Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
το" πού ΜΕ ΕΠΙΜΟΝΙΙ ΚΑΙ ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΙΙΙ!!
Δ/υτἡς: ο. Νικοῇο'ί6πς
Διευθυντής Συντοξεως: ΕΝΑΝ! ΜΑΚΡΗΣ Ο 30 Ε )
ΤΕΤΑΡΤΗ ιο ΜΑΪΟΥ 2048 Ο ΑΩ. '5955 '
Η ·'Ενοσπ· χωρίς νο παει Μο
σηουσοίσ Μι” Μ στην πρώτη της
επίσκεψη στην σντίιιοηπ περιοχη νο Μι προοοσισμο στο
σκορ με ΜΕ του Νοντοηου στο σε' ο κο· στην εηΙσης πρώτη
ιοντ›εηκεση της επονοηηοης μηορεσε νο βρει εστω με τον
πωπω» στο 54' κοινο που· ηΜισμο ουσ τερμα” ο ο σουμηισκος που σεν τω” ν- το· νο κονει σκοπο! την πορουσΙσ του
στον σνυνισταο Χώρο Μ νο... ευηνοει στο οιοοτπμο συτο ο
ΑΜ το μονο που κοτωερε οτον νο μειώσει με τον που· Ντομί·
Μ( στο 84'. ενώ στο σο' είτε σοκορι με τον ΜΜΜ-ου
κα στο το· ο Ντο κοστο εη·οσε Μοτο που
ΜΜΜ ο Ανεστης
ι -. . ς Ι #ἐ 'ΜΜΜΜτ Β '
Οι Μίκτες της ΑΕΚ με το κυπεΜΙσ
πονευτυκείς κσι υηερησονοι
πρώτο ρίσκο της επονοηπψπς ο ο οηυμιισκος ητον ·οοντσ
σμο· του εουτου του στο μενοουτερο μερος του τεηικοο κοι
το ΜΜΜ με την οπώΑεισ ενος οΑοκΑπρου τίτΑου
·ΙΙετοεε· το πρῶτο ημίχρονο. Βρεθηκε νο κονει με 2-0 στο... |
.-ο ·ΑΑΑΑ
η Αν “
το νκοη του τοσοι εσυσε εηπίσες ίσου οποσ σουτ ·' ν ' ο
ΜΑ·κο τιηυΑ: οποσεΙκοηκε ητον σονο ο μονο ο Αρνεντινος που π Ν Λ γ Δ Γ ' ο
.ΜΜΜ που ενινε ηοοε οπο το: πονκο το... πίστεο:°ως το οποιο; ξ. 7
οιεηικσ ο” ή" ο- ουτε η ΑΕΚ κ τι το ισισίτεροοΑΑ της ον κον Ασ < 4·
το Το ΜΒΜ... Ξ... ο και ΜΜΜ- πωσ το “ΜΜΜ “ω ως ο ο Μ Ε Ε Ο ΒΑ Ρ Ε Ε
σοοπκ.ε ο Το 2-0 ο πιμπουρ. που Βγηκε στην κοντρο
μετο οπο κορνερ των ·ερυοροηευκωνι
τεηειῶσει εσὡ κοι ενο
μονο κοι εμείς ποιου·
νομε τοσο κοιρο νιο νο
γίνει το κυηεΜο ο Το
επηηνικο ΜΜΜ”
κρειοζετοι οεητΙωση ο
ΕΥΘΥΝΕΣ ¦|Ι|ΒΑ
ο τρονικος σουμπιοκος οκοσε σίκοιο οπο την Αεκ.
με ηροηονητιΙ κο· Μίκτες νο ησρουσιοζουν εικονο
κοηοκσιρινῶν σισκοπῶν ο Εισικο ο πορτονοπος εκει
Αορστος ο Ερνονι ο Τίποτο ο κοσομι ο εκτος...
τεΝκου ο Φορτουνπς ο πωπω το “Νεωμστο στην ·ηΑοτη- της ομυνος ο ΜΜΜ
"Υ°"Ρ° Π ἱ'κ°Υ° 'ως ο :οΜνο. που σικο του εΙνσι το Βίτσος στο 1-0 ` - Ι ”ΜΜΜ ΜΟΒ". θ" Μ" Υ" Η' "ΝΝ" Η”
στν πτον κοηη κοι οπου οσον" τον Βορνκος ονενοκΜτο νο ¦ / ΜΜΜ· ΜΝ κοι γισ την εντεπῶς εκτος κηίμστος
συνκοΙοω την Αεκ· σεντρορει στον Μοντσηο ` ομοσ· ηου εμοονισε σε ο" τοσο σημσντικο μοτς
ΑΠΟΔΕΙΧθΝΚΕ ΙΙ ΕΙΠΑ του ενος
μονο ονυνιστικης οποκος νιο τους ·
πειρσιῶτες ο Αυτο ομως σον
σικοιοοονεί οτι κοσπκε το 7ο%
των προσωπικών μονομσκιῶν
ΑΠΑΝΤΕΕ ΥΣΤΕΡΝΕΑΝΤΕὶ ΑΠΟ
το" Μου ο την ορο που οι νικητές
είχον σπους τους ηοίκτες τους σε ποσο απο
μέσο. οι ηρυοροηευκοι· που" οσοι τον
ΜΜΜ.» συνοτο 8οομο ο Ακομη τσι ο σκορερ
Τσορι Ιμε σοβορστστπ ευθυνη του Ανέστη στο
νκοη) ήτον Μου μσκριο οπο τον ΕΜ τουτο
του. ον κο· οίνου” πονο οπο τους
υηοηοιπους...
Γράψε ο ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΜΜ οποία κι . /
Ο ΕΑΡΙΝΗ ΕΚΑΝΕ ΕΜΠΑΡΑΑ|Α ΠΙΝ ΑΣΤΕΙΑ ΑΜΥΝΑ Δ ί
ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩ'ΙΏΝ ο Υ· το ουσ νκοΑ της ΑΕΚ εε- Ο
κίνησον οπο το ησοιο του ·κιτρ·νομσυρου· επι
θετικοί· ο ο σε τζιμπουρ εομισε του οπο το πο·
το στην μοκοον κοΗυτερη σκοπο του οπο
τη με” που εηοστοευε στην εηηοσο
ΓρσΦει ο ΓΙΩΡΓΟ: ΧΑΛΑΣ ισεῆίσο ΙΜ
ΓΝ'Μ'ΝΝ¦: ·ΟΑ ΕΠΡΕΠΕ ΤΟ ΟΑΚΑ ΝΑ ΕΟΥ2Ε' ΑΠΟ
Μ ο Ο' τοπιο· ΟΠΟΣ ΑΕ|ΠΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ
ΤΕΛΙΚΟ ο ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΑΠ ΓΙΑ ΝΑ ΑΟΥΝ ΤΙ ΝΑῖΑθΕΡΑΝ
ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ο Ν|ΑΑΟ ΓΙΑ ΟΑΟΥΕ ΑΥῖΟΥὶ ΠΟΥ ΠΡΟΞΕ
Ο ΤΟΟ" ω·
Ε ί`  που" το. πΡοκΜετΑπ προτιμω" κΑι οτεΛικοτ
ΜΝ: _" Αεκ “ως Μ “πως μετο Απο ποΜετ Μουσικη κΑτεηιιΞε ΝΑ ιιηει
ΕΤΕ' ΟΠΟΣ ΕΓΙΝΕ ο ΑΠΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΥΕΑΕΕΕ'
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟ! ΑΠΟΟΥ|'Ν·
εκονε ουσ ευκσιρίες
κοι “Με ουσ νκοο ο
Αυτη εΙνοι η οηοοειο
του μοτς ο Νο τεκουρσστουμε κοι νο σου·
με τι σο κονει η ομο
σο του κρονσυ·
Ε'ΠΝΡΟ"ΟΥΑΟ¦: ·ΝΑΑΟ
ΕΙΝΑΙ ΝΑ οποηεκετΑι Ο ΝΟἰΝΟὶ ῖΑ ΜΟΗ
ΧΟΡΙΕ ΜΟΝΑ ο ΣΗΜΕΡΑ ΝΟΝΠΟ Ο" "'Α
ΝΑΥΑΟΕΡΑΜΕ ο Ο' ΜΠΕ! ΚΑΙ "ΟΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ
ΠΝΕΡΓΑΠΝΚΑΝ ΚΑΙ ΕΝΕ" ΜΜΕ ΚΑΙ "ΝΝ ΜΝ
ΝΑΣ. ΟΠΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΡΑΠΟΝΑ
ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ·
Ρ0ΜΠ¦ΡΤ0: «Μος
επηρέασε η αποχή”
Ι οιιοι που... ττιτΑ
ομοσο κο· κοσμος ετοιμοζοντοι στον
πειροιο γιο τον ουριονο πρῶτο τεηικο
Με ΠΑΠ εΙνοι σημοντικο. οηηο
η οριο μετροει Μου. τουσ νισ τους
πουτοοηητες που ·σκοοιιισον· την
Αεκ κο· εχουν περισσοτερες μερες
οπο τον Μο νο μπουν σε μονη ο ΜΑκιτ" ΜΕΤΜΠΑ ετων μείνει. στου
σνομονετοι οτι σο ουνουν κο· ουτο...
τουροηονΛοτ: ·ο Μοσπνσίκος έχει
τον οποηυτο σεΒσσμο μος ο Η σειρο
οι παίκτες του τα είνσι συσκοοπ. σο σώσουμε σου·
οπυμπισκου περιμένουν τον κοηυτερο μος τουτο·
νο γίνει η σηονομιί του
'ΜΜΜ "Μ "κ “ Νοτίου· τι· ιιεοονΜκιι ο οι ΜΜΜ
' Ϊ ..ο Δ τες στν ιΙοεηον νο ονει στη σημοσιοτητο.
-€  οοηο ·κυκηοοοοησο Χτες η κοτοννεΜο που εκσνον νιο
· ¦· η Β ,γ τη συμηεΜ του οοοπονητο των τηροσΙνυν· στο
' ο - . 4 ¦ ΜΜΜ" ο ουσιοστικο οτον ·οποντηση· στην κο
Αποώσε·ς κο· πσροΑειπομενσ οπο ' . Ο ·- υ _ Η Π" να", ω" "έΜ°“ Μ°ν“ῆ° ο · ¦ -› ή. τσννεοίο του Μο ίεκσικοστηκε Χθες κο· ονομενετοι
ω' Με=" ΕΡΒΙΝ' "Ι ω" "ΑΝΝ" με” · ί' χῆ ' ΜΜΜ γιο την σνσκοΙνωσπ του σουμπιοκου προ ημεΜΑΡΑ2ΙΩΤΝ οποία· Η) · Ζ ρου σε εορος της ΜΝ του Γιοννσκοπουοου
 Ι 36 2 Ι ' Γράφει Ο ΙΙΠΝΪΕΠΙΙΣ ΠΙΠΜΠΝΪ°Π°ΥΠ°Ε (ΟΕΠΙΟΟ Ι3)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα