Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ ·· ° η·
| Κ-σθημερινὴ ΜΠχητίκὴ ΕφημερίὁΠ Η  
ἔ του ΜΜΜ
της Κρί1της
ἡ Μία* κ σ |
! κ ΜΙ" |ωῖ||
Ε. ΜΑΗ: Πενν[email protected]οἔοΠο8Κ1Μ8.Ξτ ΝΕΒ: ΣΜΣν$ν.ΠΒΟΠ£1$Κ11Π8.81' ΤΗΛ:. 28210-74544 ΡΑΧ: 2821501509 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9.067 (+1943) σελ-5
ο· ΕΜπν|κές Μ· 
““““ίί““ΜΜΜ
 τρίωρο' ο' ΜΜΜ:
“η _ Ο£λ.6
"Β" Μ' """ Δίνουν κι" το 48% οι· τη”
· 31 φορείς οΠό όλο τον ΚρύτΠ  
υΠέρ ως ε1τένδοσΠς στο Κάβο Σίδερο σελ.5 ξ Ε | Β ν " Ι Β
· Ασφολ1οτ1κό Ταμείο Η' ΜΜΜ" ΠΜ" "Η" "Μ Μ Η κ 8"
ο Πορόνοίο στο μεγαλείο ως σελ.2 ,
· ΒΟΑΚ Χωρίς 81ό81ο σελ.9  
· 01 ΠερίοΧές ΝΑΤΠΕΑ 2000 στον Κρύτι1 ·················· “ ,
καί το οφέλΠ τους σελ.7,8  
· Μετο1ττοΧ10κές σττουδές ί
στο Πολυτεχνείο Κρότος σελ.8 
||| Μ" ΜΒΜ" Τ||
ΚΕΙΜΕΝΑ ν, , °
Νίκος ΤΖόρος σελ.3   
Δρ.Π<1ν<1γιώπιςΞτιρουΧόΜς σελ-12 ................... .. σελ_13
Κονόκ11ς Γερωνυμό1σις σελ.3 · ·
ΑντώντιςΧ<1ρΧολόΠις σελ.10  
Πούλος ΠολυΧρ0νόΚΠς σελ.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ_15 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα