Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
20 ΜΑ|ΟΥ Ζω ό.
Κοθττμερτνἡ
Αθλητική
Εφημερίδα
Δρ. Φύλλου
Ι .772.
Ττμἡ; ΕΜ ε
σεντσσ.¦π
07η- το
...του Μ ΜΜΜ" ΕκττΜκττΚἄ
“ο Ξ ΦΙΞ ' τ η
η: Η συγκλον1στ1κἡ κοτσθΣση ιμυΧἡς, το Πσθος Χ 
κσ1 η μσνκ1σ του Γ1ὡΡγσΡου ΠΡἱντεζη¦ η θ
_ λἱγ£ς ώρες αφότου έκτισε τον πστἑρἑ του. 7
ἴΙττΡἑΠΞτ νο δίνω οο-ηγὁς του θρύλου στους  `
ῇυΠολοτττους τΞλ1κους · Μονο'ένσς ο στὁΧος  “
τῷρσ: κ”ΔΙΠΔΟ” ΣΤΟ ΟΑΚΑ την κυριακή
 ο τω
ϊ σε γ'
7 Ξ ἐ`$
τ“;' ὅ 7
ή 'Αδτθοβοη" η ομοδηνττοὡτ "ΜΧ"
· Κοκτοτη τελευταίο εττίΒεοήοουμττοοουοε να 6ὡοετ
“ δή ττττΝλγττΡυ
'Μουοοτ" ΓΜὡτος¦ Μοέοτος. Γουτος. Μπεν κο
Μοντὰτης · Μονὴ έκπληξη με Σὲττοβττς του... Ολοττσν
“ ε  :Ε οτλΧΞΜτ
Αττοκσλυιμη οπο Ολλσνὁἰσ ντο τον 
' | ὁ1€θνἡ μέσο της Φέγενορντ ¦Μΐ ο
τοκοττκτΜτ.ΜττΜτττλ
ΜΝ!" "Μ ΜΡ!
ῖτΜτ·ΜΜ·ΜΜΜΜ
ξ 5ΟΜΜΕΠ
Το ΜΜΜ νέο Μέρη 80 φιλοξενηΒοον στο Ρέντη 27208 με
01107 · το την οτγῶο της ΠΑΕ η ὑτοογονωοη·8εομος
··ττἶΡττΞ·
“ πουτσο
. Ό , θ . , α Ξ
Νεο ΒομΒττ του θρυλου¦ σνσκοτνωσΕ
τον ὁ16'θντῖ ΚουΒττνο ΚΣντρ1κὁ