Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
- - - - - - - - - - - -κυκλοφορεί και οΤα ΤιερίιΤΤερα Της Θεσσαλονίκης
 ιιιι|ιΜι@ | |
  υιΤος ο κι ικης
"·Π - ΔΔΔΔΔμ·
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΤΟΣ 2ιο - ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5004 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.ι.ι-ι.Ε.Ε 0.20 ΕΥΡΩ
|·| Χαλκιδική
ο κορυφαἰος
προορισμός
για Τους Ρώσους
ΤουρἰοΤες Τον Μαιο
. η  ή ' ο - <<Νὲυ εΠ0χἡ για Την χώρα»
ΣΤο συγκροΤημα Τσἱ"ρ"ς
ΠὁρΤο Καρρας ¦ '
Την ΤεΤἑιρΤη 25 Μαΐου οΤα εγκαινια ΤΑΡ:
η ε"ἰ°ημη Τε^εΤὴ Η Ελλαδα Με σε
Τροχια αναιΤΤυξης
για Τις
<<Γαλἑιζιες Σημαιες>>
Ανακοινωση εγγραφών για Τους
.. . Τ |
ΠανευρωΤιαικη ερευνα Της (545 Ξ ΔημοἩκοὑς Βρεφονη"Μκοὑς
ΠρωΤαθληΤρια Ευρώπης
η Ελλαδα σΤη χρηση μεΤρηΤὡν
ΣΤαθμους Του Δημου Πολυγύρου
σχολικού ἑΤους 2016-17
ἶ <<Και ψευΤες και ανἰκανοι>>
ΓεννημαΤα¦
Δεν θα
ο ψηφἰσουμε Το
Σχεδόν Τα μισό '
Τιολυνοιιοσχεδιο
ει“ι>ρὁνμαΤα
εἰν;υ.:<.σιῳαιιλὲ