Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
18 05
ΜΑΤ! Λ|Β[Ρ|ΜΜ · [ΜΜΜ
Το ΜΜΜ Τ! ΜΜΜ ΜΜΗΜΜΜΑ Τα ΜΜΜ ΤΑΜ
Μ! ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ!!
μόνο με
 -'°“- ! ~ κ ως
κυκλοφορει σε όλα
τα Βόρεια Ελλάδα
Μ ΜΜΜ καιω `
η· ΜΜΜ Μ
Υ" Ψ 
Μ Μαν Μ ΜΚ
(((«(
ἔιΤΤἡΞΙΤε: Το
Τα!! ΜΑΜ
ΟΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΗΕ!ΣΑ! Μ ¦
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΜΜ 2016 ΑΜ.: 1050
Π ) 'ΗΣ!εἑ `
©ΠΓ κ
ε!!! κ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΣΤΑΟΜΟΣ
ΣΤΟ κΑΤΣΑΝΕ|ο (20:00) Η ΩΡΑ
ΤΗΣ ΑΛΗΘΕ|ΑΣ Γ|Α ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ,
ΑΠΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑ|(Η
ΠΟΥ ΕΠ||(ΑΛΕ|ΤΑ| ΣΥΖΗΤΗΣΕ|Σ
Γ|Α ΠΡΟΣΕΛκΥΣΗ...
 Το ΣεΝΤοΝ·
¦ ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ
/./ Ανα α Ο
/ ./ `Χ` η
7. /ε` Ή
κ Ν !
¦ ¦ ,
! Τ ! !
Τ ! !
¦ Τ Τ
/ Τ ! ! ο!
ΧΧ Η Τ" /
Τ Χ /
χ / ή
Ύ Τα 
 τα συζηταμε 
«^Ν°|Γ°ΥΝ»
Το ΚΥΒΕΕΝΕ|0
ΤΑΛΕΝΤΩΝ! 
< ” ε Το ΠΛΑΝΟ
ΤΟΥ ΣΕΡΒΟΥ ΚΟΟΥΤΣ
Γ|Α Τ|Σ ΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΤΕΣΣΕΡ|Σ ΜΑΧΕΣ
! ΜΑΜΣΑΝ οΑεε ο·
Σγ:ΗΤΗΣε·Σ Με· πΑΤκΤεΣ
ΠΑ ΝΑ Με·Νο@
' ΠΑΕ= «ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣ|'Ε
ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΟΕΜΑΤΑ».“
' κΑΤΕΘΕΣΑΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ
ΛΑΖΑΡ - ΛΑΛΑΣ,
ΑΚΟΛΟΥΟΕ| Ο ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ
πω· πωΞ
Ο ΣΑΒΒ|ΔΗΣ
 _· 4! με ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕ|
Ο ΚΟΥΛΟΥΞ·|ΞΤ γ¦ ΤΜΗΜΑ ΠοΝἩ^κΩΝ Γ|ΩΡΓΟΣ ΝΑ'
Ε|ΔΟΠΟ|ΗΟΗ|(Ε
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΝΑΜΑ ΣΑΒΒΑ"
ΣΤΟ Απο. ·
ΟΤ| ΕΠΑΝΕΡΧΕ|'Α|
·· Σελ 3-9,36,48
ΑΝΑ|(Ο|ΝΩΣΕ ΕΠ|ΣΗΜΑ
ΤΟΝ Ρ||(ΑΡΝΤΟ ΚΑΛΒΟ
μ ΤΜΑ»
“Τα ΜΜΜ
ΧΩΡ|Σ ΧΑΓΚ|ΝΣ Ο' «Κ|ΤΡ|ΝΟ|» ΚΑ| ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΝ ΤΟ ΠΛΕΟΝΕ|(ΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ
' ΠΡ|ΦΤΗΣ ΕΧΟΥΜΕ Κ|ΝΗΤΡΟ
' ΖΝΤ0ΒΤΣ: ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΕΡΔ|ΣΟΥΜΕ ΣΤΟ «ΠΑΛΕ»
' Ο κΑΡΑκΑΤΣογΝΗΣ ΕΓ|ΝΕ... ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΣΤ0 ΑΔΕ|0 ΟΑΚΑ
' ΟΥΤΕ ΜΑΤ|Α ΑΝΤΑΛΛΑΞΑΝ
ΜΑΡ|ΝΑΚΗΣ-ΜΕΛ|ΣΣΑΝ|ΔΗΣ
ΜΠΑΡΑΖ Γ|Α Γ' ΕΟΝ|ΚΗ
' Μακεδονικόε - Απόλλων Παραλ·μνίαυ
και Δόξα Πετραὐααε - ΑΟ Καρ8ίαε
σήμερα αμε 17.00
7 9 ' 7 ὶ- Ϊ_ἐ·
ΠΑΣ >, Η
Γ·ΑΤεαε=Τ%Ν=9α Μ
Ρ ΜΕΤΟΧΗ( Υ
Ἡ: _, 
τηἔ;«Μ» στην |
Η ΣτέλΙὁΠΕΦενόκη
(54 19”) ΣΤΑ 1ΟΟΜ. ΥΠΤ|Ο
09:15 ΜαεεαΒεΙ
' ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ καΑΥΜΒΗΣΗΣ: ΧΜ|(|ΝΟ Ο ΧΡΗΣΤΟΥ
 ° Ω;  @Ἡ ΤδΞ:Ἑ Τα ΜεττΟρΟ!!5 955 Πληρώνει
Ε Ε ε Ο » ΏΌ“·¦_. .ΠΙ 4:47
Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ Δ|ΑΓΩΝ|ΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΩΝ|ΑΣ
έ “497 Με λαγαριααμΟαε αα5
Τογ ΡΑΑ·οοΩΝογ επ·πΡεοε· 4 Μ Ι / 1 1: 1 5 ΒΕΡΠοΥΛ - ΣΕΒ|ΛΛΗ ΠΑ ΤΗΝ
Μ  3 φορε5 τα μερα, 191 5 ΥΠΑ Τογ ΕυκοΡΑ ΤΕΑευΕ
γῖΞΡοΣ! ἑ Φ Δευτέρα με Παρασκευή!!! “ Π