Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Σχέδιο εθνοκτονίας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 1; ;·  μ < ετ·  Η οοντμιβιὶ τοο ΛΙΑΝΗ Α320 (με 00 ατομα) τΙι8 ΕΜτΑἱτ Θ:
ΤΡπ0κΜΚ88 _ ΜΜΠιΜ αΜειΜΜΜΜ ιι.ωιΜ5ιι · ὅ
ανῳετρἡσειε
Ενας από τους θεσμούς ι
που συνδέουν την Μφίδα
μας με τον Τσίπ) Κόσμο εί- ΜΜΜΜ.9
Τα Παρε-8ὡσε του Ν. ΠαΙιτια
με τον (ιππὁδικο)Μαρινακιι Μ
ἩΜι·αοΜωΜΜ·ωκ
α»ων“ μοβ· ιωω · ταινια·
ωαωω ° ιαΒειω# ·
 ι ω-ωωωαω ·
ια ωωωΔΒ ' ' |
αΜΒΜΜΜ·ΜωοΜ. Ο
Η αιμορραγοὐσα Ελλαδα οδηγεἱται με μαθηματικα ακριβεια σε εμφύλια σὐρραΕιι
0 Κυριακοε Ματσοτακιι8
ταιρε τα σωοτἰι απὁφασιι
88"ΜΜ"Μ8
Η ΝΔ. δεν θα ΜΜΜ (αν και αμφπΜ
τον) το ΜΜΜ Ταμείο. μασ-5,07
Η πωπω εχει και τα σώσω τα' διαιιιιιιιαα:ει ότι Μπι οι Χώρα
Στα σύνορα Με Προδοσἰα8 ' ο ¦ Ο" ΜΒΜ ' ΜΑ «ΤΡΟΜΟΚΡΑ'ΙἩΣ› "Η" Καταιγι8α έμμεσων
το ΚατοΧικο Ταμειο απο ξενα  . Ι ¦ ' Μ Διπλασιο Χαρατσι για Πανω ααα ΠΕ Φ" φωνα: αυνδραμππκιι
διοικηση! Τα «αοιιμικὐ» στοι18 “ ι Ι' τ 200000! Σαμφορα για οικὸιιεδα. Η" Μ καωιμα, τωνΜ.μΠΙΜ.
δανειστεε για 99 Χρονια ο Η ' “ ' _ ΕενοδοΧεἰα και £ενοὶκιαστα σταθερι αιλεφιυνια
Ροιισφετι σε κολοσσοὐε απο τη θέρμανση του ΠαΠΠοὐ και Με γιαγιαε 
Στον «Αγνωστο» του Ποντ "Μ η*
Τ· ΜΜΜ
” Μ·Μ
νΜ-ι@ .
ΜΗΝΩΝ
25 Χρονια με τον «Ελπίδα»
' ·` μ ΜΜΜ
' · ·:    1:.” Ανακαλείται ο ϊἱϊλ08ϊ0'Ι «ειτἰτιμοο διδακτομα» απο τον Ρίχτερ