Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Κεραμίδα από τον ΕΝΦΙΑ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηαίτεΠιΡοτίκί8Γ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Μ ΡοννΕίι
ΜΜΜ ΜΗΝ” Ρον" Ηε||αε ΑΕ.
Τα.: +30 2Τ0 6728890
8-ίηαί|: ίηίο@ροηετ-ηε||οεε
Μ.ροΝσ-ηε'|85σ
Παρασκευή ΣΟ Μαίου 2016 / τιμή: 1,30 €
Ετος: 9Ζο · Αριθμός φύλλου: 26.065
ΕεγρτΔίτ
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ' ΕηίχίΞίί>ί-ίΝΑτίκί-ί ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
τηίηίΞίίεί
ί·ίΔ τΦλί>ηοηί
ί·ίΕτΑί>ί>γοηίεεοη
Γιαννης Στουρναρας
δίαίκητίίς της Τράπεζας της Ελλαδος
ΤυρΒοΜΗρε
τυηΒο€ίίΑπσεκε 8Α'.Εδ & πηνία
Ο. ωΜ'.ω$ οι. "ΑΜ 'Μ απο!
Τ: 2ίωω“ωί ·Μ'· ΜΜΜ·
σημερα στη Ν
ΜΠαράξ
αντιδράσεων
της αγοράς
ΕΣΕΕ: Συμφωνία Πώλησης αντί ηραστασίας των «κοκκίνων» δανείων
ΣΕΤΕ: Οί εηίβαρυνσείς συνθλίβουν
την τουρίσηκη βίομηχανία
ΠΟΕ: Μέτρα με σφοδρότητα καί
ηαραλογίσμό κατά του εηίχείρείν
ΞΕΕ: Αίφνίδίαστίκη αλλαγη, όδίκη
καί εσφαλμένη γία τα ξενοδοχεία
|'|0Ρ||ΔΑ: Ληστρίκός ο νέος ΕΝΦ|Λ
γία τους κατόχους ακίνητων
ΒΕθ: Καταίγίδα φόρων σε βαρος
της βίοτεχνίας χωρίς Προηγούμενο
ΣΕθ: Ένα ακόμη τοξίκό κοκτέίλ
φόρων κατά της αγορας
ΕΞθ: Παρόλογες οί δίατόξείς του
ηολυνομοσχεδίου γία τον τουρίσμό
Ζυθοηοίοί: Η κυβέρνηση με τα
μέτρα τίμωρεί τη μίκροζυθοηοίία
Τυχερό ηαίχνίδία: Κίνδυνος στρεβλώσεων στον ανταγωνίσμό.
>ί ο -ί ί
Βαγοτ: Εηίθετίκη Προσφορά
γία την εξαγορά της Νοηεεητο
Εηίθετίκη προσφορα γία την εξαγορά της Μοηεαητο
κατέθεσε ο γερμανίκός όμίλος φαρμάκων καί χημίκών Βεγεί·, ηρασβλέηοντας στη δημίουργία του
μεγαλύτερου Προμηθευτή γεωργίκών εφοδίων
στον κόσμο. Σε Περίπτωση ηου στεφθουν με εηίτυχία οί ηρασηόθείες της Βαγετ γία εξαγορά της
Νοηεεηιο -η κεφαλαίοηοίηση της οηοίας αγγίΖεί τα
42 δία. δολόρία- ο συνδυασμός των δυο εταίρείών
θα δημίουργησεί έναν «κολοσσό» με ετησίες Πωλησείς 67 δίσ. δολαρίων. >28
[ησλυνσμσσχέδίσ] ΣυμΠληρωματικό φόρο θα κληθούν να Πληρώσουν χιλιάδες ιδιοκτήτες
Κε ραμίδα αΠό τον ΕΝΦΙΑ
Αναλυτικοί Πίνακες με όλες τις αλλαγές στην εΠι βάρυνση ακινήτων
ΙσΧυ ρό «σεισμό» Προκαλούν στην κτηματαγορά
οι ανατροΠές Που φέρνει το Πολυνομοσχέδιο στον
ΕΝΦΙΑ 201 6. καθώς χιλιάδες ιδιοκτήτες θα κληθούν να Πληρώσουν τον συμΠληρωματικό φόρο
ακινήτων λόγω της μείωσης του αφορολόγητου
ορίου οτις 200.000 ευ ρώ, ενώ και όσοι Πλήρωναν
τον συγκεκριμένο φόρο θα κληθούν να καταβάλουν
εΠιΠλέον αΠό 50 έως και 2.675 ευ ρώ. με την εΠιβάρυνση σε ορισμένες ΠεριΠτώσεις να ξεΠερνά
και το 300%. Παράλληλα. υψηλότερο «λογαρια
σμό» θα Πληρώσουν όλοι οι ιδιοκτήτες αΠό την αύξηση έως και 25% των συντελεστών φόρου των
αστικών οικοΠέδων. Σημειώνεται ότι η αύξηση
του φορολογικού βάρους για τα αστικά ακίνητα.
σε όσες Περιοχές δεν μειώθηκαν οι αντικειμενικές
αξίες, ή μειώθηκαν οριακά. θα είναι διΠλή τόσο
αΠό την αύξηση του συντελεστή οικοΠέδου όσο
και αΠό την αύξηση της κλίμακας του συμΠληρωματικού φόρου. Εκτός αηό τις νέες εηιβαρύνσεις. Πάντως, οι Παράγοντες της αγοράς κρούουν
τον κώδωνα του κινδύνου. καθώς στις διατάξεις του
Πολυνομοσχεδίου δεν Περιλαμβάνεται και η μείωση του φόρου των κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων (ξενοίκιαστων) ακινήτων κατά 20% Που
ίσχυε μέχρι Πρότινος και ως εκ τούτου εκφράζονται φόβοι ότι εάν το Πρόβλημα δεν διευθετηθεί άμεσα. τότε θα υΠάρξει και νέο «βάρος» στους
ιδιοκτήτες των κενών ακινήτων έως και 25% . Αναλατικοί Πίνακες με τις αλλαγές στην εΠιβάρηνοη
ακινήτων. >4 - 5
ΜΝΗΕ ^|Γ0ΤΕΡ0|Φ0Ρ0| ίΔίητίκσηοίίιΣίΞίΣ
Π Ι ΠΑ ΤΑ Ν|ΚΡ0ΝΕΣΑ|Α
ροθεσμια Μέ οέως |.Χ.0ΧΗΜΤΑ Η«Προίκα»
8 μηνων ρ , του Ταμείου
:Μ 3,6 δισ. ευ ρω
για Πω (ΠΙ Μέτρο ακόμη Κω νε Άμεση μεταβίβαση των
ο ι ' δη όσίων εηίχεί ησεων
του 24 ώ ους φόρους, ύψους οίί|εΛ, στν, Σιών,
και' ελαχίστον 990 ΜΚΑ καί ΕΛΤΑ στη νέα
εκστ- Ξυρω 'φ' μεγιστο | Εταίρεία Δημόσιων Συμ3,6 δ'ς. ευρω θο ΟΕΜ· Τα εΠομενα μετοχών (ΕΔΕΣ),
τοδοτησεί η ενδεχομε-  στα θυγατρίκη της Ελληνίνη ενεργοποίηση του μ Ι κής Εταίρείας
<<μηχαγίσμουδημοσί0- διαχειριοης Συμμετοχών καί Περίνομίκης ηροσσρμ0γης Ι ουσίας (υηερταμείο
το" ΠρθϋΠ0λ0Υ|σμω»- Ε|'||ΒΛΡΥΝΣΕ|Σ των 1ῖ0Κ10νων αηοκρατίκοηοίησεων).
>4· 5 ΠΑ τη ΑΚΡ|ΒοΤΕΡΛ δάνειων >6
ΑΥΤΟΝ|·|'|Ά
[ΔΝΤ] Ενδιαφέρουσα λύση η αντικατάσταση των δανείων της Ελλάδας με νέα χαμηλότερα εΠιτόκια
Πιο κοντά σε συμφωνία για το Χρέος
ΕλΠίδες για συμφωνία διευθέτησης του ελληνικού χρέους και
συμμετοχής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) στο
ελληνικό Πρόγραμμα διαφαίνονται στον ορίζοντα. μετά την
αΠοδοΧή. εμμέσως Πλην σαφώς. αΠό το Ταμείο των Προτάσεων
του Ευ ρωΠαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) για Πρόωρη αΠοΠληρωμή των διμερών δανείων της Ελλάδας με το ΔΝΤ.
Ο εκΠρόσωΠος του ΔΝΤ Τζέρι Ράις. μιλώντας στην Ουάσιγκτον.
ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η αντικατάσταση των δανείων Που
έχει ήδη λάβει η Ελλάδα με υψηλό εΠιτόκιο με νέα χαμηλότερου εΠιτοκίου θα αΠοτελούσε μία ενδιαφέρουσα λύση.
Ωστόσο, το Ταμείο εΠιμένει στην ανάγκη για γενναία ελάφρυνση του δημόσιου χρέους, η οηοία μΠορεί να εΠιτευχθεί
μόνο με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους αΠοΠληρωμής των υφιστάμενων δανείων. εφόσον έχει αΠοκλειστεί το ενδεχόμενο
κουρέματος. ΑΠό την Πλευρά του, ο Γερμανός υΠου ργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ ΣόιμΠλε δήλωσε χθες ότι δεν θα
υΠάρξει άλλη κρίση στην Ελλάδα. >3
Ο εκί·ίρόσωηος του ΔΝΤ
Τζέρί Ράις.
Ο Γερμανός οτί. Οίκον0μίκών
Βόλφγκανγκ ΣόιμΠλε.
[ΜΜΜ]
ΕΠιφυλάξεις
για Δημόσια
ΕΠιφυλάξεις εκφράζει. σύμφωνα
με Πληροφο ρίες, η Εοεςο για τις
διατάξεις του Πολυνομοσχεδίου
Περί ίδ ρυσης Δημόσιας Αρχής
Λιμένων θεωρώντας ότι δεν θα
ΠρέΠει να θεσΠιστεί ένας ακόμα
φορέας ελέγχου της αγοράς. >1 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα