Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Συντονισμός δυνάμεων για τα κόκκινα δάνεια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηηίτετΠΡοτίκί.ἔΓ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Η ΡοννΕίι
ΜΟΝΗΣ ΜΜΜ Ρον" Ηε||οε Λ.Ε.
Τει: +30 210 6728890
αίτιο": |ηίο@ροννετ-ηεί|85.εί
Μ.ρωσ-ηείίεεετ
Τετάρτη 18 Μοῖου 2016 / τιμη: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ'
ΕΠίχίΞίί>ί-ίΜΑτίκί-ί ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 9Ζο · Αριθμός φύλλου: 26.063
'ενς Βοιντμον
δίοίκητης της ΝΠουντεσμΠονκ
ΕΜΕ|Ρ|Ρ|Α
ΑΞ|ΩΡ|Α'|'||(ΩΝ
ΣΤΟΝ ΣΤΟΝ)
'εροον ΝτέίσελμΠλοομ
εΠίκεφολης των υΠ. Οίκονομίκών της Ευρωζώνης
Τ“ΠΒοΜΠΠε
ΤυΠΒΟ€ΗΑΠθΕΠ8 8Α[Ε8 δ 8Εκνί£ε
'. Μ'Πω|.ω8 Μ.. "ΑΜ ΙΜ ΦΕ"
ϊ: 210ΜΩΟωί-Μ'·ΜΜ·
σημερα στη Ν
ΕΠί·οοοηκ: ΕΠίστροφη σε τροχίό
κερδοφόρων οΠοτελεσμότων
Σε κερδοφορίο, έΠείτο οΠό ί 7 συνεχη τρίμηνο
Ζημίών, εΠονηλθε η Ευτοοοηκ, κοτογρόφοντος στο
Πρώτο τρίμηνο του έτους κοθορο κέρδη ΕΟ εκοτ.
ευρώ κοί βελτίωση μεγεθών σε όλο το εΠίΠεδο. Οί
εΠίδόσείς τρίμηνου εΠίβεβοίώνουν την τροχίό εΠίτευξης κερδοφόρου χρησης, ενώ Πογίώνουν,
σύμφωνο με τη δίοίκηση της τροΠεζος, τη βελτίωμένη είκόνο της Ευτοηέηκ, δίευκολυνοντος την
εΠίστροφη των κοτοθέσεων κοί την ΠροσΠόθείο
εΠονόδου στίς δίεθνείς ογορές. Η τρόΠεΖο ηδη είχε
στοθεροΠοίηση των κοτοθέσεων στην Ελλάδο κοί
ουξηση σε εΠίΠεδο ομίλου. >7
Σημερο ο «οδίκός χόρτης»
γίο το τέλος του ΕΚΑΣ
Εντός της ημέρος, Πίθονότοτο, ονομένετοί νο ονοκοίνώσεί το υΠουργείο Εργοσίος τίς τελίκές
ρυθμίσείς γίο το νέο είσοδημοτίκό κρίτηρίο γίο τη
χορηγηση του ΕΚΑΣ, ολλο κοί το χρονοδίογρομμο
κοτόργησης του έως το 2019. >ί Ο
|·| ΕΠ. Αντογωνίσμου εξετόΖεί
κορτέλ στίς κοτοσκευοστίκές
Γίο τη δημίουργίο κορτέλ κοτηγορεί τους μεγάλους
κοτοσκευοστίκους ομίλους της χώρος, ολλο κοί
μίκρότερες τεχνίκές ετοίρείες (ελληνίκες κοί ξενες
Που δροστηρίοΠοίουντοί στη χώρο) η ΕΠίτροΠη
Αντογωνίσμου κοί η υΠόθεση θο εξετοστεί τελεσίδίκο στίς 2" |ουλίου. >'| 2
ΟΛΘ: Τον ΣεΠτέμβρίο
οί δεσμευτίκες Προσφορες
Γίο τον ΣεΠτέμβρίο μετοτίθετοί κοτά Ποροδοχη του
ΤΑ|Γ|ΕΔ η κοτόθεση των δεσμευυκών Προσφορών
γίο τον ΟΛΘ, εΠίβεβοίώνοντος το σχετίκό ρεΠορτόΖ
της «Ν» οΠό το τέλη οκόμο του Νορτίου, στον
εΠίσημως είχε ονογγελθεί μετόθεση της κοτόθεσης
τους γίο τον |ουλίο_ >ί 4
ΕΥ: |·| Δ|ΑΦΟΟΡΑ |'|Λ|·|Γ|·|
|'|Α ΤΟ Ε|'||ΧΕ|ΡΕ|Ν >15
Ο' Υ|'||·|ΡΕΣ|ΕΣ ΕΦΕΡΑΝ ΕΣΟΔΑ
785 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Σ'|'|·| νοοΑΡοΝΕ ΕΛΛΑΔΟΣ >15
[ΠΣ10ργονώνει μηΧονισμό δράσης γιο 168 ομίλους με δάνειο 1 5 δισ. κοι ΝΡΕ8 11 δισ.
Συντονισμός δυνάμεων
γιο το κόκκινο δάνειο
Κοινη Πλοτφό ρμο γιο 1,2 δισ. ευ ρώ οΠό Α1ΡΙιο Βοη1ς Ευτοηοη1ς ΚΚΕ, ΕΒΒΒ
Τον βημοτισμό του ς γιο ιη διοΧείριοη των «κόκκινων»
εΠιΧει ρΠμοτικών δονείων βρίσκουν οτοδιοκά οι τράΠεΖες. 'Ηδη οι δύο Πρώτες κινησεις. στις οΠοίες Πρωτογωνιστούν ”ΓΧΣ, κοθώς κοι ΑΜΠ ΒηΠκ κοι ΕυτοΒοηκ, ορΧίΖουν νο διομορφώνουν το Πεδίο όΠου θά
δράσει γενικότερο ο κλάδος. Η μελέτη της Με Κίηεεγ,
την οΠοίο ονέθεσε το ΤΧΣ, δίνει μιά Περίμετρο γιο το
Πεδίο δροσΕηριότητος του ενός κοινού μηΧονισμού
Που Περιλομβάνει 168 ομίλους, με συνοληοἰ δονειοκη
έκθεση ΠερίΠου 15 δισ. ευρώ κοι μη εξυΠηρετούμενη έκθεση [ΜΕε) 1 1 δισ. Οι Α1ρηο Βοηκ κοι Ευτοροηκ
έκονον το Πρώτο βημο συνεργοσίος γιο τη διοΧείριση Προβλημοηκών δονείων, οΠό κοινού με το εξειδικευμένο ομερικονικό Γοηά ΚΚΚ κοι την Ευ ρωΠοίκά ΤράΠεζο Ανοσυγκρόι:ησης κοι ΑνάΠτυ ξης (ΕΙΠΕ),
εντάσσοντος σε κοινη Πλοτφόρμο δάνειο μεγάλων
εΠιΧειρησεων, 1,2 δισ., με οτόΧο την ονοδιάρθ ρωση
τους, την Προσέλκυση νέων κεφολοίων κοι την ενίσχυση του μάνοτζμεντ όΠου Χρειάζετοι. >6 - 7
ενεργείοκός
κόμβος
Με οίσίοδοξίο κοί δεσμεύσείς
των εκΠροσώΠων των κυβερνίίίσεων των χωρών Που
συμμετέχουν στον Δίοδρίοτίκό Αγωγό Φυσίκου Αερίου
(ΤΑΡ) γίο υλοΠοίηση του
έργου σύμφωνο με το ορίσθέν χρονοδίόγρομμο κοί με
δηλώσείς ίσχυρίίς στηρίξης
του έργου τόσο οΠό την
ΕυρωΠοί'κίί ΕΠίτροΠη (Κομίσίόν) όσο κοί οΠό την
κυβέρνηση των ΗΠΑ, ΠρογμοτοΠοίηθηκε στη θεσσολονίκη
η τελετή εγκοίνίων της κοτοσκευης του ογωγοίί, υΠό την
. , οίγίδο του Ελληνο Πρωθυ
' Πουργου Αλέξη ΤσίΠρο. >3
[Τομείο] Αύξηση των ληξεων κοτά 20 έτη, μέσο εΠιτόκιο 1,5 %, ονοστολη Πληρωμης τόκων γιο μεγάλο διάοτημο
Σύγκρουση ΔΝΤ - Ευ ρωΠοίων γιο το Χρέος
Πυ ρετώδεις διοβουλεύ σεις στη βελγικη Πρωτεύουσο εν όψει του Ευτοἔτουρ
[Μοθορίσυκό]
Φορο - σοκ
σε Χομηλά
εισοδημοτο
ΙσΧυ ρό φορολογικό σοκ γιο Χιλιάδες φοιτητές. νοικοκυ ρές κοι γενικότερο υΠοοΠοσΧολούμενους Πολίτες, οκόμΠ κοι γιο ονέ ργους μη εγγεγρομμένους
στον ΟΑΕΔ με μικρά εισοδημοτο εΠιφυλάσσει φέτος το σύστημά ΤΑΧΙ5, κοτά την εκκοθάριση των
δηλώσεων φορολογίος εισοδημοτος φυσικών ΠροσώΠων. Το Πρόγρομμο εκκοθάρισης λομβάνει υΠόψη το ελάΧιστο τεκμηριο διοβίωσης των 3.000 ευρώ γιο τους άγομους η των 2.500 ευρώ γιο τους έγγομους φορολογούμενους. >10
Σε νέο οηεργιοκό κλοιό η Γολλίο
Σε κλοιό νέων οΠεργίοκών ίςίνητοΠοίησεων κοί δίοδηλώσεων οΠό χθες η Γολλίο, κοθώς εντείνοντοί οί οντίδρόσείς κοτά της εργοσίοκίίίς μετορρυθμίσης, με
τον Πρόεδρο Φρονσουό Ολόντ νο δηλώνεί ότί «δεν θο υΠονοχωρησεί». Η
γολλίκη οστυνομίο οΠογόρευσε μόλίστο σε οκτίβίστές Που είχον Πόρεί μέρος
σε Προηγούμενες δίοδηλώσείς νο μετόσχουν στίς νέες κίνητοΠοίίίίσείς. >26
[δοσικοίΧόρτες]
ΑΠόσυ ροη
νομοσΧεδίου
ζητούν
οι φορείς
Την οΠόσυ ροη του νομοσΧεδίου γιο τους δοσικούς Χάρτες
Ζητούν Πολλοί φορείς. Προβάλλοντος το εΠιΧείρΠμο ότι η εΠιστροφη της ορμοδιότητος στις
δοσικές υΠηρεσίες είνοι οντιονοΠτυξιοκη, γιοτί ογνοεί τους
ιδιώτες, ολλά κοι γιοτί το Δημόσιο δεν είνοι σε θέση νο διεκΠεροιώσει το έργο σύντομο. >1 1

Τελευταία νέα από την εφημερίδα