Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΕΣΤΙΑ.
ΗΝΙΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΝ1ΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
Ἀριθμ. φύλ. 40462 | Τιμή 1,50 €
Αμερικής 9, Τ.Κ. 10872, Αθήναι, ίπίο@εει!επεννε.ρτ
ΚΑΚ0ΚΑΙΡΙΑ:Νεφώσεις, βαθμιαία από Παρασκευή2ύΜαΐου 2016
νόμενες μέ τοπικές βροχές μετα τό μεσημέρι
20-05-2016'
καί σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι δυτικο!
μεταβλητοί μέτριοι καί τοπικα ἰσχυροί. 'Η
θερμοκρασία έως Ζ7β.
Θαλελλαίσυ μαρτυρσς. Λυδίας τής Φιλιππησίας. Νικήτα,
'|ωαννσυ καί 1ωσήφ ὁσίων, ίδρυτών τής Νέας Μονής Χίου
Σελήνη 14 ήμερών
Ανατολή ἡλίου 8.11' - Δύσις 8.88'
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Με: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος 128ον
Νέες σελίδες
γραφειοκρατίας
Προχθές κατετέθη στήν Βουλή σχέδιο νόμου μέ
τίτλο <€Επείγσυσες διαταξεις για τήν έφαρμογή τής
Συμφωνίας Δημοστονομικών Στόχων καί Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων καί αλλες διαταξεις» Τό νομοσχέδιο, μαζί μέ τήν αίτιολσγική έκθεση καί τα ταραρτήματα του αριθμεί μερικές χιλιαδες σελίδες!
Άν διερωτασθε τί μπορεί να περιέχει ένα τέτοιο
νομοσχέδιο-μαμούθ, ή απαντηστς είναι ως Περισσότερη γραφειοκρατία. Ἀντί να καταργούνται δημόσιες ΜΜΜ, δημιουνι0ῦΜι διαρκώς νέες Μέχρι
καί Είδική Γραμματεία Διαχείρισης 'Ιδιωτικού Χρέους! 'Ιδού τί προβλέπεται:
«Συνιστᾶται Ειδική ΓραμματεύτΔιαχείρισης Ίδιωτικοῦ
Χρέως (ΕΕΔ1Κ), ή σου είναι αῦτστελής δημόστα απηρεστα, ΜΜΜ στόΚυβεριητιΜΣ:μβώλιοΔιαχείρισης
ΜΜΜ.ΣΜΧ).Ἡρα τηςδριΖεστι ήἈθήνα,
Μ ναμεπτβληθεῖμέ εδω τοῦΚΥ.Σ.Δ1Χ
'ΗΕ.Γ.Δ.£Χ έχει τα αποστολή: α) τήν αποσττίριξη τοῦ
έργου τοϋ ΚΥ.Σ.Δ.ΙΧ, μέ τή συνδρομή στό σχεδιασμό καί
τήν ΜΜΜ ως Νέα στρατηγικής κά οί διαχειριση
τοῦ ίδιωτιιωῦ χρέους, β) τήν Μόνωση οτί τή διαμόρφωση
πί5πΜιπκῆς τα τήν ΜΜΜ καί τήν ασσήρου πρός
ένδιαφερόμενους γιάλήψη δανείου οτί δανειολήπτες, καθως καί τήν χρηματοδοτική Μίδευση νοιο)ο1ριών καί
μικρών οτί μεσαιων έπιχειρήσεων, οτί η τόν έπιχειρησιακό συντονισμό τήςΣυντονισττκής Επτροπήρ›.
"Οπως αντιλαμβανεσθε, όλα αύτα συνεπαγονται
νέες ύ·πηρεσίες, δαπανες καί προσλήψεις προσωπικού. Δείτε τί αναγραφει τό νομοσχέδιο:
ωΗΕῦιδική ΓραμματείαΔιαχείρισης Ίδιωτιο)ῦΧρέους
διαρθρώνεται τα έξής:
α) Γραφείο Είδσωῦ Τομεακοϋ Γραμματέα β) Κεντρική
'Υπηρεσία αα) ΤμήμτΣτραιηγιΜΣχεδιαωωῦ οτί Συντοποιοί ββ) Τωρα Με, Διοικητικής καί Οίκου)ιΜῆςΎποσπίριξπ ΜΜΜ 
ριξης Δανεωηπτώκ γγα) Τμήμα Τηλεφωνικώ Κέντρου
οτί Πληροφοριακού °Υλικοῦ, Μ) Τμήμα ΠαρακολούθησηςΛειτουργιας ΚΕ. ΚΔ., δδ) Τμήμα Νομικής 'Υποστήριξης, εε) Τμήμα Παροχής Οἶκονομιοόν ΜΜΜ, στστ)
Γραφείο Ἐπικοινωνίας καί Δημοσίων Σχέσεωκ ζζ) Γραφείο Μερικοί? Ἡέγχου οτί ΜεριοΒν 'Υποθέσεωκ
ΠΓΓἐ¦ έ¦Κ·.Γ 'τα ¦ἐ¦ 'Μιρέστζες, σέ έπίπεδο τμήματος, δριΖονται τριάντα (3Φ Κέντρα
Ἐνημέρωσης-'Υποστήριξης Δανειοληπ“αόν (ΚΕ. ΚΔ».
Μεταξύ αλλων, τό νομοσχέδιο προβλέπει τήν
δημιουργία Με ἀκόμη ανεξάρτητης Ἀρχίις, τῆς
Ρυθμιστικής Ἀρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) για τήν «έποπτεία καί διασφαλιση τής νομιμότητας των σχέσεων
μεταξύ δημόσιων καί ίδιωτικων φορέων τού έθνικού
λιμενικού συστήματος», καθώς καί τήν ίδρυση Δημόσιας Ἀρχής Λιμένων (Δ.Α.Λ.) ή ὁποία θα είναι
«αποκεντρωμένη, αύτοτελής καί ανεξαρτητη ύπηρεσιακή μοναδα τού°Υπουργείου Ναυτιλίας καί Νηστωτικής Πολιτικής, μέ διοικητική καί οίκονομική
αὑτοτέλεια». Καί έδώ, έννοείται, μέ τίς αντίστοιχες
ύ·πηρεσίες, προσωπικό καί δαπανες.
σε μπορούσαμε να παραθέσουμε πολλές ακόμη
διαταξεις τού έν λόγω νομοσχεδίου, πού αναδεικνύουν τόν κρατικό ύδροκεφαλισμό σέ όλο του τό
μεγαλείο. Ό τίτλος τού νομοσχεδίου έπρεπε να
είναι «Νέες σελίδες γραφειοκρατίας»!
Απώλεια κυριαρχίας
για 99 χρόνια
Ἡ δημόσια περιουσία καί τα έσοδα στους Εύρωπαίους
ΣΕ ΜΙΑ πενταετία, τό 2021, ή
°Ελλας θα συμπληρώσει δύο
αἰώνες από τήν απαρχή τής έθνικοαπελευθερωτικής της έπαναστασεως. Τήν έρχομένη Δευτέρα,
μέ τήν ψήφο τής αριστεροδεζιας
συμπραζεως ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, οἱ
”Ελληνες θα έχουν απολέσει τό
σύνολο τής δημοσίας καί έθνικής
περιουσίας τους μέχρι τό 2115.
°Επίσηςτήν διαχείριση τών δημοσίων έσόδων τού κρατικού προϋπολογισμού τους. 'Η καταληζις
τών μνημονιακών πολιτικών καί
τής στρατηγικής πού ακολούθησε
ή μοιραία διακυβέρνησις τού κ. Α.
Τσίπρα δέν είναι αλλη από τήν
πλήρη απώλεια τής κυριαρχίας
τών Ἑλλήνων έπί τής έλληνικής
έπικρατείας.
Συμφώνως πρός τό νομοσχέδιο πού από χθές έχει εἰσαχθεί
στήν αρμόδια °Επιτροπή τού Κοινοβουλίου καί συζητείται, τό
ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο ῦΙδιωτικοποιήσεων σέ ἰσχύ), τό ΠΣ (μέ ὁλό
κλη ρο τό τραπεζικό σύστημα τής
χώρας) καί ή ΕΤΑΔ (τό κτιριακό
σύστημα τού Δημοσίου μέ τα
σχολεία, νοσοκομεία, φυλακές,
'Ολυμπιακα ακίνητα) έντασσονται στήν ύπό ίδρυση ΕΕταιρεία
Δημοσίων Συμμετοχών (ΕΔΗΣ).
'Η έταιρεία αὐτή είναι αοΙαίος μέ
μετοχικό κεφαλαιο 40 έκατ.
εύρώ, πού διαιρείται σέ 40.000
κοινές μετοχές καί καλύπτεται
από τό 'Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς
να ανήκει στόν δημόσιο ή εύρύτερο δημόσιο τομέα τής χώρας
(Άρθρο 184 τού Καταστατικού
της). Διοικείται από πενταμελές
ῦΕποπτικό Συμβούλιο, πού έλέγχεται από τήν Κομμισσιόν καί
τόν Ε8Μ (Εύρωπαίκός Μηχανισμός Στηρίζεως). Ό Εύρωπαίκός
Μηχανισμός διορίζει τόν Πρόεδρο τού Συμβουλίου καί ένα μέλος, ένώ έχει ούσιαστικώς δικαίωμα βέτο (ωοεοοειιε) για τα
αλλα τρία μέλη τού Συμβουλίου,
πού διορίζει ή ἑλληνικὴ πλευρα.
'Η έταιρεία αὐτή, στήν ὁποία
έντασσεται καί τό σύνολο τών
συμμετοχών τού Δημοσίου σέ ΔΕΚΟ, όπως ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ,
ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ (όλο δηλαδή τό
δίκτυο τής ῦΕνέργειας), Άστικές
Συγκοινωνίες, ΟΣΕ, ΕΛΤΑ, ΕΛΒΟ, Άττικό Μετρό, αεροδρόμια
(καί τό <<°Ελ. Βενιζέλος»), λιμανια, διόδια καί έθνικές ὁδοί, αποφασίζει για τήν διαχείριση ή τήν
πώληση τών περιουσιακών δημοσίων στοιχείων τών 'Ελλήνων.
Σημειωτέον ότι ή διαρκεια τής
'Εταιρείας ὁρίζεται σέ 99 χρόνια
(Άρθρο 186, παρ. Ζ).
Πού καταλήγουμε: Μέ τό πρώτο Μνημόνιο, έπί πρωθυπουργίας
Παπανδρέου, απωλέσθη ή έθνική
κυριαρχία στήν διακυβέρνηση
τής χώρας. °Επί πρωθυπουργίας
Τσίπρα, από τήν Κυριακή τό απόγευμα θα έχει απολεσθεί ή κυριαρχία τών Ἑλλήνων έπί τής
°Ελλαδος. 'Η Άριστερα δυστυχώς
έπεκρατησε...
Γιατί κλείνουν
τα βιβλιοπωλεία
Ἀλλαζει μορφή τό κέντρο τών Ἀθηνῶν
Ι[Ρ0Σ0ΨΕΙΣ κλειστές καί βιτρίνες σβησμένες, μέ τζαμια λερωμένα από αφισοκόλληση καί γκραφφιτι. Στήν σειρα τών καταστηματων-ὁρόσημων στό κέντρο τής
Ἀθήνας πού δέν υπαρχουν πλέον,
σημαντική θέση έχουν τα βιβλιοπωλεία πού χαθηκαν. Πρώτα ὁ
Καουφφμανν τής ὁδού Σταδίου, μεγαλο προπύργιο τών γαλλικών βιβλίων καί τών έκδόσεων τέχνης.
'Έπειτα τό βιβλιοπωλείο τής
'Εστίας στήν ὁδό Σόλωνος, πού
έκλεισε καί συρρικνώθηκε ασφυκτικα στό μικρό καταστημα τής
ὁδού Διδότου καί Δελφών. Καί από
τό προηγούμενο Σαββατο, τό βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου στήν
ὁδό Πανεπιστημίου, έναντι τής
*Εθνικής Βιβλιοθήκης, ένα βιβλιοπωλείο πού εἶχε περιληφθεί στα 49
καλύτερα τού κόσμου από τόν γερμανικό αρχιτεκτονικό οίκο Μπραουν. Λίγο ψηλότερα στήν Πανεπιστη μίου, ὁ συρρικνωμένοςῦΕλευθερουδακης δίνει μαχη έπιβιώσεως
σέ περιβαλλον τελείως έχθρικό.
Τό τοπίο μεταβαλλεται συνεχώς στό κέντρο τής πόλεως, καθώς τα βιβλιοπωλεία κλείνουν καί
έρημώνουν στούς δρόμους. Τό ίδιο
φαινόμενο παρατηρείται στήν
αλλοτε σφύζουσα από ζωή «Στοα
τού Βιβλίου» στό μέγαρο τού
Άρσακείου, κατω από τό Συμβούλιο τής °Επικρατείας, όπου τα περισσότερα καταστήματα παλαιών
βιβλιοπωλείων παραμένουν κλειστα καί ζενοίκιαστα. Τί φταίει γι,
αὐτό: Πρώτο πρόβλημα βεβαίως
ήταν ὁ τρόπος διαχειρίσεως καί τό
μεγαλο ανοιγμα μέ δανεια καί δημιουργία αλυσίδων. Δεύτερο πρόβλημα ήταν ή έπιβολή κεφαλαιακών έλέγχων πού έπεδείνωσε τήν
θέση τών βιβλιοπωλών. Τέλος,
ήλθε ή καταργησις τής ένιαίας
τιμής τού βιβλίου, καί τώρα ή έπιβαρυνσις από έτους τής παραγωγής τού βιβλίου μέ ΦΠΑ 23%.
Φυσικα, τό τελικό προϊόν έχει
ΦΠΑ μόλις 6%, αλλα πώς να έξυπηρετηθεί ὁ στόχος όταν ή παραγωγή κοστίζει πολύ περισσότερο:
Άλλα τό έχουμε ξαναπεί: τα βιβλία
δέν ψηφίζουν!
Σήμερα
Φοροκστσιγίδσ αντί
μειώοεως δαπανών
Φοροκαταιγίδα αντί τῆς
περικοπῆς τών κρατικών
Τῆς ἡμέρας
Ἡμπαλλάντα τοῦ ἑσωρούχου...
δαπανών έπιλέγει ή Κυβέρνησις μέ τό σχέδιο
νόμου του Ύπουργείου
Οίκονομικῶν. ΣΕΛ 2
Νέες προσλήψεις
σέ Φορεῖς
Δεκαδες ατομα σε προσληφθουν στίς νεοσυσταθείσες γραμματείες,
αρχές καί κέντρα ένη μερὡσεως πού συστήνει ή
Κυβέρνησις. Σελ 8
Μυοτηριώδης
τπώοις αεροπλανου
Πυκνό μυστήριο καλύτττει τα αίτια τῆς τττώσεως
αίγυτττιακου αε ροσκαΦως στα τις ΚρήτηςΎποψίές για τρομοκρατικό κτύπημα.
ΣΕΛ. 5
Συμπαθατε με, αγαπητοί, αλλα
καπου τα έχουμε μπερδέψει όλω Καί
πολύ φοβάται ότι θα φθασουμε «στό
αλλο Μο», θα καταργηθεί τό φλέρτ,
ίσως καί ὁ Μ, Τσακ καί αὐτή ΤΜ
ή ΜΚή παίξε!
Πολύ φοβούμαι ότι είς τό έγγύς
μαλον τα παιδια θα γίνονται «κατα
παραγγελία”, θα παραγγέλνεις τό
παιδί πού θέλεις καί θα σ° τό φέρνουν στό σπίτι! θα έχει δέ τα χαρακτη ριστικα πού θέλεις, 'Γή μύτη
τού μπαμπα σου, τα ματια τής πεθερας σου, τα μαλλια τής μαμας σου
καί τα μακρια δαχτνλα τού (πιανίστα, βιολονίστα ή,,. πορτοφολα)
πενθερού σου!
Γιατί τα γραφω όλα τούτα;
Μα, δέν βλέιτετε τί γίνεται; Ἀκόμη
καί ή «λοξή ματια» τού ανδρός πρός
τή γυναίκα θεωρείται πλέον «Σεξισμόε»! Μαϊ νά πείς στή γρωματέα
σου «Παρακαλῶ, σηκώστε τό τηλέφωνο» καί να σέ καταγγείλει για
«Σεξισμό», επειδή τής τό είπες μέ,,.
λαγνο ύφος! Ναί, δέν είναι ύπερβολή! Ἡ «χειραφέτηση» τής γυναίκας
όδήγησε σέ έξωφρενικές ένέργειες,
Στή χώρα μας. ἔεμἀνησαν ο! ωρες
τής «Γραμματείας (αν)·!σότητας»
καί «έκοψαν» τή ρεκλαμα, αλλα
έσιωπησαν σέ αλλη περίπτωση
έμφανούς «Σεξισμού», προερχομένου, όμως, έξ αριστερών!
'ΥπάρχΜ, όμως καί χειρότερα!
Καί μαλιστα πού; Στήν Γαλλία, τήν
χωρα τής έλευθεριότητος καί τής
Μύσεως των ήθῶν! Μαλιστα! Στήν
χωρα όπου οί τοίχοι των Βερσαλλιῶν @θριούσαν μέ όσα έβλεπαν καί
ακουγαν στίς κρεβατοκαμαρες των
Βασιλέων καί των παλλακίδων τους,
στήν χωρα όπου καθιερώθηκε ή λέξις
«Μαιτρέσσα», έκεί όπου οί Πρόεδροι
τῆς Δημοκρατίας έχουν δημιουργή
σει ήδη παράδοση στίς (λεγόμενες)
«Ρόζ Ιστορίες» !
Κατακραυγή, διασυρμός. κίνδυνος να όδηγηθεί σέ παραίτηση ό
ύπουργός Οίκονομικων Μισέλ Σαπέν.'Οχι, δέν έχει έξωγωα, δέν χωρισε τή γυναίκα του για να παρει
μια ήθοποιό διασημη, δέν τόν τσακωσαν να πηγαίνει στό σπίτι τής
ήθοποιού έρωμένης του μέ βέσπα καί
κρανος! Ό Σαπέν κατηγορείται για
«αδίκημα» τό όποίο διέπραξε τόν
°!ανουαριο τού 2015, Τότε, είχε «βγεί
στόν αέρα» μια «καταγγελία» ότι ό
ύπουργός", τραβηξε τό επανω λαστιχο από τό έσωρουχο μιας ρειτόρτερ ή όποία καλυπτε (μαλλον.,.
ΜΜΜ) τό οίκονομικό φόρουμ
στό Νταβός τής Ἡιβετίας.
«Δέν τό τραβηξε, τό αγγιξε»,
ύποστήριξαν καποιοι αύτότιτες, καί
τό «σκανδαλο» δέν Βαβε συνέχεια.
Τώρα Φως, ασφαλώς μέ κωμόπτα, αλλοι αύτότιτες 1σχυρίζονται ότι
ό ύπουργός «απλωσε τό χέρι τού
αύθαιρέτως»! Καί ή Γαλλία, ήτις στιγκλονίζεται από κινητοποιήσεις κατα
των αντεργατικων αποφασεων τού
«ατακτου» οικω, σκανδαλίζεται
καί μέ τό τεραστιο «θέμα Σαπέν»,
'Ηταν κανονικό γυναικείο Μουχ0 ή αν ήταν; Άγγιξε απλώς ή τράβηξετό έπανω ακρο του ό ύπουργός
Ἀποτελεί ή όχι σεξουαλική παρενόχλησιι ή ποίος τοῦ Σαπέν;
'Οπως αναφέρει σχετικό ρειτορτω, μέχρι στιγμής «δέν έχει προσδιορισθεί ακριβως ή Ιδιαίτερη συνομοταξία στήν όποία ανήκει τό έπίμαχ0 Βοιωτοι, ἀλλά καί μόνη ή
αναφορα του ήταν αρκετή για να
δοθεί στήν απόθεση ό τίτλος «Εσωρουχαγκαίητ»!
'ΜΟΔΑΜΟΣ
ΑΚΡΗ) ΣΑΒΒΑΤΟ
ΜΕ ΤΗΝ «ΕΣΤ'Α»
ο Ό Παγκόσμιος Όργανισιιός Ύγείας μᾶς πλ αρα
φορεί ότι τήν τελευταία
πενταετία τό προσδόκιμο
ζωῆς στόν κόσμο αὐξήθη·
κε κατά πέντε χρόνια Κ υρία αίτία είναι ή πρόοδος
πού έπετεύχθη στήν
Άφρική κατά τού ΑΙΒ$
καί τής έλονοσίας. ~Ετσι,
κατά μέσον όρο, ένα κορίτσι πού γεννήθηκε τό
2015 θάζήσει έως τά 73,8
χρόνια ένω ένα αγόρι έως
τα 69,1. Σιωπή, όμως!
Μήν τό πείτε, τό μάθουν
στήν Ἑλλάδα οί κυβερνώντες καί βάλουν φόρο μακροζωίας!
ο τά εᾶε καί ό Άρης τα
τσουνάμι του! ”Ε τσι μας
λένε οί ἐπιστήμονες. Άνεκάλυψαν ότι ὁ «Κόκκινος
Πλανήτης» σαρώθηκε από
δύο τουλάχιστον «μεγατσουνάμι», πού προκάλεσαν μαλλον μετεωρίτες
πού έπεσαν. Ήταν τόσο
μεγάλα πού έφθαναν τα
120 μέτρα σέ ύψος καί τά
νερά τους ΜΜΜ κατά ακατοντάδες χιλιόμετρα
στήν ξηρά Τό πρῶτο
τσουνάμι χρονολογείται
πρίν από 3,4 δισ. χρόνια
ένω τό δεύτερο μετά από
μερικά έκατομμύρια χρόνια όταν ακόμη ύπήρχαν
ωκεανοί στόν Άρη.
ο Όταν κανείς τό παρακανει, πληρώνει τό... αντίτιμο. Ό λόγος για τα
“Ζωή (τω-ί
1η αυθεντικη
ί'Ζὁ0ση
αντιβιοτικά, τα όποία
Βρεταννοί είδικοί ύποστηρίζουν ότι ό ανθρωπος
«παίρνει σάν να είναι καραμέλες», μέ αποτέλεσμα
τά μικρόβια να έχουν γίνει
ίδιαιτέρως ανθεκτικά σέ
αὐτά. Προειδοποιοι7ν δέ
ότι τό 2050 μπορεί να πεθαίνουν από αὐτόν τόν
λόγο ΙΟ έκατ. ανθρωποι
τόν χρόνο! Σταματήστε
τήν ἀλὁκστπ χρήση. διὰ
τι ύπάρχει κίνδυνος να
αποφέρει ή προληπτική
ίατρική στήν ἐποχή τοῦ
Μεσαίωνος, λένε. Άραγε
θα τούς ακούσουμε;
ο Θά τό ξαναπούμε! Ξέρουμε έλαχιστα για τόν
κόσμο μας Στήν Ρουμανία
ακόμη έρευνοι7ν τό σπήλαιο Μανία, πού έντοπίσθηκε τα τελευταία χρόνια καί συνεχως βρίσκονται πρό έκπλήξω›ν. Είναι
τό πιό απομονωμένο
οίκοσύστημα πού ξέρουμε
καί έχει δηλητηριώδη
ατμόσφαιρα. Μέσα στίς
σκοτεινές του σήραγγες
καί στα βαθειά νερά
ύπάρχουν πλάσματα πού
έφθασαν αεί πρίν από 5
εκατ. χρόνια! Ποιός ξέρει
τί αλλο θα βρούν ἐκεί
ο «Κόκαλο» έμειναν οί κάτοικοι μίας πόλεως στόν
Καναδά όταν είδαν σέ ένα
ανθισμένο λιβάδι να περιπλανάται μία πολική
αρκούδα! Ἡ καημενούλα
είναι θύμα τής κλιματικής
αλλαγής καί των παγωη
πού περιορίζονται. Πάντως, σέ φωτογραφίες πού
τράβηξε ένας φωτογράφος, έδειχνε νά τό απολαμβάνει.
Διαβάστε τά αρθρα
«Σπουδές ή ίσόβια;»
Σαράντος ί Καργάκος (σελ. 3)
«“Κλειστόν” λόγω Συριζα»
ΚώσταςΧριστίδης (σελ. 8)