Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
·οεοεπεν©οω“ετε· ΗΜΕΡΗΣ'Λ ΠΟΛ|Τ|Κ|·| ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
«Μασάζ»
Τσακαλώτου
στους βουλευτές
Σελ.3
ΟΧ| ΣΕ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Αλλαγές στον
εργασιακό νόμο η, η! έ ·  · - - Ϊ
ζηΤό ο  η  ε Δ '  ° ζ: Πλα
ΒΟΛΕΣ ΤΖιτΖικΩΣτΔ κΔΤΔ
η Ι -: Ι :ι .`› η Ύ
ΜΕ κγΒεΡΝΗΣΗΣ ἑ[ὲ]@@©ῆἶΔχῖ ν
Καιρός ήταν
το ποππ@@το@@ οποία πλΜ@Π@π© 
τπν υπ'αριθμ. 26/2016 απόφασή τπς
έκρινε ότι είναι παρόνομπ π ανακοί
Πἔ©]ἩἐΨ@@@@ ΠΠ ΜΜΜ Ἑ©Ψ ΜΜ@Π@Π@ °.:;:€:έ::α::·:Ξ:ε
συγγενικά και φιλικό πρόσωπα, του
συνόλου των στοιχείων που αφορούν
«ΓΚέῖ°»   Εδώ-β τον οφειλέτπ.
Τπν Αρχή τπν απασχόλπσε π ειΤο  πρακτική εταιρεία "Μέλλον Ανώνυη Ειδομένη
μή Εταιρεία Ενπμέρωσπς Οφειλετών"
με αφορμή τπν υποχρέωσπ που έχουν
από πι νομοθεσία οι εισπρακτικές
εταιρείες για καταγραφή των συνομιλιών τόσο με τους οφειλέτες όσο και
με τα συγγενικό ή τρίτα πρόσωπα των
οφειλετών που απαντούν στις τπλεφωνικές κλήσεις των εταιρειών αν·
Η Αρχή αναφέρει ότι κατά το παρελθόν είχε αποφανθεί ότι οι εισπρακτικές εταιρείες οφεῆουν να ενπμερώνουν τόσο για τπν ιδιότπτό τους
(εταιρεία ενπμέρωσπς) και για τα όλλα στοιχεία που προΒλέπει ο νόμος
3758/2009 όσο και το γεγονός τπς
καταγραφής τής τπλεφωνικής συνο·
μιλίας πριν από τπν έναρξπ κάθε επικοινωνίας από οποιοδήποτε πρόσωπο και αν απαντπθεί π κλήσπ. δπλαδή
είτε αυτή απαντπθεί από τον ίδιο τον
οφειλέτπ είτε από τρίτο πρόσωπο
(συγγενή, φίλο, κ.λπ.).
Σε τουρκικό αίτημα
για αποζημίωση από
'Ελληνα πιλότο
Ο λογικός