Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Με "τσουνάμι" μέτρων και κόφτη το νομοσχέδιο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηαίτεη1ΡοΠκί.ἔτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
ο: ΡοννΕη
88ςίίί·ίίγ Ξεπίς85 Ροντέν Ηε||αε Λ.Ε.
Τε|.: +30 210 6728890
αίτια": ίηίο@ροννετ-ηεί|85.ε
Μ.Μα-Πθ"85σ
ΠέμΠτΠ 19 Μαίου 2016 | τιμη: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ|Κ|·| ΚΑ|
Ε|'||ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ||(|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 92ο · Αριθμός φύλλου: 26.064
Τσίπρας - Ερντογάν
ΤΟ |'|ΛΑ|Σ|Ο
|'|Α ΒΑ||.-|Ν
Λ|ΧΑΖΕ|
Ευρωπαίκό Επίτροπίί
Τ“ρΒοΜηρε
ΤυΚΒΟ€ΝΑΚθΕΚ$ 8Α|.Ε$ ὁ πηνία
Ο. ωσπου Μ.. ΜΑΜ ΤΜ απο!
Τ: 2Τ0Μ26ω-' ·Μ'·ΜΜ·
σημερα στη Ν
Κόντρα Υ|'|0|Κ-Τ.Τ.Δημ. Εσόδων
γία την όδίκη φορολόγηση
Αποκατάσταση της όδίκης φορολόγησης των χίλίαδων πολίτων που απέκτησαν το 201 5 πολύ χαμηλό
είσοδηματα από ενοίκία καί περίστασίακη απασχόληση υποσχέθηκε ο αν. υπουργός Οίκονομίκων
Τρύφωνας Αλεξίόδης, αλλά η υπόθεση που αποκόλυψε η «Ν» προκαλεί αντίπαρόθεση μεταξυ της
πολίτίκης ηγεσίας του ΥΠΟ|Κ καί της Τενίκης Τραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Σε ανακοίνωση της η
ΓΓΔΕ αναφερεί πως οί υπηρεσίες της εφαρμόζουν
τη νομοθεσία. >6
«Ν» - ΟΝ" ΒΕΚ|.|Ν: Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Τ|·|Σ ΕΛΛ|·|Ν|Κ|·|Σ«ΤΡΑΕΩΔ|ΑΣ» >19
ΑΝΑΛΥΣΗ: |·| ΕΛΛΑΔΑ ΚΑ|
ΟΝΕΟΦ|ΛΕΛΕΥΟΕΡ|ΣΝΟΣ >12-18
ΝΗΣΥΦΑ στα ρόφία
των σουπερ μάρκετ
Ανοίγεί πλέον ο δρόμος γία τη δίακίνηση ΜΗΣΥΦΑ
καί στα σουπερ μάρκετ, μετά καί τη δημίουργία της
υποκατηγορίας Νη Συνταγογραφουμενων Σκευασμότων με την επωνυμία «Γενίκίίς Δίόθεσης
Φάρμακα» ίΓΕΔ|ΦΑ). Η υποκατηγορία θα περίλαμβόνεί σκευάσματα που δεν θα δίατίθενταί
αποκλείστίκα από τα φαρμακεία, προβλέπεί δίσταξη
του υπουργείου Υγείας στο πολυνομοσχέδίο της
κυβέρνησης με τα υπόλοίπα προαπαίταυμενα. >ί 7
ΕΚΑΣ: Δίπλό πληγμα
σε 80.000 συνταΞίουχους
Από τίς συντόξείς των επόμενων δώδεκα μηνών θα
παρακρατηθουν τα ποσα του ΕΚΑΣ που έλαβαν
περίπου 80.000 συνταξίουχοί, οί οποίοί με τον νέο
νόμο χάνουν τα συγκεκρίμένο επίδομα. >4-5
ΕΟ ΝΟΒΑΝ Κ: ΟΕΤ|Κ|·| ΥΠΟΔΟΧΗ
ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Α|'|Ο ΞΕΝΟΥΣ Ο||(ΟΥΣ >16
|·|ΟΒ ΤΟ ΕΑΠ ΤΕΚΝ|ΝΑ|. ΤΟΥ ΟΛ|'|
|'|Α Τ|·| Ψ||.|·|Ε|.Ρ|5ΕΝ |.ΟΟ|5Τ|Ε >15
[Βουλη] Κατατέθηκε αργά Χθες με τον Αυτόματο ΜηΧανισμό Δημοσιονομικής Προσαρμογης
Με «τσουνάμι»
μέτρων και κόφτη
το νομοσΧέδιο
1,8 Δ|Σ. ΤΑ ΒΑΡΗ Α|'|Ο ΤΟΥΣ ΕΝΝΕΣΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ - ΑΥΞ|·|ΣΕ|Σ ΣΤΟΝ ΕΝΦ|Α
ΣΤΟ Υ|'|ΕΡΤΑΝΕ|Ο ΤΧΣ, ΤΑ||'|ΕΔ, ΕΤΑΔ, ΕΤΑ|ΡΕ|Α Δ|·|Ρ|ΟΣ|ΩΝ ΣΥΝΝΕΤΟΧΩΝ
Με τον «αυτόματο κόφτη», αλλά και με ένα βαρύ εμΠροσθοβαρές Πακέτο έμμεσων φόρων, κατατέθηκε
αργά Χθες το βράδυ στη Βουλη το νομοσχέδιο με τα
τελευταία ΠροαΠαιτούμενα για την ολοκληρωση της
α, αξιολόγησης. Το μέγεθος του λογαριασμού αΠοκαλύπτει η ώζθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στην οΠοία Περιγράφονται εισΠρακτικά μέτρα
συνολικού ύψους άνω του 1,8 δισ. ευρώ. Ο Χαρακτηρισμός «εμΠροσθοβαρές» δικαιολογείται αΠόλυτα δεδομένου ότι τα μέτρα θα αρΧίσουν να εφαρμόζονται αΠό την 1η Ιουνίου -με Πρώτο Χτύπημα την
αύξηση του ΦΠΑ, ο οΠοίος αΠό μόνος του θα στερήσει ΠερίΠου 437 εκατ. ευρώ αΠό τα νοικοκυ ριά σε
ετάσια βάοη- και Πρακτικό θα έΧουν υλοΠοιηθεί μέΧρι τις αρΧές του 2017, με μοναδικη εξαίρεση τον φόρο οτα ξενοδοΧεία ο οΠοίος θα υλοΠοιηθεί αΠό τις αρΧές του 2018. ΤαυτόΧρονα, το ν/σΧ ΠροβλέΠει αυξησεις στους συντελεστής υΠολογισμού του ΕΝΦΙΑ και
τη σύσταση του ταμείου αΠοκρατικοΠοιησεων, αλλά
με άλλη εΠωνυμία, «Ελληνικη Εταιρεία ΣυμμετοΧών
και Περιουοίας ΑΕ», με διάρκεια ζωης τουλάΧιστον
99 Χρόνια, το οΠοίο αΠορροφά το ΠΣ, το ΤΑΙΠΕΔ,
μιν ΕΤΑΔ και ιη νεοσύσταιη Εταιρεία Δημόσιων ΣυμμετοΧών Α.Ε. Ακόμη Περιέχει και ης διατάξεις για τα
«κόκκινα» δάνεια και αΠοσαφηνίζει το Πλαίοτο λει
του ργίας των εταιρειών διαΧείρισης. >1 0-1 1
θεόδωρος Φέσσας
Πρέπεί
να αλλαξουν
οί εργασίακές
σχέσείς
Συνολίίαί αλλαγη του πλαίσίου των εργασίακων σχέσεων, με συζητηση «ανοίχτων ορίζόντων» αναμεσα
σε εργοδότες καί εργαζόμενους, είσηγείταί ο πρόεδρος
του ΣΕΒ θ. Φέσσας, ο οποίος εκτίμό ότί ο συνδίκαλίστίκός νόμος έπείτα από 34 χρονία εκεί επίφέρεί πολλα
προβληματα στίς ΔΕΚΟ καί αν γέ|εί στο Δημόσίο. >7
ί 8όρηδες
Φ0Ρ0Λ0|'|ΚΕΣ Δ|·|ΛΩΣΕ|Σ
ΚΑ| Γ|Α ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ
ΤΟΥ ΕΥΡΩ
ΑΠόσταση Χωρίζει ΔΝΤ-Ευ ρωΖώνη
Μόνο Πολιτυαί
συμφωνία
για το Χρέος
Σε Κινούμενη άμμο βρίσκονται οι διαΠ ραγματεύσεις Ευ ρωζώνης και ΔΝΤ για το ελληνικό Χρέος, με τα
σενάρια των δύο Πλευ ρών να αΠέΧουν αΠό το εΠίΠεδο σύγκλισης. Οι μεγάλες διαφορές Που εξακολουθούν να υφίστανται μεταξύ Ευ ρωΠαίων και ΔΝΤ. για
την ελάφρυνση του Χρέους, είναι Πολύ δύσκολο να Περιοριστούν σε εΠίΠεδο τεΧνοκρατών, αλλά μόνο σε
Πολιτικό. Το ζητημα του Χρέους θα συζητηθεί και στη
67 στην ΙαΠωνία Που θα συνεδριάσει Πριν αΠό το ΕυτοἔτοιιΡ της ερΧόμενΠς Τρίτης. >4-5
[κονδ0Λία] Η ζητηση αύξησε τον ΠρουΠολογισμό για δύο δράσεις
Η Πρώτη κατανομη
του νέου ΕΣ1
ἑ-9,6ἑ
ΕπίΧείρείν: Νετρα «πληγές» (2008-20'|4)
Μέσος ρυθμός μεταβολής
πωλήσεων Μ)
Μέσος ρυθμός μεταβολής
κερδών ΕΒ|Τ0Α Μ)
[των οποτε]
Ποια ακίνητα
στηνΑτακη
κρατούν
τις τιμές του ς
Βίομηχανία
Εμπορία 
Η οικονομικη κρίση Που μαστίζει τη Χώρα τα τελευταία οκτώ
Χρόνια έΧει ως συνέΠεια την υΠο
-ίο -8 -6 -4 -2
μορφωθηκε στο 2% την περίοδο 2008-2014. >'| θ
ο -ίἐ-ίὸ -8 -6 -4 -2 ο 2 4
Αλὡβητος πέρασε τίς συμπληγόδες της 6ετους οίκονομίκίίς κρίσης ο
κλάδος του ελληνίκου τουρίσμου, με τίς επίχείρησείς που δραστηρίοποίουνταί στον συγκεκρίμένο τομέα να καταφέρνουν να δίατηρουν
μεση ετησία άνοδο της λείτουργίκης τους κερδοφορίας, η οποία δία
Χώρηση των τιμών των ακινητων
κατά 50% με 60%. Ωστόσο, όΠως
αηοκαλύΠτει οτη «Ν» ο διευθύνων σύμβουλος της Ε-Κε;11 Επειτε5. Θεμιοτοκλης ΜΠάκας, υΠάρΧουν ορισμένες ΠεριοΧές στην
Αττικη Που αντιστέκονται. >25

Τελευταία νέα από την εφημερίδα