Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Κόφτης και 17 μέτραRecognized text:
“ων-“λ  Σ ΙΑ αννννιιιιετι8ιαηι·
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ο"(ΟΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΡ|ΤΗ Ι7 ΜΑΪΟΥ 2016 - ΕΤΟΣ 690 ΔΡ ΦΥΛΛΟΥ 20259 - ΤΙΜΗ 130 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΕΝΟψΕΙ ΤΟΥ '(ΡΙΣΙΜΟΥ ΕΟΠΟΟΗΟΟΡ
Μαραθώνισε επαφών Τσίπρα για το χρέσε
Ραντεβού με Αγκ. Μέρκελ Φρ. Ολων Μ. Ρέμος Ζ. Γκάμπριελ
ΚρίσιμεςεπαΦές και συναντήσεις ματίζει ο Ελληνας πρωθυπουρ- βρεθεί στη Ρώμη με τους Ευρω- Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη
μεηγετεςτηςΕυρὡπηςαραγραμ- γός. Το προσεχές Σάββατο θα ααίους σοσιαλιστές και στις 23 γιατο Πρ00Φυγικό> σελ.3
Κτίριο «Κερόνη» Στη Βουλή το νέο Φορολογικό Πακέτο, Κυριακή η ψηΦοΦορία
Ματια» Κόφτης και 17 μετ ρα
Π ί | 2 | 2
ἔΡκΒν8υΓἔΞνου Κοιτα ανατιμιισεων απο τον 111 Ιουνιου μ «Α ΥΚάθΙ» Ο μΠχα νισμός αυτόματων ΠερικοΠών
Ο Διχάἀι η μετεγκατάσταση των
“““Ρε°|ών “Ο ΚΨΜ της ανω Ο Με Προεδρικό Διάταγμα Τα μέτρα που έρχονται Ή,ΜΜ
Ο ΔιαΦω νίες μεταξυ του αναπληρωτη 01 μειώσεις Μονών, ών δεν 3 Με" Μ ή Μή ο τη .Χ
“Ποινικού Φ- Αλεξάδιι και του νευ- ειιιτυγΧανεται ιιλεόνασιια Ι Π  ἩὐΜ Π) Μ  
κου νραμματεα Εσοδων£ Πιτσιλη ° Τα στ0ΙΧεία ΠΝ Β“Γ08ω[ Μ “Με τ  οι 
Για «ωμά σκανδάλου» μιλούν οισφοριακοἱ καιοι κάθε θα κρίνουν ων '  ο
ταμειακοιυΠαλλαλοιιιου αντιδρουνσαινμετεγκα- ενε 0ΠοίΠοΠ του «κό ΠΙ» ΜΜΜ" ' ΜΜκωΜω° "Μ .
ταοτασατουυτιουργεἰουστοκτίριοτωνιτρώπναπο- φ 'ΜΜΜ' ΝΠ “Ξ;;._ Η»
Μω"'“°"°βωωΜΦΜοΜ6 Ο Νέοι φόροι 1,8 διο., αντέιλ- Φυσικωριο ΜΜσε  ι
_ λαγμα για τελική συμφωνία "Με”  1 ΜΜ
Ι ι στο Εαι·οἔι·οαρ πιο. ο- 5 ΜΝΜ“ ; τ  Μωσα
Παρουσια του ιιρωθυιιουργου τι -- - 7; = . ΜΜΜ
ΕγΚΠΙΥΙα σΠμερ(1 Το κράτος θα Πληρώνει ένα μέρος της δόσης ΣΗΜΑ |(ΙΝΔΥΝοΥ
του σγωι0ὐΤΑΡ Επιδόττισιι-«ανασα» βέἑ'¦ἔ'ἔἔλσεις
στα Θεσσαλονίκη
Ο 0 «Νότιος Διάδρομος» θα αιιο-  γ|α το ΒἴθΧἱτ
τελεσει τον εναλλακτικά τροφοδοτη Ο το «διαζύγιο» με την εε
Φι¦σ¦κω αερίου της ει¦ρώ“ης Ο ευνοιι<σ καθεστώς νια τα οικονομικά ευάλωτα ἔἔ%£ἐ:ἔ$$ω"
ς ς , ς υηερχρεωμένα νοικοκυριά και εφοσον·
Ο Αλ. Τσιπρας και οι αντιπροσωπειες απο πανω · . Ο «Κουτί της Πανδ@ας» που
Χώρεςθαιιαρευρεθουν στα εγκαίνια του σιιμαντι- / ι 1 7ο μηνιαίο διαθέσιμο εισόδημα δεν πρέπει δεν φαι να “ωρα Με
κού ενεργειακού Ποσα > σελ· 10 να υπερβαίνει τα 1.160 ευρω νια το ᾶυνάρι ειιιχειΜιιπιες> σελ. 29
2 Η αντικειμενικη αξία της κύριας κατοικίας
είναι κάτω απο 160000 ευρω νια τον έννομο
3 0 οφειλειης βρίσκεται σε ηρανμαιικη αδυναμκι ΣΕ ΛΝ0ΔΙ|(Η ΠΟΡΕΙΑ
πληρωμης και είναι συνεργάσιμος δανειοληιιτης τα
Κύμα Φυγής επενδυτών
Πλόγμα στον αγορα
ατιο τα φορολογτισιι Ηλεκτρονικη πυλη 50 δολ. η τιμη
κ Ι Ι
στα αμοιβαια για τις αιτησεις του πετρελαιοιι
Ο Σενάρ|0 να Φόρο σε 0ίίΜ07ΜΚά Ο Τα υπουρνεία Οικονομικών και Οικονομίας Ο Ζ:£::ἔ:ἐη
Κω βεΤ0χ|Κά αβθίβΜ0 κεΦάλαΜ σχεδιάζουν την ηλεκτρονικη πλατφορμα ζητηση από κι" και ασια
ΣΟβΜΜΜΜΜάω° ΜΜ© Οι αιτήσεις θα υαοβαλλο- Μα της αντίστοιχης για Ο Η Ορίσατε” 888|ι5 φοβλὲιει
επενδυτών θα έιτει τι επιβολή φόρου στα αμοιβαία νται σταδιαδικτυακππυλπ, τπΧορήγιισπ του επιδόμα- ότι ημέση ΠΜ το β' ἐάΜνο
κεφαλαια, Χωρίς ουσιαστικα έσοδα > σελ. 9 που θαλειτουργείστατιρὁ- τος θέρμανσης › σελ. 7 αι Μαι τα 50Μ > σελ. 8