Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
'οςο8ιιεν@οιειιει.ςι
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤ|ΚΗ ΕΝΕΡΓΕ|Α “ΒΛΕΠΕ' . Η ΜΗΝΟΣ
Βρέθηκαν αιινιρίμια ιού
αεροσκάφους της ΕΜ·
νοιιοδιπικα ης Κρήτης
Προειδοποιούν για λουκέια
και ανεργία αιον
ξενοδοχειακό κλάδο
ΤΗ χΡΟΝικΗ ΠΕΡ|ΟΔΟ 2ΟΊ3-ΖΟΝ
0 ΔΟ “0Σ
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|0
“ΜΜΜ ιιοΛιιικι-ι κΑι οικοινοΜικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΟΡΟΚΑΤΑ|Γ|
ΝΑΘ ΣΜΣ ΠΑΠ@ἩΚ@Π©Μ%ΠΞ
ΜΑΞ Όχι @πονο ωραια
και @ναν «ακορντα»
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ <<ΜΑΡΓΑΡ|ΤΑΡ|ΩΝ ΚΑ| Φ|ΛΟΦΡΟΝΗΣΕΩΝ»
7- · γ
Μ “Φ_ -_.
 οικ- ιακή με κιο'_ιι;ιιιιιιιιιιένα»ι
“ · Ποιον η
Όπεν .!
ΥΡΩ ΜΕ Δ|ΑΔ|ΚΑΣ|ΕΣ ΕΞΠΡΕΣ
Φ ι,5 Δ|Σ. Ε
Συνοπτικές
διαδικασίες
Μέσα σε λίγες μόλις ημέρες. ωρες
θα μπορούσε να πει κανείς, οι 0ουλευιές καλούνιαι να ψηφίσουν ιο ησλυνομοσκέδιο. ”Ενα νομοσχέδιο που
περιλαμθόνει 7.000 σελίδες με φόρους, διαρθρωτικές αλλαγές και αλλα
μείεονος σημασίας θέμαια. "Είναι
καπ απίσιευιο αυιό που κατατίθεται.
Δεν ιο έχω ξαναδεί. Μιλόμε για πέπε
ορόφους φόρους" είπε η θουλευπίς
πις ΝΔ. Ντόρα Μπακογιάννη. "Πρέπει με όποια θυσία να μειωθούν οι
φόροι σ' ασπί τη Χωρα. Είναι θέμα
επιθίωσπς της ελληνικης οικονομίας"
σημείωσε η κ. Μπακογιόννη" και
πρόσθεσε όιι, σύμφωνα με ιο νομοσκέδιο. θεωρείιαι πλούσιος ο κάθε
ιδιοκιιίιης - κλπρονόμος παλιού διαμερίσμαιος με ανιικειμενικη αξία
200.000 ευρω.
Σαιν ερωτηση αν καποιοι θουλευιές
της ΝΔ διαφωνούν με ιην κομματική
γραμμη και :πιούν να καιαφηφιακούν όλες οι διαιαξεις του νομοσκεδίου. η κ. Μηακογιόννη είπε όιι με
όσες συμφωνεί η ΝΔ δεν θα ιις καιαφπφίσει. "Θα πούμε σιον ελληνικό
λαό ότι από είναι και πρόιαση που
θα φέρναμε κι εμείς. Τα υπόλοιπα θα
τα καιαφηφίσω και όχι μόνο θα ια
καιαφηφίσω, θα τα πολεμήσω σε κόθε ρούγα της Ελλαδας" είπε χαρακιηρισιικό.
Ο λογικός