Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
- - - - - - - - - - - -κυκλοφορεί και οΤα περίπΤερα Της Θεσσαλονίκης
. τι ιιιιιωι“Μ | |
  Ύ.  υπος α κι ικης
"·Π -ΔΔ · ΔΔΑΔΔμ·
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 - ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΤΟΣ 21ο - ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5008 ΜΕΛΟΣ τι-ιΣ Ε.ι.ι-ι.Ε.Ε 0.20 ΕΥΡΩ
 Η Αμμο“릓νὴ
.  Νους 
Αγγλια και ΜΜΟ οΤο
οΤὁχαοΤρο Της Χαλκιδικής 99
Για Το ελληνικο χρέος
Αποπληρωμή
δανεἰων μεΤα
Το 2040 προΤεἰνει
Η ΙΤαλἰα θα
λαβει μέΤρα
για καΤαοΤροφική
επιδημἰα η 'ΕΚΘε9"
ι ΒιωσιμοΤηΤας
οΤους ελαιωνες Το" ΔΝΤ
ΣΤη Ρώμη Τα <<χρωμαΤα» Του Αγιου Όρους
με Τον φακό Του ΣΤραΤου ΚαλαφέιΤη
ΣΤην Ευρωπαϊκή Ημέρα Καθαρισμου
συμμεΤεἰχε ο Δήμος Νέας ΠροπονΤἰδας
4ος ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ
ΓΥΡΟΣ
θυσια Των <<μαγιι<ων»
μανιΤαριὡν καΤα
Ξηε[email protected]ιὰἐλΜυςΔ_ΘΩ