Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ιοεοειιεα@οτειιετ.ει
Ο ΛΟΓΟΣ
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ'ΔΑ
ΧΡΗΜΑῖ|ΣΤΗΡ|°
ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ··ο··οο·ο···
Ι. ¦_;ῖ_ Ξ!  
Καζάνι που βράζει
για το εργασιακό
Διαδίκτυο και
τα θέματα της
Έκθεσης
ΣΥΜΦΩΝ|Δ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΡΗΔ
ΒΔΝΚ. ΕϋΗΟΒΔΝκ ΚΔ' ΚΚΕ]
Σε αμερικανικό απο
τα πρώτα «κόκκινα»
επιχειρημαπκα δανεια
Σελ.5
ΜΔΤΔΛΔ
Επιστρέφει
το Μουσικό Φεστιβαλ
Σελ.8
ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 8940 · ΕΠ): 82ο · ΤΜ" Ί ευρώ - ῖΕῖ|ΡΤΗ Ί8 ΠΑΕ!" 20Ίθ
ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝΕΡΓΛΣ|ΛΣ ΚΔ' ΕΥΗΜΕΡ|ΛΣ
: ι-ι Μαι γῇνεε@ι
Η ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΟΥΤΕ ΤΟΚΟΥΣ ΟΥΤΕ ΚΕΦΑΛΛ|Ο ΕΩΣ ΤΟ 2040
“. ιι,
Αναθοαή τας
...αναθοΜς
Ανοικτό αφήνει το ενδεχόμενα να
μπν υπάρξει συμφωνία ούτε στο επόμενο Ευτοςτοιιρ ο πρόεδρος του συμθουλίου υπουργών.
Δεν είναι πεαεισμένος ότι στο νέα
Ετιτοαι·οιιρ τας 24ας Μαΐου θα υπόμξει οριστική συμφωνία για ταν αξιολόγασπ του ελλανικού αρογρόμματος,
ο πρόεδρος του συμθουλίου υπουργών Γεροόν Ντόισελμαλουμ.
Σε συνέντευξα που ααρακώρασε στο
ολλανδικό δίκτυο ΠΠ., ο υπουργός
Οικονομικών τας Χώρας είπε ότι ιι
συμφωνία δεν εκει κλειδώσει εν όψει
τας 24ας Μαϊου. Αναφερόμενος στο
εήταμα ελόφρυνσας του ελλανικοό
κρέους είπε ότι αυτό θα πρέπει να καταστεί διακειρίσιμο μακροπρόθεσμα
με “Με επιτόκια.
Αναφερόμενος στήν εΜανική κυθέρνπσα και ειδικότερα στον πρωθυπουργό Μα Τσίπρα. ο κ. Νταισελμπλουμ ααρατήρασε ότι α συνεργασία
είναι καλύτερα ταν παρούσα χρονική
περίοδο σε Μεσα με πέρυσι.
Νέο μήνυμα με σαμασία για ακόμα
μια φορά;
Κοντός φαλμός αλλαλοόια είδομεν...
Ο λογικός