Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Μο “ Ι νννννν5£ΝτηΑοΟΑΔ.6η
χΡνΣοΣ “τη
ο ΒΑΖΑΙΟΣ , “ ρ κι
Το ΗΜ' Η ΑΡΧΗ
' Πρωτοθλητἡε Ευρὡηηε . · γ ο _ '
με ΜνεΜήνωρεκόρ στο 200μ_ | ·' μ ν ι   
μικτη οτουικο στο Λονδίνο ϊ' . _ ο '
' Ολυμπιοκο5·Βουλ·ογυένη Ι0-9 Ο ξ ' . . 
στον Ι ο τελ·κό Πόλο των γυνο·κὡν '
'Αστέρι Χίηηε στο «κόκκινο» φιλέ Ϊ  4 έ 1 Δ - “ ί τ Η ΣΕ." ί
»π; .¦: . ι ~ , . η . “
.. : ο ·  . 7 τ ¦ η
ΜΝΗΜΗΣ |  - ._ ~ < Ι · - .. . .τ
Π 1? 4 Δ :Έ ΐ . ο . _βῦ
«Γ'ΑΤ| ΩΧ'
ΣΤΟΝ ΠΑΟ;»
. . Ρ 7 '
. , γ . ο ὁ .
' Ο Ρουηἑρτο Λογο τονίζε·
στο «Μι» ηω5 γνωρίζετ
ντο το «ηοοσ·νο» ενδιοφὲρον
κο· δεν οηοκλεἰει τίηοτο
' Ο Στρουοτοον| τον έχει
ξεχωρίσει, ονουἐνετοι το «οκ»
του Ζιλυηἑρτο
ο ο . ων·ο Α'Χ|||Ἡ'"ΜΜῖ'Υ
ΟΣ|λβοτην“ ηοτηοε
οηο Εονον| κοι Ντο κοστο 
. η· · 4
ολλοκο|οηοτηντοκηκη β Ι Ό 7 η” ` ϊ · 'Ψ ¦' γ _ _ ~ - “ ζ ' 9 77] "39 4¦6¦46
ηου εηἑλεεεοτ0ΕεκΙνηυο ¦ τ. Ϊ Ο Η  = · ` ` 
του 20ο ηυαοονου -·' Η Σεβίλλη 3-1 τη Λίβερηουλ με μογικὸ β' ημίχρονο ' Αν ηορει κο|το κυηελλο
ο 'σηονίο5 την κυρτοκη. η Ενωση υηοίνει οτου5 ουίλου5 του Γιουοοηο ο
ω““φ“Πωργω . .Η ΔΕΚ ΕΚΑΝΕΤ0 ΜΜΜ ΕΠ|Τ0Υ ΑΡΗ ο _ · . ο ~ γ γ - “ , Ο ΜΝ' Π
- ο ΝΕΑΝΜΡ0ΠΜΠ0·|6 ο · ~ . _ η Ι _ _ η. .
ΜΜΜ >@ Ϊ; .4 Δ Δ · ο
 λ Ξ χ Με ονολοτνωση-κοτοηἐλτηοΣτουροεΚοντονη5
'Τρογ|κἡηκοτόστοση _ τ φωτογροφίζεττου5 ηγέτε5 των μενολων Με
στον Ηροκλη ' Πορο·τηθηκε · ` ω5 οηοκλειοηκο υηευθυνου5
ο Ποηοοόηουλοε. ηορεἱο οηο6ὡν _ ντο το δευτ: στο ηοὁοοφο|ρο υο5
κστο Ποηοθονσσοκη
' κοπηκε κο· το ρεύμο στην ΠΑΕ
ΣΥΝΦΜ'Λ ΤΟΥ "Α"ΣΕΡΡλΪ|°Υ
Η! ΓΕΡΜ|0ΥΣ ΠΕΜΠΤΗ Φ