Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Δ/υτής: ο. ΝικοΗα'ί'σπς
Διευθυντής τυντσ“εεως:“ΣτΡΑτοτ'ΜΑΚΡΗΣ Ο 36 Θ μή
ιιΑρΑτκενιι 20 ΜΜΜ τοτε· ω; 15957 " "` ' ο' ¦
 ~Αι·Μειττοι;πεοετοχειροτεροοι; 
`κερυσ`ροήευκοιν αποτοχπρωτο ως:το,ἐ αἱ
· τεπευταίο:ήεπτο. πρόσφεραν ταρω” >
` το .παιχνί' χι' στον Πεδουήακπ.ο οποίος ,_
, ω εισετο ς«.παίκτες του-νυροτυυνεε ' ι
 ποντουςκαινα μυιρατουν πιο ιστ ς ο
.τοΑιι>οπονΛο:μἴεχουμ 1
 ] πιο ουσκοήοεσγο ι
 -ππεον, υπερ αετουυε
`ῖ .7 να ανακαμψ.ουμε α;
ε είναιιμια5σειρα '7 `
; γ, γ αγώνων· ` 
ι σα προσπαθήσουμε ,
ρ ›να'σιορσῶσουμε τα,
Με" που μας κοστισαν
αυτήν τπν;ήτταυ `
πρι·ιαπετι·ον:
“τώρα εχουν ένα
προβαοισμα. απο π
σειρα τεπειῶνει στις τρεις
νίκες ο Πππρωσαμε καποια
Με" που καναμε ο επικεντρωνομαστε στο δευτερο
παιχνίοι και παμε για
το μπρεικ»
ο :σπιτια "τα
τι ¦ | Ύ Ϊ Δ ` πιιι·ιιιινε ι·νι·ενοιντιιτ
' και τοσα τρεχει...
το ΜΜΟ τον
ΠΔ°ΥΜΚΗ ΝΑ
ΑΜΗΝ οπότεπα το
παιχνίδι του Πανσεπναίκὸυ.
Βγαζοντας τεπείως απο τήν
εξίσωσιι τους Ραντοήπιτσα και
ουίπιαμς. επιασε τόπο και ο
ΠΑΟ παρουσιαστπκε σαν
ετοιμος απο καιρο να κανει
τήν επαναστασή του '
μέσα στο :το `
ιῖΡ°ΜΞΡΟΣ Ο
Μουτ. πραγματικός μαέστρος. οργωσε =
το γήπεοο και τιμωρπσε τον
οπυμπιακο που τον σου" να
σουταρει ο καεισί ο οεΛΝτείΝ
και τρίποντο-ΜΑχΑιΡιΑ του
σπουσσίουφΩτΜ στο αερος
εκρινανζτο ματς. πουκοἴπαναοπναίκος είχε ρωτήσει. σήμαοειμει και
πειτε το πήρε με Ξεχωριστό τροπο
ο Μεγαήπ και ιι προσΦορα του
Μπαρ. που ετυχε οκτώ ποντους
στο πρωτο πμίχρονο. απο και
τις συο κρίσιμες Μπες στο
ι_ τεπυς με 68ο το γήπεδο
 να¦Φωναζει εναντίον
αρκετα". που|ήτ ι __ η
`αυι:αιιοίτιιται; στο τι Ι ' › ι 7 Π γ 1
μόνα. Φ!ΝἘ° 6863839  Β"πμίχρονα.αΜα ἰ
ρχπσε. υπερ καθε φορ. που ο σεν είχε κατω
τρωω τον›αντίπαήοτου“ ί '°
απο τους
:αντσες. ερναντες.
Ντεσπειν. ο Λιβαν οσαριο
Ροντρίγκες είναι ο τέταρτος
κουεανος που θα φορεσει τή
συνεπυ του οπυμπιακου και
θα αγωνιστεί στπ στοπ του
 κεντρικού μπασκερ
νποΔειι·Μτικυ ΛτιιιοτοΑιι>Α
' Μετα Στο;" παροντος
› του Δευτ;” Γιαννακοπουήου. που
· αοωῶοπκε τρεις
ωρες πριν
Εεκινήσει ο
αγωνας απο το...
υπερσραστήριο
ο νεοαποκτποείς κουβανος
οήπωσε: ·Ξερω ότι ο
οσυμπιακος είναι απο τις
καήυτερες ομαδες
οργανωτική και αγωνιστικα
στπν ΜΜΜ και π
καήυτερπ στπν επτα”
με αμετρπτους
τίτήους·
Δ_  Δοντρίγκες
σε σρασπ
Μ αν·
ς .τα ποροιμίαν;είπε χο, Η
ρε ` ΜΜΜ του συνεντευτπ .` ` _ι ο καειστείιιοπυ πριν" 
   _ η Ά .η ¦ ι ¦ , .η ` γγ τεσπα Φυσίατροι;; ί
εΡχοΝτΑι Η - γ ι ' ' η ο· , ,ς Ι ι ,γ ι 1- -. Με γιατοποσοσοα
τι· ΝΑ ὰ°¦ὴ¦°"¦κ6¦ ω ; ~ ειπε χαρακτήριστικαστονΜ
επισ=ΐ==ιΪ=στπν 9 έχε' |"Ρ°Β“ῳ" α γ “Με Η" ί
ομασα οι Γούτας. 7 839 ”"°"6Μ"“ ~ ` ι η ¦ ο ο . ¦
Γ¦¦"¦ώ¦°ς °ῇρ6 Μ θα” ΜΜ““°“ τΟ!! ~ . οι ' ' ι· γ ι Έμειναν οι `:χπτακοπες@ια“ ^ ς ι·ιαιιιινιπτΑτ: -ου
ο Μανωππς Μπερτος ·' ι ' ' τρεις αγωνιστικές σε κατσε και τα γ 'ΟΏΡῖ9ΥΝΗ“ ' ι προσπαθήσω οιπήα
ο Ποιο είναι το Μπαρμποσα ο ΑπορρίΦοπκαν οι εῷεσεις ¦ ο :που =τοναπεκήεισετ στπν προετοιμασία
Με" για τους τοσο του παίκτπ του Παοκ οσο και ι :εεπ¦“εη6“;υωιωως ο σε οχεσπ με περσι
οσνεικους ενόψει ἱεονικής'ατπν Μικρασία ο εππίΖω να
τής προετοι- π ζ ΔτονισιΞινιυ·`Κατα “ ί συνεχίσω στον
ἑαυνευεια τα ξεκσυραστεί τ οήυμπιακο ο Αυτος
οι των μήνα. αφήνοντας - · είναι ο στοχος μου
πίσω μία επίπονη σεζόν" η ο Ξερω ομως_οτι
" περισσοτερααποσΞ ως: π οανεπα είναι '
3,7 ωστοσο/χωευρώπη ο ` ποπιί βαρια»

Τελευταία νέα από την εφημερίδα