Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Με ιΤροἱκα-μαμοόθ Το νέο Ταμεἱο για Τις ιδιωΤικοιΤοιήοεις
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ρεΜθ[email protected]οέεηεέ.αΤ Β ο ρ  Ε  δ ο ς οιΞΣΣΑΛοΝικι-ι Παρασκευή 20ιο5ι2οι8
ΕΝικΩΝ
ΦΗΜΕΡ|ΔΑ |Δ|-|ΣΕΩΝ
ΜΕΡ|-|Σ|Α ΡΩ-|-Ν|-| Ο^|_|'|κ|-| ικοΝοινιικι-ι
ΘΕΣΣΑΛΟΝ||(Η: ΕγναΤία 84 Τηλ.:23ΊΟ-232538 ΡΑΧ:23ΊΟ-243898 -Τ.Φ.: ΕΟΟ Ε - ΕΤος: 24ο - Δρ Φύλλου:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλαδος
ΔιιοΤηρόΤερα κριΤήριιι για Τους <<ειΤαγγελμαΤἰες αγρόΤες>>
Πόκερ για Το χρέος
και στο βόθος... Προσφυγικό
Βραχυπρόθεσμη δέσμευση για Το χρέος ο βασικός
οΤόχος. Τι κρόβεΤαι πέσω από Τη διαρροή Του ΔΝΤ για
ρόθμιση έως Το... 2080. Ο αοΤόθμηΤος ιΤαρόγονΤας Του
ιΤροσφυγικοό και ιΤὡς συνδέεΤαι πιθανή διόλυοη Της
Σένγκεν με Την Ελλαδα.
"Γι κρύβεται πίσω από Τη διαρροή Του ΔΝΤ
Με Τροιιολογἰιι
ο ιιὁφΤης
δημοσιονομιιιὡι
δαπανών
ΔυΤή Τη αΤιγμή η όιΤοιμη οΤην οιΤοἱα
ουγκλινουν οι ιΤολιΤικοι ιΤροι'οΤόμενοι Του ΕυΤοΝοΤκιιιαΘΤοιιρ -Το
ΕυΤοαΤοιιρ δηλαδή-¦ ιΤαρό Τις ιΤερι
ανΤιθέΤου διαρροές εἱναι όΤι αυΤό
μου ενδιαφέρει όλους ειναι να κυλήσει η μιΤόλα όσον αφορό σΤο χρέος
και ιδιαιΤερα Τα βραχυιΤρόθεσμα
μέΤρα.ΠρόιιειΤαι για μια θέση μου
φαινεΤαι ιΤως ικανοιΤοιει Την ελληνική ιΤλευρό¦ η οιΤοἱα θέλει να
Ο Πρόεδρος Της ΚόΠρου εκφρέιζεΤαι ιδιαἰΤερα
ΠροσεκΤικέι για Τους χειρισμους Της ελληνικής
κυβέρνησης οΤη διαΠραγμέιΤευση¦ ενώ εκφραζει Την ανΤἰθεσή Του σΤην εΠιβολή υψηλών
ΕΠικριΤικός για Το έργο Του Γιόνη Βαρουφέικη
σΤο υΠουργεἰο Οικονομικών εμφανίζεΤαι ο
Πρόεδρος Της ΚυΠριακης ΔημοκραΤἰας Νίκος
ΑνασΤασιέιδης.
Ε, “Δ
“ κοΤοχυρὡσε¦ Τη βροχυΠρὸθεσμη <<Εθεώρουσε όΤι μΠορουσε να εκβιέισει... Η φορολογικών συνΤελεσΤών. <<Οι φόροι εἰναι
' ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι
Σιων  δέσμευση κο' νο Νώε' ως ΠοροΤ_ Ελλαδα Πληρώσε ένα κενο χρονο>>μ ανεφερε ΤροχοΠεδη οΤην αναΠΤυξη¦ μΠορει να οδηγη
ηρηΤὴς χαρακΤηρισΤικέι ο Νίκος ΑνασΤασιέιδης. <<Η σουν και σε έξοδο εΤαιρειών αΠό μια χώρα
Το" ΜΜΜ  Περἰοδος Βαρουφέικη ήΤαν μια αΤυχής Περἰο- για να έχουν ευνο'ι'κόΤερο φορολογικό
' >> δος ψευδαισθήσεων» ΠροσθέΤει δε. συσΤημα>> εΠισημαἰνει.
ιγδιιιΤιιξιγγιιι
αδιιιιγμιιΤιι ιιιιιιλλιγλων
ΝΤοιιιιρὁφσκις:
Η Ευρωπαϊκή Ει·ιιΤρ- μεΤαρρυθμἰσεις ι·ιου ελληνικου χρέους μαοΤε ώσΤε να δια- σήμανε Πως μια ει·ιι
ΥΠουργεἰο ΠεριβαλλονΤος
Εχουμε
διαφορεΤιιιές
θέσεις με Το ΔΝΤ
για Ελλόδα
οΠὴ εργόζεΤαι ώσΤε
να διασφαλἰσει Τη
συμμεΤοχὴ Του Διεθνους ΝομισμαΤικου
Ταμεἰου σΤο
ελληνικό ΠρόγραμμαΙ όμως οι δυο
ι·ιλευρές έχουν διαφορεΤικές εκΤιμήσεις για Την καΤαοΤαση Του χρέους
οΤην Ελλαδα και Τις
Πρέι·ιει να υλοι·ιοιηθουνΙ δήλωσε ο ανΤιΠρόεδρος Της Κομισιόν ΒόλνΤις ΝΤομΠρόφσκις.
Ο κ. ΝΤομιΤρόφσκις
σημεἱωσε¦ συμφωνα με Το εκει, ι·ιως
Το Ταμεἰο έχει διαφορική αναλυση αΠό
Την Κομισιόν για Τη
βιωσιμόΤηΤα Του
αλλα και Πιο αΠαισιόδοξες εκΤιμὴσεις
σχεΤικό με Τα μετρα
Που θα ΠρέΠει να
εφαρμόσει η Αθήνα
ώσΤε να ΠεΤυχει
Τους συμφωνημένους δημοσιονομικους σΤόχους.
«Δεν μι·ιορουμέ να
λαβουμε αι·ιοφόσεις
για Το ΔΝΤ¦ εργαζό
σφαλἰσουμε ι·ιως Το
ΔΝΤ θα ειναι μέσα»Ι
εἰΠε ο ανΤιΠρόεδρος
Της ΕιΤιΤροΠὴς,
μιλώνΤας σε εκδήλωση Του ιοΤόΤοι·ιου Ρο|ιτι<:ο.
'Οσον αφορα Τις
δυναΤόΤηΤες ελαφρυνσης Του δημόσιου χρέουςΙ ο κ.
ΝΤομΠρόφσκις εΠι
λογή για Τους ΕυρωΠαἰους θα ὴΤαν να
εξαγορόσουν δανεια
Που έχει δώσει Το
ΔΝΤ οΤην Ελλαδα
και να Τα ανΤικαΤαοΤήσουν με ευρωΤια'ι'κό δανεια, Τα
οΠοἰα έχουν χαμηλόΤερο ειΤιΤόκιο
και καλυΤερους
όρους.