Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3274O • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑ ΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Οχτώ στελέχη της
παράταξης αποχώρησαν
λόγω... ΣΥΡΙΖΑ
ΣΕΛ. 8

Αξέχαστες
εµπειρίες
πολιτισµού
Προσέφερε το ΠΠΙΕ∆ για
τον εορτασµό της ∆ιεθνούς
Ηµέρας Μουσείων 2016
ΣΕΛ. 2

Εξετάστηκαν
πάνω από
2.800 παιδιά
Ο ∆ήµος Ηρακλείου
Αττικής ολοκλήρωσε τον
προληπτικό οδοντιατρικό
έλεγχο στους µαθητές
των ∆ηµοτικών

Τι προκύπτει από τον δοµικό «ανασχηµατισµό» που πραγµατοποίησε
στις αντιδηµαρχίες ο ∆ήµαρχος Ηρακλείου Αττικής

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Σ

ε έναν δοµικό «ανασχηµατισµό»
προχώρησε ο δήµαρχος Ηρακλείου Αττικής, Νίκος Μπάµπαλος,
αφού είκοσι µήνες µετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας δηµοτικής
αρχής, προχώρησε σε αλλαγές στο σύνολο των αντιδηµαρχιών της πόλης.
Ο δήµαρχος, Νίκος Μπάµπαλος, αφού ευχαρίστησε τα απερχόµενα µέλη για την µέχρι σήµερα συµβολή τους, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το πρώτο κρίσιµο διάστηµα,
ήταν απαραίτητο να δοθεί ο κατάλληλος
χρόνος στους Αντιδηµάρχους να αντιµετωπίσουν την δύσκολη και σε πολλά επίπεδα χαοτική κατάσταση που παραλάβαµε, σ’ αυτή την δεύτερη περίοδο δεν
υπάρχει χρόνος ούτε για πισωγυρίσµατα,

ούτε για περιόδους προσαρµογής. Έχουµε θέσει ήδη τις προτεραιότητές µας,
έχουµε ήδη παράξει έργο και οι πολίτες
περιµένουν όχι απλά να το συνεχίσουµε
αλλά να το αυξήσουµε σηµαντικά».
Αναλυτικά, ορίζονται οι εξής Αντιδήµαρχοι στους παρακάτω τοµείς ευθύνης:
• Γιάννης Φίλανδρος: Οικονοµικών
• ∆ηµήτρης ∆ηµητρόπουλος: Τεχνικών
Υπηρεσιών
• Νίκος Σπυρόπουλος: Καθαριότητας και Περιβάλλοντος
• Μαρία Παντερή – Ηλιάδη: Κοινωνικής Πολιτικής
• Μανώλης Κουτσογιαννάκης:
Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού.

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 10

Υπό τους ήχους του
Στέφανου Κορκολή
ΣΕΛ. 16

Ο επικεφαλής της
παράταξης «∆ηµιουργία - Αλληλεγγύη», κ. Παναγιώτης Μανούρης απέστειλε ψήφισµα,
κατά της συρρίκνωσης του Ολοήµερου
σχολείου, προς τον
Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Νέας Ιωνίας.
ΣΕΛ. 12

«Ο Μάης
των αγώνων,
ο Μάης της
Εργατικής
Τάξης»

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

Συγκέντρωση - εκδήλωση διοργανώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Μεταµόρφωσης

Η ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΣΕΛ. 2

∆ΩΡΟεπιταγή

νώστες
για όλους τους αναγ
Πληροφορίες
στη σελίδα 31

Με κάθε αγορά
από τα καταστήµατα
ταµείο
νεται άµεσα στο
Η δωροεπιταγή εξαργυρώ

ΚΑΘΕ

5
Ισχύει από 21 εώς

για γυαλια ηλίου

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

27 Μα ου 2016

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΤΑ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΣΕ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

1.500

ΜΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

Αναλυτικές
πληροφορίες
στη
σελίδα 31

ΠΡΟΣΦΟΡΑ από
τα καταστήµατα
ΤΑ
ΚΛΕΙ∆ΑΜΠΑΡΩΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21.05.2016
ο
ΕΤΟΣ 20
953
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
ΤΙΜΗ: 1,00* ευρώ

ις
Oλα γειςια-απτιαντςήσσειςυντάξε
ύ
του ασφαλιστικο

σης»
σχέδιο «ακύρω
• Το κυβερνητικό ου της Ν.∆.
του Προέδρ
το ζήτηµα
αιφνιδιαστικά
• Γιατί µπαίνει
ού νόµου.
αλλαγής του εκλογικ
ς, τι µήνυµα
ο ανασχηµατισµό
πουργού.
• Πότε θα γίνει
άτες του Πρωθυ
συνεργ
εκπέµπουν στενοί

18ερωτήσ

πές σε επι• Οι µεγάλες ανατρο
και εφάπαξ.
κουρικές, ΕΚΑΣ
ποιο
τα µερίσµατα,
• Τι θα γίνει µε
.
ν για τις κύριες
είναι το πλαφό
να γνωρίζουν οι
• Όσα πρέπει
συνεχίζουν να
συνταξιούχοι που
εργάζονται.
αλλαγές στις συν• Ποιες είναι οι
και τις εισφορές.
τάξεις χηρείας

Αναλυτικές
πληροφορίες
στη
σελίδα 31

3+1 αναχώµατα
Τσίπρα στο
δρόµο
Μητσοτάκη
ία
προς την εξουσ

os.gr

• www.xtyp
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η λύση στο γρίφο

ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ός
Φυγή προς τα εµπρ ίµου
το Μαξ
επιχειρεί τώρα

Ο σας
ΣΥΜΒΑIΝΕΙ στο ∆HΜ
Γιανα ΓΝΩΡIΖΕΤΕ ό,τι
ΡΤΑΖ ΚΑΙ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
20 ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΜΕ ΡΕΠΟ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
∆ΗΜ
ΤΟΥΣ
Σ
ΟΛΟΥ
ΑΠ’

ΕΡΙ∆Α
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜ

3.000

2ΤΥΧΕΡΟΙ ΚΕΡ∆ΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ίας
Πόρτα ασφαλε

10 ΤΥΧΕΡΟΙ ΚΕΡ∆ΙΖΟΥΝ
∆ωροεπιταγές

21 05

∆ύο µαγικές
βραδιές
στην Κηφισιά

Ψήφισµα για
την συρρίκνωση
του ολοήµερου
σχολείου

Σελίδες

6,7

ρη και ανέξοδη
12 βήµατα για γρήγο

υποβολή

µόνοι σας
φορολογική δήλωση
Πώς θα κάνετε τη
Μαΐου

Σελ. 16-17

Σηµάδια
διάσπασης για το
«∆ίκτυο Πολιτών»
Ηρακλείου
Αττικής

Σελίδα 8

Το παρασκήνιο
της σύγκρουσης λε
Λαγκάρντ- Σόιµπ
για τοχρέος

upτης24ης
ΘρίλερτοEurogro

ξη συµβιβασµού
ι για την επίτευ
τρεις προ• Όλο το παζάρ
• Ποιες είναι οι
την ερχόµενη Τρίτη. τηση του χρέους.
τάσεις για τη διευθέ∆ΝΤ και το γερµανικό…
του
• Οι επιδιώξεις
µ λέει ότι δεν έχει
µπλου
Ντάισε
ο
Σελίδα 5
nein. • Γιατί
συµφωνία.
«κλειδώσει» η

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙ∆Ο 21/05/16

ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ



Τελευταία νέα από την εφημερίδα