Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Η ΜΜΜ
ΙΜ ΜΝ ως κι..
Γράψε' ο ΠΑΝΟΣ ΑΟΥΠΟΣ
και ισως επ·
ΜΜΜ· ο ΜΜΜ'
Τρώμε· ο ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΡΣ|ΝΟΣ Σελ. τι
Σελ. 2
'Πη›<κ›κω;η 20 ΜΜΟ” ?ΟΜΕ / Φυλλο Ι||Η (?3|Η› / (Ο Τ ΣΗ)
·σ'Μκ-ΜΝιπΜοτ ·
- “Χ α<-_--_ω “..-“ 4-4 ΟΕΜ-Δαα--α -_-_- μα Ο .__ _
-<¦_“;ΟΟ-ω _
ΑΝΗΣΥΧ|Α ΣΤΗΝ ΑΕΚ ΠΑ Δ|Α|ΤΗΤΗ ΚΔ' Β' ΒΟΗθΟ
/~Μ-τ
_ _¦μ `Ψ___/_Μ `ν»/' `_/___
η _/ γ
. Γ , ζ _  η  /
#_Ε/_| -_.;__;/__Μ/ μ/
Η Π|ΕΣΗ ΚΑ| Η ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟ|ΜΑΣ|ΑΣ ΠΑ ΤΟΝ ΤΕΛ|ΚΟ, ΑΛΛΑ κΑ|
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ, ΛΥΓ|ΣΑΝ ΤΟΝ ΜΑΝΩΛΑ ΚΑ| Ο' Γ|ΑΤΡΟ| ΤΟΥ
ΣΥΝΕΣΤΗΣΑΝ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΩΝ · Δ|ΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟ <<ννΗο '8
ΝΗΟ» ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΟΑ κΑΘιΣΕι ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ
ο «Τίγρη8» σε Στέλιο: Μόνο εσύ με νο·ἀζε·5, ξεκουρἀσου, να γίνει5 καλό!
_._. ν__ ν
¦ 7  κ
ΑΜΦ|ΒΟΛΟ Το ΑΝ ΘΑ Έ γ Ο
ΞεκιΝΗΣει ο ΜΑΝΤΑΛΟΣ = η ` ἰ
· κΑΗΘΗκε ΣΤΗΝ εΘΝικΗ 
ο ΔΗΜΟΣ οΠοΣ κΑι ο ΑΡΑΒ|ΔΗΣ
-ΝΟΔΕ ΕΔΩ;
. ,Η η Η" .Η Ι Δ· '
Ι ῳ_Ο“Οὶ-ΟΔ“ μ“Δαᦓω“
--]Ο“ῳ-ω_ω_·#
Ἡ Μ 1 κζ Ι ~'
“ΔΩ “ΗΦ“ΩΔ“-.“
ΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤ'ΓΜΗ