Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ανατροπές σε 9 μέτωπα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
19 μαΪΟΥ 2016

1€

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10363

www.ethnos.gr

ΕΝΦΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ

Συντάξεις
19 ΜΑΪΟΥ 2016

Ολες οι αλλαγές στις εισφ
& τη συνταξιοδότηση των ορές
αγροτών

ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ

Α

λλαγές σε δόσεις έρχο­
νται για εισφορές και
συντάξεις στον ΟΓΑ,
καθώς μπαίνει πλέον
σε ισχύ ο νέος ασφαλιστικός
νό­
μος 4387/2016. To
νέο πακέτο
μέτρων περιλαμβάνει
μεικτό τρό­
πο υπολογισμού των
νέων συντά­
ξεων, χορήγηση προσωρινής
σύ­
νταξης εν αναμονή
της τελικής
απόφασης αλλά και σταδιακή
αύ­
ξηση των εισφορών.
Αναλυτικά οι βασικές
ανατρο­
πές στο Ασφαλιστικό
των αγρο­
τών είναι οι εξής:

1

Υπολογισμός σύνταξης.
Υπάρ­
χουν διαφορετικές
ταχύτητες
ανάλογα με την ημερομηνία
εξό­
δου. Σε κάθε περίπτωση
δεν επη­
ρεάζονται οι νυν δικαιούχοι,
κα­
θώς οι ήδη καταβαλλόμενες
συ­

Ο ΝΕΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Περίοδος
αναφοράς

Πρώτο τμήμα σύνταξης
0%

20%

40%

1/1/17 έως
31/12/17
2018
2019
2020
2021

ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ
80%

100%

6,2

87,1

19,6

73,7

33,0

2022

67,0

39,7

2023

άθροισμα εθνικής
και ανταποδοτικής

80,4

26,3

60,3

46,4

2024

ΟΓΑ

Δεύτερο τμήμα σύνταξης
60%

93,8 σύμφωνα με καταστατικές

12,9

53,6

53,1

νται από 1.1.2016 έως
31.12.2016
σε ποσοστό 3,61% (αντί
του 2,75%)
επί των υφιστάμενων
ασφαλιστι­
κών κατηγοριών. Ετσι
οι συνολι­
κές ετήσιες εισφορές
για τη 2η
κλάση διαμορφώνοντα
ι σε 959
ευρώ το 2015 και 1.185
ευρώ το
2016, ενώ για την
3η κλάση σε
1.084 ευρώ το 2015
και 1.333 ευ­
ρώ το 2016.
Προσοχή, καθώς από
την 1η Ι­
ανουαρίου 2017 οι ασφαλιστικές
εισφορές συνδέονται
απευθείας
με το εισόδημα και αυξάνονται
ε­
μπροσθοβαρώς με μια
μεταβατική
περίοδο έξι ετών.
Το 2017 οι αγρότες θα
πληρώ­
σουν το 18,73% του
εισοδήματός
τους, το 2018 θα καταβάλουν
το
21,84%, το 2019 θα
πληρώσουν
το 24,95%, το 2020 το
25,95%, το
2021 το 26,45% και
από το 2022
το 26,95%.
Οπως τονίζει ο ειδικός
σε θέ­
ματα ασφαλιστικού
δικαίου Διο­
νύσης Ρίζος:

ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
2025

40,2

66,5

33,5

73,2

2028

«φουσκωμένες»
εισφορές έρχονται τον Ιούνιο
για το β’ εξάμηνο
του 2015

46,9

59,8

2026

2027

▶Οι πρώτες

26,8

79,9

2029

20,1

• Οταν πρόκειται για ατομική
α­
γροτική δραστηριότητα
οι εισφο­
ρές υπολογίζονται επί
του καθα­
ρού φορολογητέου
εισοδήματος
του προηγούμενου έτους.
• Εάν πρόκειται για οικογενειακή
αγροτική εκμετάλλευση
ο τρόπος
υπολογισμού αλλάζει.
Για παρά­
δειγμα παίρνουμε 4μελή
οικογέ­
νεια (γονείς και ενήλικα
τέκνα).
Εφόσον οικογενειακό
εισόδημα
δεν ξεπερνά τις 19.689
ευρώ, τότε
ως ασφαλιστέο εισόδημα
λαμβά­
νεται υπόψη η ελάχιστη
βάση υ­
πολογισμού (70% του
ημερομισθί­
ου ανειδίκευτου εργάτη).
Σε περί­
πτωση που ξεπερνά
το ως άνω
ποσό, τότε το ατομικό
εισόδημα
ισούται με το οικογενειακό
δια του
τέσσερα (αριθμό
ασφαλισμέ­
νων).
• Ανώτατο ασφαλιστέο
εισόδημα
είναι αυτό που αντιστοιχεί
στο δε­
καπλάσιο του ποσού
που αντιστοι­
χεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο
κατώτατο βασικό μισθό
άγαμου
μισθωτού.
• Κατώτατο ασφαλιστέο
μηνιαίο
εισόδημα ορίζεται ως
το πόσο που
αναλογεί στο 70% του
εκάστοτε
προβλεπόμενου κατώτατου
βασι­
κού μισθού άγαμου μισθωτού
άνω
των 25 ετών (4.922
ευρώ).

Τα 5 «ψαλίδια»
του Ιουνίου στο
Ασφαλιστικό
86,6

2030

13,4

93,3 6,7

ντάξεις του ΟΓΑ δεν
αναπροσαρ­
πολογισμού, δηλαδή
μόζονται. Επίσης ιδιαίτερα
με ανταπο­
σης. Ως μέσο μηνιαίο
σημα­
δοτική και εθνική σύνταξη.
εισόδημα
ντικό είναι πως οι αιτήσεις
αύξηση των εισφορών
νοείται αυτό το όποιο
που
για σύντα­
• Το ποσοστό του κάθε μέρους
προκύπτει
θα υποβληθούν μέχρι
ξη (αρχικά κατά 42,87%).
με­
31 Δεκεμ­
από το πηλίκο του συνόλου
Για το
ταβάλλεται κάθε χρόνο,
βρίου 2016 θα υπολογιστούν
των
δεύτερο εξάμηνο του
καθώς
τρεχουσών εισφορών
με
2015 (που
σταδιακά όλο και μεγαλύτερο
κυρίας
τις παλιές διατάξεις.
πληρώνεται τον ερχόμενο
μέ­
σφάλισης που καταβληθήκαν α­
Ιούνιο)
ρος της σύνταξης θα
κα­
Στη συνέχεια θα υπάρξει
υπολογίζεται
και όλο το 2016 θα υπολογιστούν
τά τους μήνες αυτούς,
μετα­
από το νέο σύστημα.
διαιρουμέ­
βατική περίοδος, που
επί των υφιστάμενων
θα ολοκλη­
νου δια του 20% και δια
ασφαλιστι­
του 12. Σε
ρωθεί το 2030. Ειδικότερα
κών κλάσεων. Οι ασφαλισμένοι
κάθε περίπτωση το ποσό
από
Προσωρινή σύνταξη.
της προ­
1ης Ιανουαρίου 2017
στην τρίτη ασφαλιστική
Για πρώ­
σωρινής σύνταξης δεν
και μέχρι
κλάση θα
τη φορά καταβάλλεται
μπορεί να
31 Δεκεμβρίου 2030
πληρώσουν μόνο για
στους
θα υπάρξει
υπολείπεται του ποσού
σύνταξη 436
αγρότες προσωρινή
που αντι­
μεικτό σύστημα για τον
σύνταξη κατά
ευρώ για το β’ εξάμηνο
στοιχεί στο 80% της εθνικής
υπολογι­
του
την
2015
αναμονή
σύντα­
έκδοσης
σμό της σύνταξης. Το
της τελικής
και 871 ευρώ για ολόκληρο
τελικό ποσό
ξης για την 20ετία.
απόφασης. Eτσι ο υποψήφιος
το
Με δεδομένο
θα απαρτίζεται από δύο
2016. Αντίστοιχα οι ασφαλισμένοι
συ­
πως η εθνική σύνταξη
μέρη, κα­
νταξιούχος θα λαμβάνει
είναι 384
θώς:
στην 2η κλάση θα πληρώσουν
το 50% του
ευρώ, δεν μπορεί να
μέσου μηνιαίου εισοδήματος
μό­
πέφτει κάτω
• Το πρώτο υπολογίζεται
νο για σύνταξη 362
των
από τα 307 ευρώ.
με τις
ευρώ το β’ ε­
δώδεκα τελευταίων μηνών
παλιές διατάξεις.
ξάμηνο του 2015 και
ασφά­
724 ευρώ το
λισης που προηγούνται
• Το δεύτερο με τον νέο
2016. Σε αυτά τα ποσά
της υπο­
τρόπο υ­
Εισφορές. Ξεκινά αναδρομι­
πρέπει να
βολής της αίτησης συνταξιοδότη­
προστεθούν οι εισφορές
κά, από 1ης Ιουλίου
για υγει­
2015 η
ονομική περίθαλψη,
που αυξάνο­

2

3

»15-16, 25-26

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Απογοητεύουν τα
στοιχεία της ΕΕ
για τις μετεγκαταστάσεις
»14, 27

ΑΓΡΟΤΕΣ

Νέοι, αυξημένοι
συντελεστές
για οικόπεδα

Τα 5 κριτήρια για
τους «κατά κύριο
επάγγελμα»

Μειώνεται το αφορολόγητο, αυξάνονται οι συντελεστές,
στον συμπληρωματικό φόρο τα εκτός σχεδίου

Ποιοι
αποκλείονται
από επιδοτήσεις

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ-ΣΚΟΥΠΑ που «κλειδωνει» την αξιολογηση

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ
ΣΕ 9 ΜΕΤΩΠΑ
Μ

εγάλες αλλαγές στη ζωή μας φέρνει το πολυνομοσχέδιο
που κατέθεσε χθες η κυβέρνηση στη Βουλή για να κλείσει η
αξιολόγηση. Ερχονται αυξήσεις στον ΕΝΦΙΑ, αυξομειώσεις στους
έμμεσους φόρους, επιβολή νέων τελών και νέο πλαίσιο για τα
«κόκκινα» δάνεια. Παράλληλα συστήνεται το νέο Ταμείο Απο-

κρατικοποιήσεων. Καθιερώνεται ο «κόφτης» δαπανών για διόρθωση δημοσιονομικών αποκλίσεων, επαναπροσδιορίζεται το
αγροτικό επάγγελμα, απελευθερώνονται μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, αυστηροποιείται το «πόθεν έσχες» και δίνεται λύση
στο θολό τοπίο των οικισμών στις δασικές εκτάσεις. »3-7, 11

'ΚΟΦΤΗΣ'

ΦΑΡΜΑΚΑ

Εμμεσοι φόροι

'ΚΟΚΚΙΝΑ' ΔΑΝΕΙΑ

Πότε θα
ενεργοποιείται,
ποιοι κωδικοί
εξαιρούνται

Στα σούπερ
μάρκετ 216
μη συνταγογραφούμενα

Αυξήσεις σε:

Προστασία για 1η
κατοικία έως
140.000€ μέχρι
το τέλος του ’17

ΦΠΑ  Καύσιμα
Μπίρα  Καφέ
Τσιγάρα
Νέα τέλη σε:

EUROPA LEAGUE

Πήρε το Κύπελλο
στο σπίτι της
η Σεβίλλη »19

NEO ΤΑιΠΕΔ

'ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ'

Τα περιουσιακά
στοιχεία του
Δημοσίου που
θα ενταχθούν

Αυστηρότερες
διατάξεις και
πιο γρήγορος
έλεγχος

Συνδρομητική τηλεόραση  Σταθερή τηλεφωνία
Ξενοδοχεία
Νέο καθεστώς
φορολογίας
στην αγορά ΙΧ

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
Επικύρωση με
διαδικασία-εξπρές.
Σε 3 κατηγορίες οι
«γκρίζοι» οικισμοί