Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Νέα βόμβα εξαφανίζει το ΕΚΑΣ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΠΒΕΡΤΤ©ΥΑ=ΞΕΒΜΜθ Τά) Χ )
¦ οι ιΣιιΛΝοι ΕΓΡΑΨΑΝ |ΣΤΟΡ|Α 
ι ΜΕΝ 3οΣΥΝΕΧΟΕΡΟ|1Α|Ο  
1.87. ` · Τ
ΕΞΠΔΣ[Ξ ΤΑ ΠΜ ΜΜΟ [ΠΡΑ
«ΧΡΥΣΟΣ» Ο βΑΖΑ|ΟΣ η - ή
ΣΤΟ ΕγΡΩιιΑικο κΟΑΥΜΒΗΣΗΣ Α ¦
Πέμητη 19 Μαίου 2016 - Αριθμός φύλλου 1.886 - Τιμή 1,30 6 - νννννν.α|αΠ|ιοΜ5εγμα5.€η
Τ' ΠΕΡ|ΛΑΜΒΑΝΕ'
Το ΠΟΛΥΝΟΝΟΣΧΕΔ|0
ΦΟΡΟ|(ΑΤΑ|Τ|ΑΑ
1.8 Α|Σ. Ο
Ή ΔΠΟ|(ΛΕ|ΣΤ||(Ο
ΜΕ ΚΟΛΠΟ ΚΟΒΟΥΝ ΤΟ ΒΟΗΟ|ΤΜΑ ΣΕ ΖΕΥΓΑΡ|Α ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞ|ΟΥΧΟΝ
ΝΕΑ ΒΟΜΒΑ
εξαφανίζει το ΕΚΑΣ
|(Α| "ΚΟΦΤΕΣ"
ΣΕ Μ|ΣΟΟΤΣ.
ΣΤΝΤΑΞΕ|Σ
το νη. ΕΡΓΩΝ :ΕντΑΡιΑ Με το Νεο τΡικ "Ρ Μ" Λ" δε - Βοζοιιν «Ο||ΤΑΟ»
μειώνει το όριο του ΣΥΝΤΑΞ|0ΥΧΩΝ χαμηλοσυνταξιού- Ο Ο _ Ι
ετήσιου οικογενειακού με μηνιαίες αηοδοχές κοι θα υηοστούν  "ἔΤἔγΡ|Ζ^  
εισοδή ατος αηό ανω των 459 € έκαστος αθροιστικα μειω- · '
μ < ανω των 2 0.000€
τις 15380 έ στις κανουν το ΕΚΑΣ και θα σεις έως και 52,50/ο |- ΚΟΒΟΥΜΕ ΤΟ ΕΚΑΣ ι 1% 
11.000 € κόβοντας το εηιστρέψουν το εηίδομα για ένα έτος. Ο “ ΑΠΟ ΦΟΡΟΦΥΤΑΔΕΣ. Ο
βοήθημα αηό χιλιαδες των τελευταίων ΑΝΑΛΥΤ|κ0| ΠΟΥ ΔΕΝ Το Δ|κΑ|0ΥΝΤΑ|
δικαιούχους 6 μηνών |'||ΝΑΚΕΣ
 ΤΣΑΚΩΝ0ΝΤΑ| ΓΙΑ ΤΗΝ ΓκΑΦΑ ΤΟΥ ΤΑΧ|$,
 ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚ0ΥΝ ΛΥΣΗ Γ ΤΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣ|Α
ΣΕΛ|ΔΑ 20
ΑΠΟ το
Ν|·||'||ΑΓΩΤΕ|0
ΕΩΣ το ΛΥ|(Ε|0
ΦΠΑ ΣΤΟ 24% ΑΑ'
ΧΑΡΑΤΣ|Α ΣΕ ΚΑΠΝΑ,
|.Χ., ΤΣ|ΤΑΡΑ, ΚΑΦΕ,
. ΤΟΜΕΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Η Στα τραπεζι - , τ . /. 
 σαρ%τικες < ς ι | ·
ι τιΑΘιΞΞΞΜ@Μκι:ι α α ε '1 _ γ
ζ Μόδα και Α. γ ς ς 
στην ΜΜΜ. σε ΟΠΠ, · .  |1ὡ5 θα λειτουργήσει
Ξ 8ἔΓἔΣἔἔσἶατοΚ Β|Βῆί9 κα' ' γ - “' Το "Περωμε|0
=ἔ Ρ εε""°8'ς _ · Δ ~ σιιοκροτικοιιοιιισεων
Ν εκοηο Δ ΣΕΛ|ΔΕΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μ/θθΚ ΕΜ) Ο' <<Χ-ΜΕΝ» ΑΠΟΚΑΛΥΤ|ΤΟΝΤΑ| ΣΤ|Σ κιΝΗΜΑΤοΓΡΑΦικΕΣ Α|ΟΟΥΣΕΣ 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα