Πρωτοσέλιδο Ημερησία: "Καίει" ο νέος ΕΝΦΙΑRecognized text:
στα Ι Ι Ε Ι Ι Ι Ε Κ ΜΝΚ/ντιΠθΓ|$|Π.0"
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ [Ι||(0ΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2(Π(› - ΕΤΟΣ 690 Αρτ ΦΥΛΛΟΥ 20262 - Τ|ΜΗ 130 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΠΑΡΙΣΙ, ΑΘΗΝΑ, '(ΑΪΡ0 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡ0Σ'(ΑΦ0ΥΣ
Τρόμοε ι·ιὁνω από τη Μεσόγειο
ΥΠὁνοιε5 για Βομβιστικὁ κτύττημα στην ΕΘγρτΑἱτ
Οι αρχες εξετάζουν ακομη και το σενα- γειας στη συντριβή του αεροσκαΦους «μαυρα κουτιά» θα δείξουν τι συνέβη
ριο της εσκεμμένης ανθρώπινης ενερ- των Αιγυπτιακών Αερογραμμών. Τα τα τελευταία μοιραία λειττά > σελ. 28
Πουρνάρα κατά Γ. ΒαρουΦἀκη ΔτΠλό χαρατσι θα κληθούν να Πληρὡσουν 608.000 ιδιοκτήτες
«Αυτος κόστισε Ι ί
στην Ελλάδα «Κ(]181» Ο Υ80(; 
86 δΙΟ° ευρω» Μεγαλε5 φορα-εΠιΒαρυνσει5 στα ακίνητα
Ο Σφοδρη κριτικη του διοικητή της ΤτΕ
"ήταν
για την καταστροφική διαπραγμάτευση
Ο «Ο πρώην υπουργός οικονομικών
έφερε το τρίτο μνημόνιο» > σελ. 7
Φορολογητἑας
περιουσίας ζ“?Μἰ¦¦|¦Μ ῆῖ: ;
0.01 - 200.000 
200.000.01- 250.000 610%
τ | . | .
κ | ι ι η; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . τ.
ι Κ ι, Γ/ τ -/ 250.000 0 50 ω ο· .
Χ α ' ................................... .. _
,χ τη Α τ ΠΠ / Μα» ο 125 Η ακτινογραΦιατου ΠΟΙΑ  
Πόσο αυξάνεται ο Φόρος
4 ιΧ"Χ ` ..-..: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. β '| μ   Π 
/_ Η) α ....... . . . . . . :   Η --__-μεμ€σηῶα _ 0%
 ...... ...... ..??ἔ... _ ΜΜΜηταΜκ ΜΜΜ  
το ΣΑΒΒΑτο .ἔΨ9·Ψ9 .... .... Κ ' 6929 Μ ευρώ 13.368 έως1ω·357 70000001- 800.000 000%
ΔΩΡΕΑΝ ΜΒΜ· 9;999·999. ._.99775... 9 9999 9999 ἔ%8ἴ 188999 1.00
  · ' . _ ιδ:0::ττξτες Ι 1.ωὸ.οὡ.οι.τοω% @Ϊ
2500000 18.600 22025 ~ “ ΜΜη08αιιερι0υσίας απο ¦ Μια Μ
>°ελ·4_5 ΜΜιιιανω η
Στον δρόμο της ιδιωττκοΠοίησης οργαντσμοί κατ εΠτχετρησετς ΠοΨΝ°Μ°ΣΧΕΜ0
Θυελλα στην
ΧρΠώ ΜΜΟ με αγορα. «μαχη»
στο υτιερ-Ταμειο 352%"
γ '0 λ ΜΗΝ
Τ" Σ τους Φόρως από πανω,
. ξενοδόχοκ¦ ανχειρηματιες
Υιιερταμείο Μοκρατικσιιοιησεων Ο “ΜΜΜ ΜΡ" βαση Μ
· . τ ' Επιχει 'σεις και ιουοία που μετα νται Επιχει 'σεις και ιουοία που ιι ί να ετα- λΙίιΙΜύΜβΦΜΜ ΜΙ
,τ ά Πτῳἔ¦ω&ΜΜΜΜ Η βασ?οἘω μ Μ μ ΜΜῳω. ο. 25
” ' έ ο" |· οΑκΑ κτΙΡιΑκεΣ _
Γ των η γ"090ΜΕΣ ΝΕοΙ Φοι·οΙ
ειιτΑ Μ Ι
ἔΜα ζ ω β Δ ¦ Ετιιβαρυνσεις
ΜΜΜ 4 Ι
Μ Με © @ ε σε εταιρειες
ΕΥΔΑΠ .' " δ Ι
ετιεν υσεων
Ο Πα 99 χρόνια θα λειτουργεί η «Ελληνικη Εταιρεια Συμμετοχών Ο «ΠονοκέΦαλος» για αμοιμια κεφαλαια και ετσι·
και Περιουσίας ΑΕ». ΣΦοδρές αντιδρασεις από την αντιπολ ιτευση
ρειες ακινητης περιουσιας
Ο Σύγχυση στη Βουλη. Αλλον καταλογο επιχειρήσεων προς ιδιωτικοποίηση , ,
Μ δ από
«ο ΜΑ ΝΤ"Σ» κατέθεσε ο ι: Χουλιαρακης και αλλον «διορθωτικό» ο Ειπα. Τσακαλώτος, Ο ἑἴ:°:::ἔ2 Β:β°Μ
ΜΜ“°°““ “°“ Ψ Μ Μ “ΙΜ · Μ μετα τις διαμαρτυρίες βουλευτών του ΣΥΡΕΑ › σελ. 3 νέων Φόρων > σελ. 9