Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 - ΑΜΑΝ' “Μη ῇΠ9μ0νεἱ5 Π0“ΠὁΠ0μ'Μ ΚΡΗΤΗ 19μ1-19μ5¦
ο τοπο· “ ' '
' ο..ω“ Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΑΜΑΧΩΝ
σειρά 7
:τ ΕΛΛΑΣ ~¦
Η η ΜΜΜ Μ" Μ. 7
τη ή Η “η κι “και
ΥπερΠοῇυτεῆῇ5 Η η τ' μπορω που συνοοεοε· '° “Μ Μ "Ψ” Μ!
σκῆηρ66ετοε τομοε  . χ το τραγούδι ι3ο "τα ΠρὡτΠ
ο Πῆὴρη5
κατοῇογ05
 ζ η  με το Περισσοτερα απτο
Δ μ`  ' '4.000
ΜΗ): ` 4 τη ο! _
θΥΜΑΤΑ
 _ ο]  _ η ἙΠ5 νοΖ|στ|κΠ5
Ύ τ θηρ·ω6τσε
Ο' ΔΑΝΕ|ΣΤΕΣ ΜΕΤΡΑ-ΚΑΡΜΑΝ|ΟΛΑ
μπω· κάποιοι:
"ΜΜΜζ Μ, γ
Μη, Ο." Με
ΣΕ^. 4. 6·θ. '9·2|. ΦΑ?
· Τ' θΑ |ΣΧΥΣΕ|-Κοτὡτοτ05 μιοθΟε 586 € μεικτό με Πογωμενε5 τριετΙε8 κο·
εΠτὁομοτο-Αμξονετο· το οριο ομοὁικὡν οΠοῆμοεων-Νεε5 εμεῆτκτε5 μορφε5
εργοοἱοε-ΑμξομεἱωοΠ ωρορἱομ-Μείωοο κοστομε μΠερωριὡν-ΑΠεργἱο με
ομοφοοη των μεῆὡν του κῆοὁομ-Δικοἱωμο εργοδοτών γιο ῆοκ σουτ 34-35
_ Υ"Ε'Α ~
Μονμμο στο ΕΜΗΟΘΗΟυΡ γιο τη δοση, ¦¦ζξζγ°' 
φοροῆογ·κο κοι οτιοκροτικοΠο·ῇοει5 με ==;==ὐΞἙ$“
πωσ: ΕΜ· ο ΝΕΟΣ ΕΜΗ τ· Μ ΜΜΜ φ
ἔ=,“=ΡκἩἩἩΒΜ ΑθΗΝΑ-ΑΠοΝ οΡοΣ 7 ΜγΛοΣ Στ" ΝΔ
ο 5 ἴ Ι -' κ Φ =~- τ Ϊ
·τεκιΝΑειΗεΡεγΝΑ Ε"!°κεΨ" Ν" Ο 3 14 η 7 Δ°Κ"°ε|= 
“ή τωρα· κοψω “ _ _ ' ' ἐ ωωωΜΜ τ ~· να γίνω '
ΜΩΡΗ' Ἡ" 'Π κα' "Μμ°  _ ""|°°'ἡκ" ΜΜΜ»
""""""" ο' · Ποιε5 είνα ο· οχεοε·5 κ γ Πιέσει5 σού Βομῆεμτε8 " Μ
εμνοΜΒω Πομττν με τον Ορθοδοξἱο “το › 4. κο· Πορογοντε8 Με ΕμρὡΠΠ5 Δ - η
ΜΒ" πωπω
και πωπω"
Η Ντόρα, ο Ἀδωνι5
κοτ η γραμμή Με
ῆοϊκῇ5 Δεξτ05