Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3273O • ΠΕΜΠΤΗ 19 ΜΑ ΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Τακτοποιήθηκαν
οι εκκρεµότητες
µε τα προνοιακά
επιδόµατα
∆ήµος Αγίου ∆ηµητρίου
ΣΕΛ. 9

«∆ράσεις υπέρ
του παιδιού και
της οικογένειας
Ροµά»

Πρώτη επιστηµονική
ηµερίδα από την Μητρόπολη
Ιλίου, Αχαρνών και
Πετρουπόλεως
ΣΕΛ. 10-11

Ολοκληρώθηκε
ο οδοντιατρικός
έλεγχος

Ξεκίνησε τον Μάρτιο
στους Παιδικούς Σταθµούς
του ∆ήµου Ιλίου
ΣΕΛ. 10

Αναβίωσε
ο Τρανός χορός
της «Αγάπης»
Στον προαύλιο χώρο του
Ιερού Ναού του Αγίου
Παντελεήµονα Πεύκης
ΣΕΛ. 16

Τη δηµιουργία δύο συνεργατικών σχηµατισµών στα βόρεια προάστια ανακοίνωσε
ο αντιπεριφερειάρχης - Το βάρος στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις

ΜΟΝΤΕΛΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τ
ους κλάδους
και τις δραστηριότητες που
εµφανίζουν
προοπτικές βελτίωσης
της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας, µέσω της ανάπτυξης επιχειρηµατικών συνεργασιών παρουσίασε η Περιφερειακή Ενότητα του βόρειου τοµέα στους 12 ∆ήµους της ευρύτερης
περιοχής.
«Πέρα από την καθηµερινότητα, τα τεχνικά
έργα, το προσφυγικό,
την κοινωνική πολιτική,

ψηλαφίζοντας τα χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής, αγγίζουµε και τον τριτογενή το-

µέα και επιλέγουµε να
δώσουµε βάρος στην
επιχειρηµατικότητα,
ιδίως των µικρών και

µεσαίων επιχειρήσεων.
Σε µια περίοδο που η
ανεργία στη χώρα µας
είναι τριπλάσια από το

µέσο όρο της Ευρωπα κής Ένωσης, δηµιουργούµε µέχρι τέλος Ιουνίου δυο cluster στα βόρεια προάστια, έχοντας
αποτυπώσει επτά προοπτικές σε κλάδους και
δραστηριότητες που
εµφανίζουν δυνατότητες ανάπτυξης» υπογράµµισε ο αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Καραµέρος κατά την
διάρκεια της παρουσίασης στους ∆ηµάρχους
και τους εκπροσώπους
τους που παραβρέθηκαν στην παρουσίαση.

ΣΕΛ. 9

Ρένα ∆ούρου και
Απορίες για την καταψήφιση
Γιώργος Καραµέρος
των µελετών από µέλη
έφτιαξαν ταινία
της αντιπολίτευσης
για την Περιφέρεια
Εντύπωση προκάλεσε στη ∆ηµοτική Αρχή
Στον κινηµατογράφο Αβάνα στο Χαλάνδρι παρουσιάζεται ο απολογισµός έργου της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειας Αθήνας µέσα
από την ταινία µικρού µήκους, µε τίτλο "∆ύο
Βήµατα Εµπρός".
ΣΕΛ. 2

Βριλησσίων η στάση µελών της αντιπολίτευσης του
περιφερειακού συµβουλίου, που καταψήφισαν
τις µελέτες για το ∆ήµο Βριλησσίων.
ΣΕΛ. 8



Τελευταία νέα από την εφημερίδα