Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
κοΒογΝ
· Άρχισε η... μνημον·ακἡ “ . το" ετοιμάζει
εΠΟΧΠ στην Τρ·ποῆη Θ ηεΜΠΤΗ 19 ΜΑ·ογ 2016 2719 ουμΒόῆο·ο οῆο... Μάντζιου
°'6“ω 'ως τω· 'Εμετνε εῆεὐθερ05 κε"
που δεν ο · · ,
εν°χλή°°°ν βοζε]··.  στον 
τους οποδούς
· Ποιοι «ερυθροῆευκοω
μηορεί νο οΠοχωρὴσουν...
οΒορυΒο
<<ΠΑΓΠΝε·»
, ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
  | < ο 82)( ΙΤΑ/χω
ΤΕΒΕ!" τον Στρομοοονι  .  
ΣΕ '(0Ν'Γ0ΝΗ
¦· Ξ. δ
¦ > ¦ Δ ,_ Ρ
ο ο^γΜ"|^κοΣ ο ΣτονἘΜπνο τεχνικό θα κοτοῇήξε· ο ΜνοΒηνοῖκόοον _ ί 
 οΟυνρὸγμεὸω» οῆῆόξε· προπονητή ο Το τρεῆό ·τοῆ·κό οτΞ-·ο τον Καρνέζπ 
Δεύτερε 
6-7¦24
 σκέψεις για
ῦ ν Τζιμπούρ
·Τ'μηορ6
νο τον
ὁ|οτπρἡοε·
στο Σπάτα
ο Σε·Σουπ6ίο. Τουρκία.
Βέῆγτο. 0ῆῆον6ίο κο· κόπο
Λτμπερτοδόρεε το βόρο8
· Ποῆῆοπῆέ8 επ·ῆογέ5 Μό τον πρώτο
ΠΟ | εε δεν Η ' ν ' υνε υ ουν Χ'. τεῆ·κό 0ῆυμπ·οκού-ΠονοΒπνοΐκοὐ
να «σΠόσουν»
Μ" Ρ"
.>'_.._ '
- _ _ .. - _
· · Ι ›. ` _ -' .
κ · 'π.··_¦· ϊ_- _ 7 ·
τ · · 4
ῖ ` ' - ` '
`¦` Γ 3 | |
-" τ ' Ι
τ Δ  .τ .
, .τ τ - -| · Ι
·;`_` “Ξ 5- ή · α
τ · ` τ. τ ` 'γ _
. · . Αν Χ ο' ν
2 ~, - - δ · Κ )' Δ τη 7
Ι > Μ 'Χ
ι ¦¦ Ο '
ο. _ '_`ν-.( Δ.- ._