜΜισεοΜτ ΜοτεςΜγοιγσν
· τις κστοοτοσεις κ· νο στις Μπος ιι
Διευοιιντος Συντοξεως: τσοκ: Μοκοπι οντοπεςορτοντ· ο 'ο.τι σοςοντογ γο
ΣΑΒΒΑΤο τι ΜΜΜ πιο ο το. ι 5958 "30 Ε | ι Ϊ τοκοι σον σκοπν στον φύγουν σιαοοες ο
¦ απο με τον οτι( ο οτον εκγευρκιμΜ
' Μι. οσΦοπος κοι που στων ουσ
υοορεον οι γνωστες σως το
Μπος ιισιοιτερες· προγρομμο τος
κοι ΜΝ Ματς (Ποιος τους κοι το
γιο τους πρωτοσποὐς εισιτοριο τους. συτο
συνσοκες κοτω οπο τις μορτυρσ μειωμένο
οποιες Ματια" επογνεπμστκοτοω.
γο ογωνιστουν ο αυτο ενώ εινοι στο μειον
Μυες στο· ισχυει κοι του πανικοβοτι ο σπυμπΠος τομου του
“μοοποσε στο το ΜΜΜ ο που οεν
· το του οπεογε- κοτ ρε νο τους
Τεῇε|ωνει ΦΕΥΓΕΙ ΣΠΠΕ ΡΑ "ΜΝ"
Μ°°¦Μοο"κ°ύ ΑνοΧωρει Υ'° 'Η' "Π'°Μ του Ο
ορκογος ο Δεν εκει γινει οκομο
κουβεντο γιο ονονεωσο του συμβοΜου του ο ποιο εινοι το επικροτεστερο σεγοριο γιο τον ισοονο ο
ικοτοποσοινουμε κοι οισσονομοστε
πως ειγοι μιο στιγμο που ο κοσεγος σο
οκοπουσιισει τον ορομο του ο Αυτο
εισπροττουμε κοι οντιπομσογομοστε ο
Άοπογ ορομο ο σουμοιοκος κοι οοοον
ο Ντοσιντ·. Μπωσε ο μονοτςερ του
3·κρονου. Ποκο Ροσεγιο
Δεν σοπουν νο τον οποκωριστουγ με τιποτοι
ιιροτοσο στον σον Χοοπ σκοπευει νο κογει
ο 'ιουνοιτεντ γιο το ποστο του τεκνικσυ
οιευσυντο ο Γιο νο οΞιοποιοσσυν οι ονεκτιμοτες ποσοσοοιοικες του γνώσεις. οπως
εςογοσε ο εγτ ιουντγουσρντ. ο σιευσυνωγ
συμμουπος τος ομοσ" ο 'ο. κοτο μιο οοοο
-μοππον πειστικοτερπ- εκοοκιι. γιο γο
γπιτῶσουν οι -κοκκιγοι σιοποποι· τον
οποςπμιωσο. μιος κοι το συμσοποιο με τον
οοοσντο πογει το επομενο κοποκοιρι ο
'οσο γιο τον σομερινο τεπικο πγγπιος.
συμφωνο με γκοποπ. το 57% των οιποοοων
πιστευει οτι σο το πορει π Μοντσεστερ κοι
το 43% π κριστοπ Μπος
του Πογιωγισυ ο :τον
ευσειο τος πρῶτος
εππονικιις
μετογροοος του γιο το
νεο οεριοοο ο κοι
:σοινο ο... πρωτος ο
τοπος οπο το πιμογι ο
προςιπιονος. μποτ.
με τον Μπουρσοσοορ στον
τουρκιο
οοι=ει κοι τον οτε Μοοοειε Φ“¦ἔ“
οι τερμονοι μοςουν τον οοοοττ οσο του ποτε” τριπσπος στο
·σομοσι· του οουμοιοκου ο γοοστοριζουν οτι οι ·ερυσροπευκοι· ενσιΜοογτοι γιο τον 28κρονο Αργεντινο. που τον
τεπευτοιο οιετιο ογωγιςετοι ι" συμμ.ι στο Μοιντς
ποσοστο οκομο: ¦-¦° "ως κοι...
'ιο τον 'ισκσ. τον °¦¦°ω“ ως Γιο τον νεο Κινέζο
εοισετικο τος "¦¦°°¦°¦Μ" “ω ' προεορο τος
"ω "ω αν στον ουριογο τουτο Απ" ΠΜ!"
τοπμο νο σγοπει κ""“¦ω ¦""ἱ¦ς Μ τοτε· νο κονει
Μοτο στους Μ “ΜΒΜ ΜΧ" °¦¦Μ_ τους ·κωριοτες·
ορομους τος απ' Ν Μοτο το το·
"°°"'Μ τα κροτοσουν...σκωτσεζικες "Μ"" Με"
Μ" 'ω σομοιεςι πως τους 'ω '°°"°" "Ν"
"Μή" ω" εοιτ ροοπκε οπο το π" °"Μ'° Ρ
Μ"π“ τΟ" Ο Τ° °|κ°°'ῇΜ° ν" κρογιο. Ποσε
¦¦Η|Ρ'0 οοοεοοιο
"ο το" Μποτιο
τι μετεοωσε οσοιοοωνικος στοσμος τος ισοονικπς ποπος
γιο τον στοπερ του οπυμοιοκου κοι το εγοιοωρον των
Γράφει ο
ΔΙ·Ν'¦ΙΙ¦
. - . . οποιοι: ε τους στο"
“'|ΙΧἙ8Μω'· ν'° 'Η' "ΕΜΠ¦ω°Π τΟ" ο ο Μ” 'ΟΠ ωμ"'° ς κροτιισουν τις
"τω" Μ°°'°ν° Αν"Π°ρ ισεοΙσο τσι Μ===·οοοο· Μ" κ°¦°Μ"“< Δ οοοο==πο κοι
4 Ο ΣΕΛΙΔΑ Ξ
_ · _
ο προεορος τος ·συρος 7· Λεμεσού πονους χοροπομπους ο 'Ενος οπο τους
κοουτερους συνδέσμους του σουμπιοκοιι εκτος συνόρων. με των οπο τους
κοουΩρους προε6ρους ο ·Ἀρρωστσς· οποοος οποο ώριμος κοι τοπους
0 ΜΜΜ τπτ Μ
7· αμεσα! πονους
Χοροπομπους οπο
η ποποιοτερπ φορεμα
τος Κύπριος Μριος
' τουσπυμπιοκουστσ
ω οοπεΙΠονωΜος
κωνστοντινου
ΝΔ "ΒΡΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ετσι· °ΔΨ'"ΔΚ°ιι
ωρομοτική βοομοοο γιο τον σουμπιοκο
σε ποσοοΦοιρο κοι μπάσκετ»
οι μοοσκετικιι
ομοοο δεν εινοι
Φετος όπως οτον
πριν. σοινοτον ουτο
οπο το σεζον. γιο
ουτο κοι οοοκπει
·Δεν νομιζω οτι
μπορεις νο υποτιμοσεις
τον Γιοννοκοπουπσ ο κοι ον
το κογσμε. κοκῶς το
κάτσω·
στοκομε γιο πρωτο
στο! τοσο γωοις από [ ·'ομως τιποτο σον το·
τον τυοωπιγκο ο Με τεπειωσει στο· ο
:ήμεΝ οσες τις ονοιιοοιἑς “ _ 4. Δεν εινοι ΜΜΜ
στις τοσο. τον αν!" “· ουτος ο πονσοοοι ονσρες του Φέτα. ο 4 νοικος. τους
ο οουμοιοτος τερσιστ στο ο οπιιιιιιιοκος οποτε κοτοιιπιικτιτο στον· κοι οπυμπιοκου ιι παω αν ¦ ι εχουμε νικοοει
κσπυμμοτπριο του ποιμου το Βουπιογμενο ΚΜ'Μ! στ· το "σο το ΥΜ8ΝὐΧ° αποΞενουν το °"°' ω"  στο' “σε τους
κοι ετσντ το το στο σειρο των τεπικων στον οι Βουπιογυτγιι ο Μεγοπιι ευσογισο οπο τις τουοισνμενο κοι ΜΜΜ έ" ~ κι ΜΜΜ· γο
ποπο νυγοικῶγ ο οι ιερυσροπευκες· του Χορο ΜΒΜ!" Η ΗΜ!. λ·ΝΜἰωυ Β ποπ· Ο ουσ με νικο '° "°°"'°"""° 'ως Ε"ΜΦ
πουοισο υποοοκοντσι ουριο στις ιο.οο τον πος κοι τέρμα· Μοτο-Νε ο Μουνοο'το οπευοιτου το· κοτοκτουν το τρωω· "η".
με νικο σο κοτοκτιισουν το 3ο συνεκομενο Μό “Ο Ο· ΠΠ·°νΚόἩ. Μ°ΜΜΜωΜ. “Θωθ · πρωτοσπομσ
πρωτοσπομσ κοι 7ο στον ιστοριο "Ν τα Νο' "ομοσ" οι Τσουκοπο 2. Ξενοκο 2. οιιττοτοιι
τους κογτογιοννο ι. πουμπεσο τ
ΑΜ... ΜΙΚ!" Η ΜΠΕΙ·
¦Ι(Ε°'Ε"Δ' ΝΔ ΚΔΕ':ΕΙ
"Η ΟΥΡΑ Ο Ο Κ°Ι'Τ°ΠΗ:
ο Πονιωνιος στοσοκε ποπυ
κοπο στο πρωτο ομιτρονο κοι
ΜΠΟΜΠ” σ” °Μ Ν' οοειποοε με τους Μοοκοσετο
. . · ΟΠ). Ανσοοι0ορντ ι27'ι. οποσ
Ο ο τι ιο σο ο πει νο σε Μι _ "°ΜΜ“ "Η ΜΟΒ"
οφ .το ω.ἑΞ“¦“Μ“ το 8.” .. “το ωωωΜοΜ °““:=;;:=:μ;;:Ψ““·
°°"ω" 'η το εοειοοοιο στον ομοεπ·ο του ΠΜ' ω Ο 0 °°ΜΥ8 'ω' ".°¦Μω¦¦ς Μ¦ῶπ" ω
πΜΒς που κσοτοοου με τον οπυμοιοκο. οτον οι ""Ρ"°""Μ ΜΜΜ μηδέν . ° ¦¦Βμ°¦ΜΜ-“
Μ""°°° ως "ΜΙ ω' ""ώ"Μ _ ΜΜ“Μ “° 87. "8 Β” το Δεκ στο σο· ομως τον
“των σετοοον τον ονομετροσπ . ~ σουτ στον Μαι· .ς γ .
α° κι, . .ι έν"ω ω ομοοο του οπο τον ισο0ομισπ.
"Ψ ΜΝ” *ο οοοκρουοντος σε κορνερ το
πω' ω "θα" ο εΜ"Μ"¦¦° συνοτο σουτ του Μοοκοσετο
οιονοιτικο 7
. του ον το ΜΜΜ τος συρος · , .
"Μ" 'ΙΜ των σωστικών οποιοι· του ι ' ΣΜΜ"ς
παοκ κοι · ειιεωοοεις κοι
. . · < ποστ σο προποβει νο εσορμοστει
Η "Με” °·" 7 ι η ομεσο ο σο ξεκινοσει οπο το "Μ "ν 'ΜΜΜ'
. . ουπαο του
Μ ¦ του ή”. πο=·:οι κοι το ΜΜΜ ΑΜΒ".
_ . `· “ . ΜΜΜ Μος στο
|_ΓροΦει ο ΔΗΜΗΤΡΗ: οοΜιιτΡισγ (ΜΜΜ ιι) ω. μ· "ΝΒ”.
Η Αεκ
εοικρστοσε το του
ουτο το
ερὡτομο κοποοντοι
νο οοοντοσσυγ ουριο στο
σο" :σοιΜουπος κοι
ποικτες ο ο τονισω οπογος
κοι οιστπς μετρπσε ποπυ
στο πρωτο ποικνισι κοι
στοικισε
· Ι' μύθοι στο 20”" του απο: Ο ΓΙΑΝΝΗΣ 0ΙΛΞΡ"Ξ ΜΗΝ” 'Ο 7
σοκοτροοο
ΚΑΙ Δ"° ΙΙ! "ΪΪΕΣ κοτομ==ο::ἔὲ°
ΜΠΟΡΕΙΣ "Δ «Κ¦ΡΔ|¦Ε|Σ» Η, ἰ ωω"|”°Β".°
πιουσπςστο5σ·
ειπε οτι ο· στις “ατος των
ποστεοοσ. Μισο. ενο στο 73'
νάοσε σε τετ ο τετ τον επιθετκο
τος ΑΕΚ "ζ'|'πσω
Ο Σ Ε Η Ι Δ Δ 2
υττο το σοκ τος "στο” του ντομοπ.
οι ιερυσροπευκοι· κοπουντσι νο ονσσυντοτσουγ κοι νο οςιοποιοσουγ προς οσεοος
τους το σκπορο μοσομο του τεπικου
ΓροΦει ο ΓΙΩΡΓΟΣ χοπ" ισεῆιοο Η)
ο κορυοοιο τοοοτιοσ
Μοσκετμποπιστριο
ΜΜΜ.” οσες με τον
οπυμπιοκο. που ονοκοινωσε
τον οοοκτοσο τος ο ττο 87
τος τροπο. ο πρωτο σκορερ
ων των εοοκον με τον
εσνικιι ομοοο οριστοι νο
σώσει ποιοτοτο κοι εμοειοιο
ποπ· Στις τοσο. ο" Επποοος. στο Στις ΠΜ. στο ΧσνΜ“ στον ηρυσροπευκο·
καπως πωπω. π κριστοπ Μπος ο.” τος Γποσκο·ος. ο Μονο- οεριοερεισ. με τον ισιο νο
πωπω οπιμωΜΒι το Μαντσεστερ κομσοσο στο ΜΜΜ του σκωτοοςικου σοπωνει κορουμενο κοι
ΜΜΜ". τισυγοιτεντ γιο τον ορκοι- ¦ “Μίκυ “Μακ ΜιιιετΜίζει τι· ετοιμο νο “ΜΝ τι<
στο· το οτερο σιοσυππογικο Χιιιιιτογιτγ ι" Μπορω! πως τος Ἑοο:ἔες: ισ
ω °Μ ποσοσσοιρικο σεομο τος σουμοιοκ κ ι μιο
μανι- νΦΜἱΝ= το κυπεππο Αγνοιιις της στου. στο οπιμοιο ττοντιον του σπσυοοιο οροσποσειο που
α_° ο οι ·οετοι· σεπουγ γο.... σωστο". ο πρωτοσποτριο Γερμονιος "ΜΜΜ τις ΜΠΜΞ·ε μου
πωπω" 0τ8Νυν'°συν στον Ευοοιιο Μπογερν Μονοκου ογτιμετωοιςει τον κοι στο· νο τον μοοοοσω νο
σ "ο κοι τον πορσενικο τους τοπο Μπορουσιο Ντορτμουντ ο προκειτοι ΒΠ8ΝΜΜΙ τσ απο
ΝΝ" στο κρονικο. εγω οι ·κοκκινοι γιο το πουτσο ποικνιοι του Μο ΟΕΜ ΚΟ· ν· αστειο"
ως σιοοοποι· με εΕοσσοπισμεγο Γκουορντιοπο στον πογκο των σασμάν. Η ΕΝ" στον Μουσοτον ευρωοο'κο πορουσιο σοοο κοι του Ηοτς Χουμεπς με τους - ζ==:€ ονοςπτουν τον πρῶτο κομπο σεοτσοπους._οοου σο εντοκσει στο που: Η... Ι'Δ|Δ|ΚΙ' ΧΑΡΑ :ἔ==='° πωπω”
μετο οπο τριετο ·ογομΒριο·... σομεριγο οντιποπο τος σμοσος του! Αν σεως" στον "Μακ η' το 2ο" ή" "Ήχοι
7 ” ι °ῆ"""'°Κ° να δ'εΚἔ" ονοοεικτει οοπυτιμοτερπ Η ΒΒΔ·
. ` οικου!! το πρωτ - '- οσικτριο του ευρωμοοσκετ ΜΜΜ"
:τις τι”. στο τοπος. στις Μισο. στο :εν Ντενι _ .
σπιμπικο τος Νομος. το ντομοπ του Πορισιου. ο πρωτσσπιιτριο °“""°· "°ε"8' ν" ως Μ'"|"· α 'ω " "ω ΜΜΜ
- τονικο ειτε τερμοτιοει ως." “ο
' ` = στον 8ο σεσο ο τε ουτο :γεωωμω' με
| ποιεουν οπως
μπορουν κοι οκ· νο ι
Μουν. π οποιο τις· ως μονο ευρωποικπ γοππικου ποσοσοσιρου. με ' κ°ρ°γοωων τους Ι “ο ==Ἡΐἔ: Με Ρ' τι· απο· τος
' ' · . Μ Ρ μ "· · ποιος το
ωστοσο τον κοτοκτοσπ του τον ·οιωγιο- οντιποπο τος ε°"°"ς ”υ" ί 22.8 η.
ΓροΦει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΕΡΗ£ ισεοισο Ι!)
οσοι Σεν Ζερμεν κοντρορετοι.
στο ιντορμοι του μισους· του
σο επικειροσει νο κογει. οπως κοι
περσι. ο 'ισυσεντους σντιμετωπιςοντος το
κοπο Μοτο οπιμπικ Μορσοιγ
___ Ο ΣΕΛΙΔΔ 9
Γράψε· ο ΠΑΝΤΕΛΗ:
ΔΙΑΜΑΝ'0Π0'Λ0¦ (σεῆιοο Μ)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα