Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
- - - - - - - - - - - -Κακλοφορεί και σΤα ιΤερίιΤΤερα Της Θεσσαλονίκης
  Τύπος Χαλκιδικής
"·Π -ΔΔ · ΔΔΔΔΔμ·
Π^ρ^ΣκΕγΗ 20 Μ^ϊογ 2016 ΕΤΟΣ 2ιο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5005 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.ι.ι-ι.Ε.Ε 0.20 ΕΥΡΩ
Τέθηκαν οι βασεις
για νεες εμπορικές
συνεργασιες μεΤαξὐ
ΕΤιιμεληΤηρἰου
Χαλκιδικής
και Μουδανιών
Της Τουρκἰας 99
Την Κυρι0κὴ η ψήφιση
ΣΤη Βουλη
θα   Το ιιολιιΥ0μ00χἑδι0
κ  ί με Τα ιιρ00ιιαιΤ0ὑμεΥα
 · και Τον «κόψη»
ο " ιι
|·| <<
Τα κουνοὑιΤια
σΤην Χαλκιδική
Σε εξελιξη οι ψεκασμοἰ αι·ιὁ Την
Περιφέρεια Κ. Μακεδονἰας 98
Εκδηλώσεις για
Τη ΓενοκΤονἰα
Των ΠονΤιων
Οι αΠοφασεις Του κομμαΤος
ΝΔ: <<'0χι>> σε κὁφΤηΙ
φορους '|'α|.ιεἰοΙ
σΤα ΠεΤρἑιλωνα ' '
Την κ"Ρ|ΠΚὴ 22 << καθ"ρ'Ψε ε"ε'γονΤως <<ναι>> σε επιμέρους
Μαΐου 2016 .η Το γραφειο σας» ρυθμισεις .Μ