Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
οι ·σιόνιοι· συγκρουοντοι στο ΣΕΟ "9.30, °ΤΞ "Υ
ορο” οι με οιοιτητες τους
Χριστσοοὐησυ. Σκινο.
ΜητσόησυΜ
ΤΩ" ΣΠΟΡ
Δ/υτιός: οι Νιιωῆο'ί'σης
Διευθυντής ΣυντοΕΜ: ΣΙΦΝΟΣ ΜΜΜ!
ΠΕΜΠΤΗ ΙΟ ΜΑΪΟΥ 20Ί€ Ο Α0. 45958
ΜΕΤΡΠΕ' "Ο
"ΡΩῖ°.. . "ΚΟΠ
ο!" Μοιισνιντοι τι! το Σκοτ·
κσι τις σισοσρες στο Πμσνι ο
Νίκη με μισό κσηόσι οεηουν.
σρκεί νο νίνει το το
ο οποία του οΜιιισωυ
ΜΙΑ Υ""|Μ"Σ|| στον "σκοπνσίκό 'τόνο απο: τω"
η ουσκοηίσς του ντι ΜΜΜ
τον Άρη ο το οισ0ορετικιί
κοτόστσση κο· σσ0ῶς πιο
ουνστους Μριμενσυν
οι ηρωτοοηητες τους
σντιηοηους τους
ΝΑ -Μ|ΞΕ|· Η'
ιι ΕΝΑ “των οι ησίως του σΜμηισκσυ.
η·ριμενσντσς... μηοσκετικη
τνίσκυση σηό τον κόσμο κοι
ότι σρονμστσ ησυ σο Μ0ουν την ομοοσ
Ντενιση· τι· το τι·στκσνίαιοΜΜ·κ
ΜμισιησίτΜνστιινΜΜΝΜΜΜ
"ΜΕΜΥ= ΜΜ°|ΝΩΜ εΞέωοε
·σσ το σώσου- κοες η Με τσι ζητησε
με στο ντο το σηο τον κοσμο νο στηρίηροτσοηημσ ει μόνο με τη
ο 'εκουμε Μη του κσι νο
σουΜ0ει νιο μην υηοηεσει . ”
συτό τον σκο- στο ησρσ- 
το ο τεσσ- μικρό ησυ
Με τον ιισ- σο οημιουρ- .
νσσηνῆκό. νησει ηρο- ·
πιο είμσστε 8ηημστσ ..κι τ ί
ετοιμοι· στην στοα
ΓροΦει σ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΜΜΔ"Τ°Π°Υ||°ϊ ισεπισσ Μι
τοοορο οησντηση του
Μυμηισκου στην ονσκοίνωση του Μηουρνσυ Αοηιιτισμοιί ο κο· σησίτηση ντο
οιευσόνσεις κσι ονόμστσ σε όσο ο Στουρσς
Κσντσνιίς κστιίννειηε γιο ·ησρσνοντες ησυ
κοτοστρωουν το εηῆηνικό
ηοσόσοσιρο
·Πσισι είνοι συτσί.
κυριε κοντονη¦ 'Εκουν
σνσμστεηῶνυμο: τος κσησυμτ
νο τους κστονομσσετε-. σνοοερει στην ωίσημη σνοκσίνωση της η ορυσρόησυκη· Με
Η... Δ||ΡΡ°|·| ΑΠΟ '|'° Υ"0ΥΡ|Ἐ|° ΚΗ' Η Α"|ΝΤΗὶΗ ΚΑΡΛ"Α|'|Α:
ιι0Ν0Μ|Τ|. ΚΥΠΕ ΥΠΟΥΡΓΕ. ΒΧ' |||ΡΡ°¦¦ιι |
·'ο.τι ηερινΜσι στην Μοί
ιί εκρηκτικιί
τσοκ" Χίο·
τοση του οπυμηισκου. συτο κο·
Μ·Μ τσι στιο την σνοκσίνοση του νησυρνείου Ασκη
Μιησει στο ΦΩΣ· ο ηρῶην ηρυτσνης
του Πσνεηιστημίου Αθηνών Χρηστος
'Ν|Π'ἶ Υ' 'Ο' "Ο" 'Ο' Μ
ομοσ. συνοη·ο Μ ΗΜ κίττσς. ενος σηό τους ηισ ννησιους το·
· Μ°ΜΜπΜ Ψ Μ · οσνστικους σουμηισκσυς στην ΜΜΜ
Μι Πριοσοτ·ρσ Μο.
ό·υοννσεις κσι σισΜοι βρί
σκοντσι στις οικονρσ0ίες υηα·
των υηοΜσε·ν ιιου σκουνὑντσι σηο την ποιηση Δικσιοσυνη-. σημειώνει τσ προσηηον του ττσυρσυ κοντονιί οσο
το Υηουρν·ίο Λσ·ιιτισμου
Άμεση ιι ποντικι· του
κοστο κσΝΜΜ= ·°'°'
μστσ. κυριε ΜΜΜ! Ο
να οσων· εννοείτε.. ,ΔΗΜ ντικΛ οΞι·ισ·τΛΣ
ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ το κο· ο
ΣΕ ΚΡ'=|Μ° .
ΣΤΑΥΡ°ΔΡ°Μ| '
ιι εηομτνη μεσο του ττηικσυ γισ τον οηυμη·σκό ο 'οσο σημιουρνησσν την ΜΜΜ" της τρίτης ση” τσι οσο σκοποί··συν στ ενο ισΜκοίρι με σου ΜιΜτικους στην Ευρώηη
ο Μις οι οποιος Μουτς του τοπικού το η μπω του
"|Ἀ ΤΟ ΚΑΛΟ
 τον οιινιιηιηκον
ντιίστε με ενω." Ο Μ
το “ιικριρσ··σν', “ΒΚ ·ιιροσησσῶ νο σονόΜω σηο τον
προσωπικο ·ΜπΜ τεηικσ του κυηεηησυ ο Ήτσν μιο
οησνοητευση ο Περίμενσ Μρισσότερσ
ηοοος Πιό τους ηοίκτες του σκυμηισκου
κσι κσηυτερο σκεητικό σηό τον ηρσησνητη της ομοοοτ υστ
κηείοουμε το μοτιο μος.
ηρόητι νο οσοι· τις σηη·εισς κσι
νσ τις ησομε γισ το κοκό του οηυμηισκου ο Ξεκινσμε σηό την σμυνσ: κστσ
την τσηεινιί μου ποιοι. αν ηροκειτσι
ηοτε ο οηυμηισκός νο ηροκοριίσει
στην τυρόιιη με τέτοιους σέντερ
μηοκ ο Μος “ουν εκσεσει
Δεν που· νο
εηονειηηΜνσς·
ΜΜΜ" εοοσμσσσ στην τουμησ. κσι τσ είσε όηη η ΜΜΜ
τιστί σον σηοσηηοηκε μετο το
ενοσ με τον... μισο ιικοκ;
τι σο συνόρων· ον στη _
“ση του ητον ησοο- "
σοσιριστιίς του
σηυΠιισκσυ:
ι ΕΚΡΗΞΗ ΠΜ ΠΟ
ιι'ΜΡΜο ο Το στουοσν Ντσ κόστσ κσι
των μιίνσ μττσ οι ΜΜΜ· στον ηρονρηιμστισμενη η οιεξσ- 'ΜΒΜ ·° Μ"ω“
νονιί του) ·σμησρ“ισοσν· τον ησονρομμστισμο της ομσοσς ° "Μα 'Μ ..""_
/ Χ "κι” Μ σώσει' τον
ΑΠΟ ησν ΜΗ! στη Με' ο Μη- “°Υ° 0”τωνη
· τινος ΜνΡ του τεηικου ο Ρσσίκ Μ"=#ἔ:' ΜΜΜ πονο
πιμηουρ. στη οίκσιη νίκη της ο" 'Ναό. το" Φο τοι
,' Ο  · Πα “Με ομως ο ιΜοινος τρεις Μπετι . - ή μετσ σηό οσο Μ·ησσν την
στο σει στον σουμηισκό σεντερ
οσο νο κσνουν τη σισσορσ. νοσντιίς¦
ῖΜΜτ. Ανοστόησυηος¦ ΤωΜνι. κο'ΜΒιττ. ῖζιμηουρ στο ντουζένισ
του ιιου ητσν μισ τοσο. Μητρονηου. Μίκτες ησυ ηξερα
οποιο κσι τίκον ενεεΝισ
στο που ο Αυτοί σου
όκσυμε τῶρσ μσρκοροντσι
εὑκοησ. περιορίζοντα
ΦορτσνΜιτ
Το ΜΜΜ
κείμενο της συνέντευξης στη σεΜοο το ο τρωει χ
ο ΟΕΜ!" ΙΜΑΚΟ- Ν
Μηοτίσ σηό τον ιιορτσνσηο τεκνικό
ο οΗυιιιιισκός
σηεκτησε τη διεθνη ι'ερμονίοσ
Σοσκισ Χίηε. με στόχο την
κοτόκτηση του Τσσηεντζ κση
νυνοικών
ιι Χίηε εκει “ιτε συμμετοκες με την Εσνικιί Γερμσνίσς. είνσι
το στον ΗΘΗ/400" κο· εκει υψος τυο μ. ο την
- Η- σεζὐν.' νετ· '
της ιιοτοοομ στην Μηουντεσηίνκο. στην σησίο
σνοκηρυκσηκε ιιρὡτη σκόρερ με ο" ηόντους
τ -· ς κσι ασπρη κσηυτερη οισνὡνιος
εἴ· ποιος Ποκερ είνσι ο συντΜὐσ της ο
· Τι είπε στον της σρνιίσιικσν νο φορεσει
το νουμερο τΞ
Η σησκωσικοησίηση της σνευ όρων
ηορσοοσης του
σουμηισκου
στον τεηικσ - ῖΑ "ΠΙΝ Η"
ησρωσίσ του Γιορκ” Μ ΣΤΗ
(σηόντσι ΣΕΛΙΔΑ το
κοντονη...
Σε ενσν
συνκησνιστικό
ηρῶτο τεηικό.
η νυνσικτίσ πιο·
ηόηο του σουμηισκου
εηικρστησε με '8-9
της ΒσυΠιονμενης
στο κηειστό κοηυμβητιίριο του
ιιειροιο
Το σκτσηεητσ:
2-3. 2-2. 34. ι-σ
η ιι·'ΜΜυ του σου· ζ
.'· ~ ΜΜΜ Ετσησ στο στο
της να· Μ κοντο·
. στη ΜΜΜ"
τσ τερμστσ τον ·ερυσροΜυκον· ηστυκσν οι Πονοκ
ουοσκη ί!). ΜΜΜ Η!.
ΕΜυοερίσ ιιηευρίτου ί!).
τις ^ τω
ΒΟΥΓΑ" ΔΡΟ" ΔΡΟ" "Μ ΜΑΚ°"Ε¦
ινιοι·ιιτ·ι
¦ΕΒ'ΛΛΗ
τι συνεβη στο σηοουτιίριο του οηυμηισκου μτο την
σηῶηεισ του κυηεηηου τσι η σμιηίσ του σιευοονσντο ΜΝΗΜΗ” της Με. Γ'ΜΝ" "ΞΗΠ0Υ.
στους ηοοοοοσιριστες
ϊΞΛΞ"|'Α Ή"... Μρσμίσσ στον
ττιιἩιι οηοοκ- ΗΜ" ο Μο την τηηεόΣκε ιισνΛιοο ο σσση το σε· το Ευ”
Στο ηροινσ κσ- ο τυπος. τω. ηρος
Μουμσ. ονιίμτρσ ΜΜΜ σκορ· τσι του
του μστς. ο ικτε- τυηου της ηστσίοσς του.
ΠΕ στν ηοτουσε ικόιιιικ·- σηό την σηο
·ιοο% κοκό τόνο στοηη γισ το τουρνσυσ
τον ηρόο0στων της τοκοι" ο Μονσενωιίσεόν του στα 4ονΜΜυκοσ
στο η"μσ κσι εκηροσοησς στο νηκστσ συνεηε·σ ηεοο της ΜΜΜ
Ξεκίνησε ο Πε- ο ΜΜΜ με την
εικονος Εννικιί τουιισίσς
ατο τον τεη·ό την κσΜσιρινη τους οσε· ο Πέστο στο" τσι ο ΠΜ·
ησυ ηιινε στην ηστρίσσ του ο της το ιουνίου η Φώτη· ντο τη να σετόν
η ΜΥ" ως
"ΡΔ'ῖΞ 'Ξ
Μ"°|'|Η "Ἡ
Μ'ΕΡΠ°ΥΛ 84)
ΠΟ" ΠΑΝΟ
ϊ" Γ|θΥΝΜ
Λ||'Κ Η' “ΤΕΚΜ¦Ξ Ν
"ΜΜΟ Η! ΤΡ'·
Ϊ" ¦ΞΡ| ΧΡΟΝΙΑ'
κο Ντερ"
οι Άννηοι στο σ·
ημίχρονο ηροηνιίοηκσν με τον
:τσριτζ ΜΗ). οηιισ
στην εησνσΜ'·η
η ομσσσ της Ανοσηουσίσς ητσν κοτσινιστκη:
Μισο Η" μετσ τη σεντρσ ίΜμ·ίρόι
τσι ωρα το ησικνίοι με ουσ τερμοτσ του
Με ίσο'. 70) ο τη τι· σεζόν η Ποίηση σο
ησΕει στο τσσμη·νς λινκ. σε σντί·εση με τη
η·ερηουη ιιου μενει εκτός Ευρόιιης
Μηισνκονι τι). ΕΜυοερισοου
ιη. 'ΕΜ Η!. Μρσμίοου οι)
ο τισ τον Νο· ο ντο" και”
η τσουκσ·σ. 2 η Δημοποιισυησυ κσι σηο ι οι ΡουΜε". κώτσισ. Χυόηοιὡτη
το ΜΜΜ
ο οηυμηΝος ν_ησε κας στον Μισο·
την ουννρικιί 'Ενω το· οΜηιίροσε
ΜΜΜ τις υηοΜΜις του στον κ·
Αυριο στη “ιο-Ν ο ομιηο του τοομηισνς κι" ο οι ..Μ
ΜΜΜ” Μπα στον ηευκοι· στο" στη Μαι την σιουοείσς
εορσ της τωΜΜ- “ΜΜΜ στον ημινης ο ο τίτηος ου κοι- αηΜ τω
σει στις τσοκ νι"τ Νικο ο της ΜΜΜ Μ"
ΜΜΜ· σηο τον ἈννεΜ
ποθ. οηου ·ησκοησυηο Η νκοη·
κσι τσ . Μο τ τερμσ σηΜ"Μω' μείωσσν οι Φουντου
ηης. Ντόσκσς. Ησυ
οι ' τον Άνιο στο . του ¦
ρίου κσι μετρουν ουσ νίκες σε ισσρ·μους σνόνες στο μησρσΖ
Μ στη Γ' Εννικη ο το ντοη ηετυΜ ο ·τμστσίοης στο ο"
ο Πρώτο τρίησντσ ο το οηησ κοεσινσ ησικνίσισ της της
Μ 'Ο . · “ ι Μ'κσως κόστισε οσίσς ο-ο. ιιοσκηιίς Μιτου - ΜΜΜ"
στην εορσ του Μρισσς ·ι-τ. ιισυησκτιοκός κύρος τον Αετό κορυ- τηηυκρστης το" ο-·ι. νόσος - Δίνεισσηηου μτ :η ο ρος Μυστεννών τη. ιισνοηρσ'κός Γιο το ·Σίτι· σκό- ΜΜΜ κοροσμυΜν 2-0. :σορισ ρορσν οι Ξενιτό- ιιυοσνόοσς τόμου ι-σ. σωηησ το”
ηουηος Με'. ουτοπου κοι Ρώσσος
νσς - κο ιευνσηστιου 3-0. Μίκη Μο” Μιμίκος το Με Με".
. ·ο . '“:;; νίΜἱ¦ =°Μ“Μ @ο ο οι σιηο8νο0- Μηοηης - 'Μπος σο. Μονο - στυ° Μ¦“Μ ΜΒ ΜΝ.. _ 6' ._ ¦ ¦¦ 'ή '4 ὁ, ' " "Ν" μνσι μεί·σσν στο σε' μηισκός Νοτίου ·ι-ο. Λτσσηενιος Μποστ Μονόφωτα  ο ' ' ' με τον Πηερίσσ Άρης Περ·οηίον οι
977Ι|08 85ΖΙ43 Ζ|  η Μ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα