Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝίΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ'ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
Β Σ Τ ΙΔ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΝ[ΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
Ἀριθμ. αν.. 40450 ι Τιμή ι,50 ε
Ἀμερικής 8, Τ.Κ. 10872, Ἀθήναι, ιηίο@εειιειιεπε.ςι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Φάξ: 210 8248071
Τετάρτη 18 Μαΐου 2016
Πέτρου, Διονυσίου, Ἀνδρέου, Παύλου, Χριστίνης,
'Ηρακλείου, Παυλίνου καί Βενεδίμου τών μαρτ.
ΝΕΦ£)ΣΕΙΣ: Τοπικές βροχές ή σποραδι7 κές καταιγίδες από τὸ μεσημέρι μέ βελτίωση από αργα τὸ απόγευμα. 'Ανεμοι
18-05-2016·
βορειοδυτικοί μέτριοι. Ἡ θερμοκρασία
έως 25β.
Σελήνη 12 ήμερών '
Ἀνατολή ἡλίου 8.12' - Δύσις 8.81 ί
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος 1280ν
Ό κύκλος
Τήν έποχή για τήν ὁποία ὁ ίδιος όκ. Τσίπρας παραδέχεται ότι ίσως έτρεφε αύταπατες, έλεγε έν τούτοις καί μερικα σωστα. Στήν περιβόητη όμιλία του
στήν Διεθνή "Εκθεση Θεσσαλονίκης τόν Σεπτέμβριο τού 2014, έκτός από τό έξωπραγματικό κυβερνητικό πρόγραμμα τού Σύριζα, ὁ κ. Τσίπρας είχε έπισημανει καί τα ἑξής:
«Βαιαστε ύποχρεωμένοι νά πούμεαλήθειες στόν
έλληνικό λαό όσο δυσάρεστες καί αν εἶναι. 'Ο έλληνικός λαός πρέπει να γνωρίζει ότι είναι αδύνατο ή
” χώρα μας να βγεί από τήν ύφεσιακή κρίση, να ανα-1
κάμψει καί νά άναπτυχθεϊ μέ βιώσιμο τρόπο, ὅταν
ύπόκειται στόν συνδυασμό πολλαπλών αρνητικών
παραμέτρων».
Καί μεταξύ των αρνητικών παραμέτρων, ὁ κ. Τσίπρας είχε κατονομάσειτὸ ύπέρσγκο δημόσιο χρέος,τόν
ίδιωτικό δανεισμό καί τήν απόχρωση πραγματοποιήσεως όπερβολικού δημοσιονομικού πλεονάσματος:
· «Δημόσιο χρέος σχεδόν δύο φορές τό ΑΕΠ καί
δυτικός δανεισμόςνέ τή νορΦή όντων στό δημόσιο, τι ασφαλιστικά ταμεία καί τίς τράπεζες, ίσος
σχεδόν μέ ένα ΑΒΕΕ Καί έπί πλέον μέ μνημονιακή
'Μωράπλεόναῳα10δίςεύρώτόνχρόνο,μό
νο γιά τήνάποπληρωμή τόκων».
Είχε λοιπόν αναφωνήσει ό πρόεδρος τού Σ5ριζα
ότι αὐτά είναι αδύνατον να γίνουν ταυτόχρονα. τι
είχε μαλιστα παρομοιασει μέ τόν τετραγωνισμό τού
κύκλου. °Ιδσύ τι πως λόγια του:
«Τό τελικό αποτέλ εσμα δέν μπορεί παρά να
είναι αρνητικό. Γιατί ώς γνωστόν ό κύκλος δέν τετραγωνίζεται».
Καί ὁ κ. Τσίπρας συνέχιζε:
«Αύτή τήν αύτονόητη αλήθεια, τή γνωριζουν φυσικά καί οί Μροι μας. Άρα, ή Μιάρθρωση τού δημόσιου χρέους τής χώρας είναι σέ κάθε περίπτωση
μία αναπόφευκτη ἐξέλιξη. Τό ζητούμενο είναι πωςθά
γίνει, μέ ποιούς όρους οι συνοδεύεται καί στο ποιές
προϋποθέσεις.
-Θαδώσει προοπτική ΜΜΜ κοινωνικά
βιώσιμηςλύσης ή ω αποθηκεύσει ακόμη περισσότερο τήν κυριαρχία τῆςτώραε προσδοκά τό σύνολο
τής οίκσνομίας μας στα χέρια τών δανειοτώις
- οι γίνει μέ όρους πού οι εύνσούν τήν ανάπτυ
< ζη ή μέ όρους νέων μέτρων λιτότητας πού οι μετα
τρέπουν τι μνημόνια σέ καθεστώς καί σε βυθίζουν
ακόμα περισσότερο τίς παραγωγικές δυνατότητες
ως πατρίδας μας;»
.και έτὸνιζε ὁ σημερινός ΠΜ"όςκατατήν
περιβόητη έκείνη όμιλία του στήν Θεσσαλονίκη, για
τήν ὁποία παραδέχεται τώρα ότι ίσως έμπεριεῖχε καί
στοιχεία ωωτωοΜ όπως προκύπτει σε τα ανωτέρω αποσπάσματα, τουλαχιστον ως πρός τόν τρόπο
έξὸδου τήςοἰκονσμίαςαπότήνύφεση ὁκ. Τσίπραςδέν
έτρεφε αύταπατες. Αύτές μαλλον σήμερα Μουν.
Αύτό πού έπιδιώκει τώρα ὁ Πρωθυπουργός, μέ τα
νέα μέτ πού αποτελούν δική του έπιλογή καί στα
ὁποῖα όλα αντίθετοι οί δανειστές, είναι να πετύχει
αναπτυξη μέ νέους φόρους καί μέτρα λιτότητας πού
«οι Μουν ακόμη περισσότερο τίς παραγωγικές τα
ζεις». Δηλαδή σύμφωνα μέ τήν δική του έκδοχή, προσπαθεί να τετραγωνίσει τόν κύκλο!
δέν τετραγωνίζεται ο ·
Πόσο κοστίζει
το «Βἰἔ Μαε»;
Τί φανερώνει για τήν°Ελλαδα ὁ δείκτης τού Εοοιιοιπίετ
ΑΡΧΗΣ γενομένης τὸ 1986, ὁ
«Εοοιιοπ1ίετ» καταρτίζει καί δη μοσιεύει καθε χρόνο τὸν αποκαλούμενο «Βίς Μες Πάοκ». Ό δείκτης
τού βρεταννικού περιοδικού συγκρίνει τό κόστος τού διπλού χαμπουργκερ τής γνωστής αμερικανικής αλυσίδος ταχυΦαγίας, στα
καταστή ματα της σέ διαφορετικές
χώρες. Τα «ΜοΙ)οι181αίε» λειτουργούν στίς περισσότερες χώρες, τό
προϊόν τους είναι τό ἴδιο, ως έκ
τούτου ή σύγκρισις είναι εύκολη.
Τα «Βιιιςέτιιοπύοε», όπως όνομαζονται, είναι ένα χρήσιμο έργαλεῖο για τούς αναλυτές για τήν πορεία των τιμών των αγαθών σέ μία
χώρα, αλλά, κυρίως, για τό έαν τό
νόμισμα της εἶναι ύποτιμημένο ή
ύπερτιμημένο, καί κατά πόσο.
Χρησιμοποιώντας τόν δείκτη
αὐτό ἐντὸς τής Εύρωζώνης, όπου
το νόμισμα είναι ἴδιο, ἑξαγονται
χρήσιμα συμπεράσματα για τήν
αγοραστική δύναμη των πολιτών
στα διαφορα κράτη-μέλη. Βάσει,
λοιπὸν, τών τελευταίων στοιχείων_τού «Εοοιιοιιιίει» (Ιανουάριος
2016), σέ συνδυασμό μέ σχετική
έρευνα πού πραγματοποίησε
προσφάτως ὁ «θυετόίεπ», ένας
“Ελλην έργαζὸμενος πού αμείβεται μέ τόν βασικό μισθό μπορεί
να αγορασει 1,2 «Βίς Μες» τήν
ώρα. Τήν ἴδια στιγμή, ὁ °Ισπανὸς
συναδελΦὸς του μπορεῖ να αγορασει 1,3, ὁ Σλοβένος καί ὁ Βέλγος 2,3, ὁ Γαλλος 2,4, τὸ ἴδιο καί
ὁ Γερμανός.
Τί μας δείχνουν αὐτά τα στοιχεία; "Οτι ή αγοραστική δύναμις
τών°Ελλήνων είναι σαφώς μικρότερη από έκείνη των όπολοίπων
Εύρωπαίων - έξαιρουμένων των
χωρών τού πρώην Ἀνατολικού
Μπλόκ. Καίή δύναμις αὐτή θα μειωθεῖ έτι περαιτέρω μέ τήν σχεδιαζὸμενη έπιβολή μιας σειρας νέων
έμμεσων Φόρων, πού θα αύξήσουν
τίς τιμές σέ αγαθα καί προϊόντα:
Στα ὁχήματα, στα καύσιμα, στήν
μπύρα, στό ήλεκτρονικὸ τσιγαρο,
στήν συνδρομήτική τηλεόραση,
στήν σταθερή τηλεφωνία καί (μακροπρόθεσμα) στα ξενοδοχεία καί
στα ένοικιαξό μενα δωματια. Αύτές
οἱ αύξήσεις θα προέλθουν μόνον
από τούς εἰδικούς έμμεσους Φόρους, καθώς ή ανοδος τού ΦΠΑ (ή
έκτη από τὸ 20101) στό 24% θα προκαλέσει όριζὸντιες ανατιμήσεις
στήν αγορα. η
Παραλλήλως, ή αύξησις τής
Φορολογίας είσοδή ματος καί των
ασφαλιστικών εἰσΦορών στούς
έλευθέριους έπαγγελματίες θα ὁδηγήσει σέ γενικευμένη μείωση
απολαβών στὸιΦΙ ἱδιωτικὸ τομέα.
Συνδυαστικα, τὸ πλήγμα στήν
ήδη τρωθεῖσα αγοραστική δύναμη τής μεσαίας, ἰδίως, τάξεως θα
είναι μεγαλο. ό έπόμενο «Βίς
Μες Ιιιάοχ» απλα θα αποτυπώσει
μέ «χαριτωμένο» τρόπο τήν δραματική πραγματικότητα.
Ἀπόγνωσις καί ανασφάλεια
κυριαρχούν στούς"Ελληνες
Σοβαρές διαπιστώσεις από έρευνα τής Νίε1εειι
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Νίο18ετι» εἰδικεύεται στήν σΦυγμομέτρηση των καταναλωτικών συνηθειών των κατοίκων σχεδόν όλων των χωρών
και δημοσιεύει κατα τρίμηνα τα
πορίσματα της. Στήν τελευταία
έρευνα της για τό πρώτο τρίμηνο
τού 2016, τα συμπεράσματα για τήν
Έλλαδα καί τούς "Ελληνες δέν
είναι διόλου αἰσιὸδοξα. Τὸ ποσοστό των Ἑλλήνων πού ανησυχεί
για τήν ἐργασία του (38%) εἶναι
πολύ ύψηλὸτερο έναντι τού εύρωπαϊκού μέσου όρου (21%), τό αντίστοιχο πού ανησυχεῖ για τήν οίκονομία εἶναι 34%, έναντι 21% τού
εύρωπαῖκού, ένα για τα χρέη καί
τίς όφειλές τους ανησυχούν 21%
Εύρωπαίων. Σέ όλα αύτα προσετέ0η μία ακόμη αἰτία ανησυχίας, ή
σχετική μέ τήν μετανάστευση, πού
έχει αύςηθεῖ κατα 14% καί έχει
εστω στό 19%.
'Επίσης, περίπου 8 στούς 10"Ελληνες αγωνίζονται να περικὸψουν
τα έξοδα τής καθημερινής ζωής
τους, τα οἱκιακα έξοδα, δηλαδή.
Καί έπειδή δέν περιστέλλονται τα
πάγια έξοδα για λογαριασμούς των
ΔΕΚΟ, όλοι προσπαθούν να «μαζέψουν» τίς δαπανες τής ἐκτὸς οἰκίας
διασκεδασεως, αγορας ρουχισμού
καί παραγγελίας έτοίμου Φαγητού
στὸ σπίτι, ένω στό σούπερ μαρκετ
προσπαθούν να προμηθευθούν τα
Φθηνότερα τρὸΦιμα.
°Ως πρός τήν αἰσιοδοξία, σέ όλη
τήν Εύρώπη ὁ δείκτης έχει μειωθεί η
από 81 σέ 78, στήνἘλλαδα όμως τα
ποσοστα αίσιοδοςίας είναι περίπου
ανύπαρκτα. Συγκεκριμένα, αἰσιόδοξοι είναι μὸνόν τὸ 16%, ένώ τό
84% των 'Ελλήνων θεωρεί απολύτως δεδομένο ότίή ύφεσις θα συνεχισθεῖ καί κατά τὸ προσεχές έτος,
κατι πού καταβαραθρώνει τό ήθικὸ
μας. Τό ποσοστό όχι μόνον είναι
τραγικό, αλλα έχει αύζηθεῖ από
γ τήν προηγουμέηη έρευνα κατα 30
μοναδες. Δέν διακρίνεται Φως στό
βαθος τού-τούννελ. Καί ούτε πρὸκειται να διαφανεί, καθώς ή κυβερνητική πολιτίκή δέν βοηθεῖ σέ
βελτίωση. η
Τα νέα;
Άν είχα ένα χιλιάρικο...
Ζ. των Ἑλλήνων, έναντι 11% των
Σ ήμερ α
Εύνσίκή πρόταση
για τό χρέος
Περίοδο χάριτος έως τό
2040 καί έπιμήκυνση άπο- Δ .
πληρωμής έως τό 2080 Μωωω Χρόνο οἱ ἀπό· Γιῶργος. συμμαθητής καί Φίλτστος.
προτείνει μεταξύ άλλων φοιτοι τού σχολείου μας καί ακολουθεί έχει κάνει ήδη τρίτο γάμο και ή σημετό_ΔΝΤ γιά Τήν ρυθμιση φαγοπάπ στήν αύλή.'Εκά, όπου από ρινή του σύζυγος είναι ίσαμε τήν μεΤο“ Χρέ9“9· Σε^· 2 τά 12 μέχρι τά 18 μας τρώγάμε τα γάλη του κόρη από τόν πρώτο γάΤἀ έγκαΜα ΜΜΜ μας μέ Μ· μπάσκετ Μ μα; Βεβαίως, όταν τήν πρωτοέφερε
Τοῦ ἀγωγοΠ συζητήσεις. Τήν Μέρα τῆι 01888818 (καί δέν τό ξανατόλμησε), .έπεσε ή
Παρουσία τού Πρωθυ- τῶν αποφοίτων Μειωσα τρα- «χοντράδα» απο τα «Δήμαρχο»
πουργο0 έγκαινιάσθη κε Νέα καί Μι ΜΜΜ! Μ (έτσι Μακ Μμοθητή μας τού
χθές ή κατασκευή τού και«κρύος μπωφῳκαί όργιαζουν οί ὁπογω ὁ ΜΜΜ; Μαν δήμαρχο,
ἑλληἩΚΟΟ ΤΗἡμαΤ08 Του αναμνήσεις. Μέχρι κάποια χρονιά .πολλά χρόνια)
αγωγού 'ΓΑΡ. Η αντίδρα- ἑρχΜ μαζί Μ ἡ Μα Μ. Μ ·
ση .της  Δ  8 Κω  Η” ·Ε8ῶκω πέν- -  σᾶΞ ΜΟΤΟ Τήν 
Τουριστικός πως χρόνια' ὁμω$ ήμαστε μόνον είπε ό Γιώργος, καί ό κΔήμαρχος»,
-· στο ι χωρίς νά πονάει τήν Ιδιότητα τῆς
κορεσμός σέ |σπανία Με .
Σε κατάσταση ουνσγερ- 1911008· πέταξε τι ΡοΜαί
μου οί τοπικές αρχές 7 Δὲν Μουν οἱ "ΜΤΒ νά . . .
στίς Βαλεαρίδες νήσους βλέπουν τι Με. 0018 μποροῦν  Τ "Μ“Μ Εχει: Μ Μωβ
λόγω της έπικείμενης αντέξουντή σύγκριση μέκάποιες που κόρη. έ; Ε μ 'ή περίμἐνεκ; Σοσιαλιάφίξεως αριθμού ρεκόρ φαίνονται-ή είναι-ΜΜερεά στής δέν είσαι; Τή μιά ο Μιττεράν,
τουριστών. Σελ. 5 χω ὁ ΠΜιὡΤης_ τήν άλλη ό Ἀνδρέας, τώρα κι ω
'Εντάξει, νά τό δεχθώ, αλλά τί Ἀναψοκοκ<ίνισε ὁ ΓιῶρΥΦΞ. αλλά
φταίει ή δική μου ή γυναίκα πού άμα γρήγορα συνήλθε καί πέρασε στην
οτε μαζί πενήντα χρόνια, αν ό αντεπίθεση.
Η 77110870ί1Ἡ
-'Εντάξει, αΔήμαρχε», τό είπες τό
Με σου, Με ή Ἀλίκη είναι γυναίκα μου, πωπρειπήκαμε πρίν δυό
μήνες και πάψουμε τό πρῶτο μας
παιδί. Άντε τώρα νά φας τό γιαουρτακι σου, γιατί έμεῖς τρώμε καί τό
βράδυ καί πίνουμε κιόλας καί κάνουμε
καί παιδιά! είπε, χτυπώντας τόν, λόγω παραξενιᾶτ ἑργἐνη. «Δήμαρχο»
στό μαλακό ύπογάστριο.
Με κουβέντες, πειράγματα, άναμνήσεις καί 1στορίες γιά τό «πόσο
ωραία περνούσαμε φεύγουν οί ώρες,
πίνουμε τίς μπυρίτσες μας. Καί. κατά
Τά πώματα. αποχωριζόνΜ· για
νά συναντηθούμε πάλι σέ κάποια
γιορΤή. κάποια έκδήλωση τού σχολείου.'Ετσι καί προχθές. περάσαμε
όμορφα. θυμηθήκανε τίς κοιτάνε. τις
πλάκες καί τα παιγνίδια μας, καί στίς
δωσω πό διαλύσω. Είχα παρκάρει λίγο πιό κάτω, πήγα σιγά-σιγά
μέχρι τό αύτοκίνητο, κάθισα κι έβαλα
μπροστά τή μηχανή. Ἀκούω θορύβους, βγαίνω έξω καί βλέπω διάλυμένο όλο το δεξί φτερό, σπασμένα τά
Μιά Με. και η ρόδα νά έχει γνρίσει περίεργα πρός τά έξω! «Σπετσώνα ψαλίδια, ίσως καί μπουκάλεο, σιώπτομαι... ι ι
Ρωτώ όποιον βρήκα γύρω, όλοι
τήν ίδια απαντηση: «Δεν ακούσαμε
τίποτε, δέν είδαμε τίποτε. Ούδείς θέ
λει «να μπλέκειή πλέον. Πάω στήν
Αστυνομία. κΤό καί το. Νά καταθέσω
μήνυση” κατ' αγνώστων;» έρωτω.
«οι χάσετε χρόνο καί χρήμα. Χιλιάδες αύτοκίνητα είναι όνασφάλιστάί
Ούτε κάρτα σημείωμα πλέον σέ
τρω<άρισμαί Τό σκάνε!» Χθές πήγα
συνεργείο. κ'Ασε ένα χιλιάρικο για
αρχή», μού λέει ό Τάσος. Τοῦ άφησα
τό αύτοκίνητο. ζΑν είχα ένα χιλιάρικο, θά αγόραζα καινούργιο», τού
είπα. Κι έφυγα...ἑ η '
γ |ΠΠΟΔΑΜΟΣ
Νταούλια εως
Γ ραΦει ὁ Γ εώργιοςΚ. Στεφανάκης* 
ι. ΖΗΜΜΕ καί νέα σκηνοθεσία άνύπαρκτου
θριάμβου. 'Εμπεδὡσαμε πως ή γλωσσα κόκαλα
δέν έχει. Πλήν κόκαλα τσακίζει ιι).
ί'.”Εμπλεως αλαζονείας κραύγαζε ό λαϊκοάπελευθερωτικὸς Σύριζσ: <<Θά βαράμε τό νταούλι καί θα χορεύουν οί αγορές». 'Ο καιρός πέρασε. Τό νταούλι βρὸντηξε. Καί`βρόντηξε έκκωφαντικά, προφανώς όργισμένα. Καί -πάντωςέντελώς έναντίον μας.
111. Ἀπὸ τό Ξυτοςιουρ της 8ης τρέχ. τρία είναι
τα αναμφισβήτητα (<<Ἑστία» 11.05.2018). α' ότι
ή συζήτηση περί τού ύψους τού χρέους παραπέμπεται στα μετά τήν λήξη τού τρέχοντος
προγράμματος. Δηλαδή (παραπέμπεται) μετά
τό 2018 (ί). Μάλιστα δέ «εάν αὐτό (κούρεμα)
είναι απαραίτητο» (ή. β'"Οτι μέ τήν βαρύτερη
Φορολογία όλων τών έποχών θά έπιδιωχθεῖ ή
ίκανοποίηση τών πιστωτών. Καί, γ', τέλος, καταλύθηκε -παντως- ή έθνική μας κυριαρχία.
Αύτό διότι έν απερβάσει του προγράμματος άύτομάτως- σε περικόπτονται δαπάνες τού
προϋπολογισμού μας (ί). σε περικόπτονται,
άρα, καί μισθοί καί συντάξεις (111). Διοικουν οἱ
ξένοι από μακριά τήν χώρα (111).
ιν. Είναι προφανές το θλιβερό συμπέρασμα.
Χάνουμε, ὡς"Ελληνες, εἴτε πετύχει τό πρόγραμμα,`εἴτε όχι.
'Εάν πετύχει: τό χρέος αποδεικνύεται βιώσιμο (111). Βγαίνει τὸ πρόγραμμά. 'Η μείωση, συνεπώς, δέν είναι αναγκαία (ί). Αύτή είναι ή προφσνής έννοια τού άνω συμφωνημένου όρου: <<έάν
Συνέχεια στήν σελ. 8
”ΙΜ Τόν Αύγουστο είναι
παχιές οί μύγες, αλλά καί
Μ τώρα εἶ ναι τόσο... κάρδαμωμένες όσο χρειάζεται
ΠΕρ Ρ Ρ Α γιά νά είναι ένσχλητικές.
τι Συνθετικό κρασί ίσχυρίζετσι ότι παρασκεύασε
μία οι'νοποιία στό Σάν
Φρανσίσκο τής Καλιφόρνιας! Ἀντί νά τό φτιάξει
από σταφύλια, χρησιμοποίησε αίθανόλη καί
άρωματικές ούσίες, καί
ύποστηρίζει ότι «μπορεί
νά μετατρέψει τό νερό σέ
κρασί μέσα σέ 15 λεπτά»!
Ως γνωστόν ή διαδικασία
ζ υμώσεως είναι χρονοβόρα καί μέ αὐτήν την μέθοδο κερδίζεται χρόνος ἐνῶ
οί ο!νοποιοί φιλοδοξούν
τό καλοκαίρι νά αρχίσουν
νά πωλούν τίς πρώτες
συνθετικές σαμπάνιες
«Ντόμ Περινιόν» άντί 50
δολλαρίων. Τώρα, τί θά
γράφει στήν ἐτικέττα καί
ποιός θά θελήσει νά άγοράσει συνθετικό κρασί
είναι άλλο θέμα...
τι Τί νά κάνει κι αὐτή;
“Εχει τά... προβλήματά
της. 'Ο λόγος γιά τήν Σοφί Γκρεγκουάρ, σύζυγο
τού Κανάδσύ πρωθυ
πουργού, Τζάστιν Τριν- .
τό, πού δήλωσε ότι χρειάζεται περισσότερο προσωπικό γιά νά φέρει σέ
πέρας τίς αμέτρητες δη
μόσιες ύποχρεώσεις της
καί νά ασχοληθεί καί μέ
τήν οικογένειά της. Ἡ...
γκρίνια ὸφείλεται στό ότι
ή κυρία έχει έναν μόνο
βοηθό, ή καημένη! Ἀποτέλεσμα; Όργίσσαν οί
χρήστες τών μέσων κοινεανικής δικτυώσεως. Καί
δίκιο έχουν. Δέν σκέπτονται πρίν μιλήσουν;
Κι' ὅμως ύπάρχει λύσις,
καί τήν έχουν βρεί πολλοι(
Μαθαίνουμε ότι όλο καί
περισσότεροι αγοράζουν
σαρκοφάγα φυτά, διότι
αὐτά τρώνε τά έντομα.
Ἐπί πλέον δέν χρειάζονται
ήλιο, στοιχιζουν αρκετά
φθηνά από 5 εύρώ, καί τό
μόνο πρόβλημα είναι ότι
πρέπει νά ποτιζο νται μέ
νερό χωρις χλώριο. Ἐμεἴς
θά λέγαμε νά προσέχουν
καί τα... δαχτυλάκια τους
καθώς τό ποτίζουν...
 Καλή ή. τεχνολογία,
αλλά κι αύτή έχει τις άδυΜε; της. Τό άνεκάλυιμε
μια κοπέλα στόν Κάναδά,
όταν χρησιμοποίησε τό
σύστημα πλοηγήσεως
στό αύτοκίνητό της, τό
περίφημο ΟΡ8, αλλά αὐτό
τήν ὁδήγησε στόν πάτο
μιάς λύσης! Ἡ άτυχη
23χρονη ἐν μέσω ὁμιχλης
ὁδηγήθηκε σέ ράμπα γιά
σκάφη... Εύτυχῶς πρόλαβε›νά βγεί από τό παράθυρο καί νά κολυμπήσει
στήν στεριά.
 Σαφεἴς ὁδη γίες ἐδόθησάν στά ΜΜΕ τῆς Καμπότζης γιά τό πῶς πρέπει νά
αποκαλούν τόν Πρωθυπουργό, Χούν Σέν, τήν
σύζυγό του, καί άλλους
αξιωματούχους. Γιά τόν
πρώτο δύο είναι οί επιλογές: «λαό Ρώσο Μίαἰετα» καί «34 νώπροςΣτράτιωτικός Διοικητής». Τό
πιό παράξενο είναι ότι ή
σχετική ἑνημέρωσις διήρκεσε τρείς ὁλόκλ ηρες ώρες!
Ούδέν σχόλιον...
Τατορικά ντοκουμέντα
«τα ξενοδοχεία
παίή οίκονομική πρίσις τού 1930»
τού Ἐλευθερίου Ε Σκιαδά (σελ. 4)