Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Γκάφα του Taxis φουσκώνει εκκαθαριστικά
Newspaper website WebsiteRecognized text:
γ χε ττνσι
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΕΠ|Δ0Τ|·|Σ|·|
ΕΩΣ 100.000 €
ΠΑ ΜΕΤΑήοιΗΤικΕΣ
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ
ΔΠΟ|(ΛΕ|ΣΤ||(Ο
ΧΑΡΑΤΣ|Α - ΣΟΚ ΣΕ ΑΝΕΡΓ0ΥΣ. ΥΠ0Α|ΙΑΣΧ0Α0ΥΜΕΝ0ΥΣ κΑι Φθ|Τ|·|ΤΕΣ
Γκάφα του Ταχί5
φουσκώνει εκκαθαριστικά
ΤΟ ι-ιΛΕκτΡοΝικο
σύστημα καταλογίζει
εξωήραγματικα Ποσα
φόρων «αγνοώντας»
απαλλακτικές
διαταξεις του
Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος
«ΑΤΥΧ0|»
οι φορολογούμενοι
με καμήλα
εισοδήματα αήό
ενοίκια και Πολύ
μικρές αμοιβές
αήό ήεριστασιακή
αήασχόλήσή
ΠΛΕΜΕ|ΤΝ^
Ρ τοκ
ωιτιιτι=ιΑ
Με ΕιεοΔΗΜΑ
ι.5ιε €ἄΕ
ΕΚΚΑοΛΡ|Π|Κ° .
γΨ°π 80" Ε! δ ·`
ΣΤ" Ε|Α|Κ0
_. Ε"0ΕΤ0
ΐ· Β ΣΕΑ|ΑΕΣ
Η ΤΟΥΡΜ|Α
ΖΗΤΑΕ| ΝΑ
ΑήοΣγΡΘΕι
ΤΟ ΝΑΤΟ ΑΠΟ
ΤΟ Α|ΓΑ|Ο
λ ΞΕΛ. 
 Α|_Ρ|·|Α ΒΑΝκ, ΕιιιιοΒΑΝκ ΜΕ ΜΗ ΠΑ ΚΟΜΜΑ ΕΠιχΕιΡΗΜΑΤικΑ ΔΑΝΕ|Α ΓΑΑ
ΤΠ ΜΜ@ΕΡΞΠ ΤΘ ΕΏΉΗΓ@ΜΠ£ἩΘ
Σύνεῆήφθή το
ζεύγος Μαρτίνη για
μπες και ξέήῆύμα
μαύρου χρήματος
Ρ ΣΕΛ. 'Ε@=ἙἩ
ΚὶΠΕΛΛΟ
ΕΛΛΑΔΑ
'με κο
Ο' «κιτΡιΝοΜΑΥΡοι» Ε|Χ^Ν ΠΑΘΟΣ ΝΑ' κΕΡΔ|ΣΑΝ
ΜΕ 2-1 ΤΟΝ ΟΛΥΜΠ|Α|(Ο ΣΤΟΝ ΤΕΛ||(Ο ΧΩΡ|Σ Φ|ΛΑΟΛΟΥΣ
,Ο Ε ΚΜ -“ Ο  “(3
, . ω μ ὰ γ  '·Δ?|.4
Μείωση) τι ως.
"α- " `
.;- α
ΣΕΜΕΕ
ΕΑ.ΑΣ. | ΓΥΝΑ|κΑ - ΚΑΕ|Δ| ΣΤΗΝ ΥΠΠθΕΣ|·| Δ0Α0ΦΠΝ|ΑΣ Τ0Υ 20ΧΡ0Ν0Υ ΒΠΔΩΡ|·|
ΕΝΩ @Η ΒΡιβαιαΛΕΔ τῶι ΕΠιΜΘΥΝ
ΤΟΝ ΕΜΣΤ! ΓΠΑ ΤΘ ὶ7ΠΕΠ@Ξ ΤΗΣ ΔΑΒΗΣ
θΡ|ΛΕΡ ΜΕ
ΤΟΝ... κοΦτι-ι,
|'|ΑΕ| Γ|Α
ΑΡΓΟΤΕΡΑ
ΤΟ ΧΡΕ0Σ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα