Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Κόφτης πριν τον κόφτη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΜΓτετΠΡοτικιἔτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Μ ΡοννΕιι
δεινοί” 806ιίςεε Ροκ" Ηε||ηε ΑΕ.
Τει.: +30 ΝΟ 6728890
σου": |ηίο@ρσηετ-ηεί|85.ετ
Μ.ρονια-ηειιε5ετ
Τρίτη 17 Μοῖου 2016 /τιμΠ: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ'
ΕπιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 9Ζο · Αριθμός φύλλου: 26.062
Γιωργος Στοθόκης
υπουργός Οικονομίος
ΠΑ |ΣΠΑΝ|Α
- ΜΑΡΟΚΟ
Τ“ΠΒοΜΠΠε
τυκοο:ιιΑκσεκε 8Α'.Ε$ ὰ πανια
'. ΜἩΜ|ω$ Μ.. "ΑΜ 'Μ Μια
Τ:2ΙθΜ26ω'·Μ'·ΜΜ· η
σημερο στη Ν
Πως θο δοθουν οι επιδοτιίσεις
σε «κόκκινους» δονειοληπτες
Στη διοδικοσίο διομόρφωσης της ηλεκτρονικός πλοτφόρμος μεσω της οποίος θο υποβολλοντοι οι οιτησεις
των οικονομικο ευσλωτων δονειοληπτων, προκειμενου νο λάβουν την κροτικη επιχορηγηση γιο την
οποπληρωμη των στεγοστικων τους δονείων, βρίσκετοι η Γενικη Γρομμοτείο Πληροφοριοκων Συστημάτων
(ΠΠΣ). >Τ θ
Το γενόσημο κερδίζουν
μερίδιο, όχι εξτρο τΠρο
Ανοδικη κοτογρόφετοι η πορείο των γενοσιίμων την
4ετίο 201 Τ -20ί 5, όσον οφορο τους διοκινουμενους
όγκους σκευοσμότων, κοτοφερνοντος νο επιτυχουν
μερίδιο 30% επί της συνολικός φορμοκευτικης ογορος. Όμως την ίδιο στιγμη, οπο πλευράς τΠρων, το οι
λόγω σκευάσμοτο μόλις που έχουν μερίδιο ί9%, το
οποίο σε μίο συνολικό ογορο της τοξης των 4,2 δισ.
ευρω δεν φοίνετοι νο οντιπροσωπευει πορο το 800
εκοτ. ευρω. >16
ΤΤ|Ρ: |·| Ελλόδο προειδοποιεί
με βετο γιο το ΠΟΠ
Σε σκληρό Νοε σε Τετ μετοξυ Δμερικονων κοι Ευρωποίων εξελίσσετοι το ζητημο της προστοσίος των
σημάτων πιστοποίησης (ΠΟΠ, ΠΓΕ) των ογροτικων
πρωόντων της Ε.Ε., κοι δη των γολοκτοκομικων, στο
πλοίσιο των συζητησεων γιο τη Συμφωνίο Διοτλοντικης Ετοιρικης Σχὲσης Εμπορίου κοι Επενδυσεων
(ΤΠΡ), με την ελληνικη κυβερνηση νο φερετοι νο
εξετοΖει οκόμο κοι το ενδεχόμενο νο θέσει βετο. >Τ Τ
ΣβιΤνει κοι το σόνθημο
της οπλιῆς ονολογικης
/Ενο οκόμη συνθημο-τομπου του ΣΥΡΜΑ, η «οπλη κι
όδολη ονολογικη» ως εκλογικό συστημο, υποκυπτει
στις προγμοτικότπτες της κυβερνητικής διοχείρισπς.
«Αν κοθιερωσουμε την οπλη ονολογικη, η χωρο δεν
θο κυβερνηθεί ποτὲ» δήλωσε χθες ο κοθ' όλην ορμόδιος, ο υπουργός Εσωτερικων Πονογιωτης
Κουρουμπλης. >29
|'|Ρ0ΒΛΕΨΕ|Σ |'|Α ΕΚΡΗΞΗ
ΕΤΔ|Ρ|ΚΩΝ 0Ρ|0Δ0ΓΩΝ >25
ΚΑΦΕΣ: ΚΡ|Σ|·|, ΤΕΛΟΣ, ΦΠΑ
Ρ|ΧΝ0ΥΝ Τ|Σ |'|ΩΛ|·|ΣΕ|Σ >18
Η κυβέρνηση οΠοφάσισε νο θεσμοθετ1ἰσει ΠροληΠτικό μηΧονισμό ελέγχου δοΠονών
Κόφτης Π ριν τον κόφτη
Στόχος η οΠοςρυγΠ ενε ργοΠοίησης του μνημονιοκοό μέτρου
Λεωφόρος θηβων
Το σόγχρσνσ
ΠρολΠΠτικό μηχάνισμό ελέγΧου των κράτικων δάΠάνών, ο
οΠοίος θά «κου ρευει» κονδυλιά
Που τείνουν νά ξεφύγουν, άΠοφάσισε η κυβέρνηση, Προκειμένου νά οΠοφεόγετάι η ενεργοΠοίηση του «κόφτη» δάΠάνων, Που Ζητεί εΠιτοκτικά το Διεθνές Νομισμοτι
κό Τομείο. Συμ
στο στοιχείο της Ευι<οετάτ κοι
όχι σε εκτιμησεις. Πάράλληλά η
κυβέρνηση θέλει νο άΠοφόγει
την ενεργοΠοίηση του σε ΠερίΠτωσΠ Πολυ μικρών άΠοκλίσεων, κάτω του Ο,25% του ΑΕΠ,
όΠως σε ΠερίΠτωση Που οι άΠοκλίσεις οφείλοντάι σε εξωγενείς
Πάράγοντες, με
χάροκτη ριστικό
στροτηγείο
του Υ|'|θ|Κ
φωνο με Π'ληρο- -Το νομοσΧέδιο Πάροδειγμά το
φοριες, Π ελληνι- ο τον «κό ΠΙ» Προσφυγικο ΖηκΠ κυβέρνηση θά γι , φ τΠμά. Το νομοσχέμΠορεί νο Πά- και Ψν συξΠσΠ διο γιά τον «κόρεμβοίνει εγκοί- των εμμεσων φτΠ» κάι την άυρως, Προκειμένου φόρων ξησΠ των έμμενο μηνυΠάρχουν κατά 1¦8 δισ σων φόρων κάτά
οΠοκλίσεις οΠό θε' ψΠφκπεί 1,8 δισεκοτομμυτους δημοσιονο- με δκιδιΚΩσίες ριο ευρω, θο ψημικους στόχους . φιστει με διοδι_ -«εξΠρες» α. . . ε .
κοι νο μη χρει- Ι κοσιες«εξΠρες»το
άζετοι ενεργοΠοί- το “ΠΟΥεΠι19 οΠόγευμο της ΚυΠσΠ του μηχάνι- τα Κυ ρΙ01Π1£ ριοκΠς, κάθως τη
σμου, «άΠοφάσίζοντάς έτσι Π ίδιο
Δευτέρο 23 Μοίου συνεδριάζει το
Τη μετεγκοτόστοση των υπηρεσιων του ΥΠΟ|Κ στο κτήριο «Γ. Κερόνης» επί της Λεωφόρου
θηβων, εντός τριμηνου, ονοκοίνωσε ο ον. ΥΠ0|Κ Τρ. Αλεξιόδης, ενω δεν φερετοι νο είνοι
συμφωνος ο γ.γ. της ΠΔΕ Γ. Πιτσιλης. Στη μετοκόμιση οντιδρουν οι υπολληλοι του
υπουργείου, ενω το προηγουμενο χρόνιο τη μετεγκοτοστοση τους στο εν λόγω κτιίριο
μπλόκορον οι εργοζόμενοι των υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ, Πολιτισμοί] κοι Εργοσίος, όπως κοι
των δικοστηρίων του Πειροιό. >7
[υπ. Εργοσίος] Δεκάδες υΠου ργικές οΠοφάσεις
Στο δή οκολο της εφαρμογής
εισέ ρχετοι το οσφολισοκό
Δεκάδες υΠου ργικές οΠοφάσεις κοι ερμηνευτικές εγκόκλιοι οΠοιτοόντοι γιο την υλσ
Ποίηση των ολλάγων στο οσφολιστικό σόσΕτιμά Που άφορά ΠερίΠου 9,5 εκάτ. άμεσο
κάι έμμεσο άσφάλισμένου ς. Με τις οΠοφάσεις θά Προσδιοριστουν οι διάδικάοίες εφάρμογής των ρυθμίσεων, ενω η «Ν» Πάρουσιάζει το Χρονολόγιο εφάρμογης του νέου
οσφολιστικοό. Εν τω μετάξό, σοβάρά ερωτόμάτά ΠροκόΠτουν κάι οΠό την κοτάθεση
της άνάλογιστικης μελέτης γιο τη βιωσιμότΠτο του οσφολιστικου, κοθώς δεν Περι
λομβάνει το κό ριο τομείο οσφάλισης, το
ΕΤΑΑ κοι το ΕΤΑΠ ΜΜΕ, το ΝΑΤ, κοθως κοι
το νέο υΠερ-τομείο, Που θά Προκυψει οΠό
την ενοΠοίηση των εΠικου ρικών του σημερινού ΕΤΒΑ με το τομείο Που Χορηγοόν το
εφάΠάξ. ΕΠίσΠς δεν υΠάρΧει κάμίά άΠολυτως Πρόβλεψη γιο την εξέλιξη των Ποσοστων της άνεργίάς, Π οΠοίο άΠοτελεί ένο
σημάντικό μέγεθος γιά τη βιωσιμότητά των
Τομείων, κάθως κάθε μονάδο μείωσης της
άνεργίάς έχει θετικές συνέΠειες στο έσοδο
των οσφολιστικὡν τομείων. >3
γιά το μίγμά Πολιτικός, μέσω
του οΠοίου θά άΠοτρέΠοντάι κάι
θά Προλάμβάνοντάι οΠοκλίσεις».
Τυχόν ενεργοΠοίηση του μηχάνισμοό άφορά μόνο δημοοιονομικοός στόχους Που έχουν
συμφωνηθεί με τους θεσμούς
κάι θά βάσίΖετάι οΠοκλειστικά
Ευτο Νοτ1ςιηε 61·ουΡ, γιά νά
Προετοιμάσει τη συνεδρίάση
του κρίσιμου ΕυτοἔτουΡ της
24ης Μάῖου, άΠό το οΠοίο η κυβέρνηση Προσδοκά διΠλη συμφωνίο, γιά την άξιολόγηση κάι
τη διάχείριση του ελληνικου
χρέους. > 4-5
Εμπορεόμοτο: Πόσο θο κρυωσει το ρολι
Ο δείκτης ΕΠΕ του Ποκερ γιο εμπορειίμοτο Πω ορχές έτους ως Μικροί
ί Μη
@2430
η |οιωωιος20ί6 η ΦεβρΜριοςΞΟί6
Πορτο Σμίθ
ὶ ί στη
Μόλος Μό Ποιος 2016
Οι τιμες των εμπορευμοτων έχουν ονοκόμψει εντυπωσιοκόΙ όμως ουτό
σημοτοδοτεί Μ στοθερό ρολι η ονοι οπλως μίο ψευδοίσθηση ονόδουΙ
που θο κροτησει λίγο κοιρό κοι μετο θο εξοφονιστεί; Κοποιοι ονολυτες
κρίνουν το πρόσφοτο ρόλι στο εμπορευμοτο «ελοφρως υπερβολικό»
κοι γι' ουτό πιστευουν ότι θο υπορξει διόρθωση. >2 5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • 40.000 πλειστηριασμοί προγραμματίζονται για το 2022
  Σε 40.000 πλειστηριασμούς ανέρχεται ο προγραμματισμός του 2022 καθώς τόσο οι τράπεζες και οι διαχειριστές δανείων όσο και οι θεσμοί εκτιμούν πως πρέπει να ξεκινήσει ένας μαραθώνιος ανακτήσεω&n
 • Πρεμιέρα με πρόκριση στη Μελβούρνη για την Σάκκαρη
  Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα της Μαρίας Σάκκαρη στο φετινό Australian Open, έστω κι αν η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δυσκολεύτηκε απέναντι στη Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία, της οποίας επιβλήθηκε με 2-0 σετ (6-4, 7-6/2) ύστερα από περ
 • Στη Ρεάλ το Σούπερ Καπ Ισπανίας
  Η Ρεάλ Μαδρίτης κατάκτησε το ισπανικό Σούπερ Καπ, επικρατώντας στον τελικό του φάιναλ-4 με 2-0 της Αθλέτικ Μπιλμπάο, φτάνοντας τα 12 Κύπελλα στη διοργάνωση, που φέτος διεξήχθη στη Σαουδική Αραβία
 • Ισοπαλία στο Μπέργκαμο για την Ίντερ
  Με «λευκή ισοπαλία» ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στην Αταλάντα και την πρωτοπόρο Ίντερ, που διεξήχθη στο Μπέργκαμο στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής του καμπιονάτο.
 • Έντονα παράπονα του Δ. Μελισσανίδη στους παίκτες της ΑΕΚ
  Η νέα εντός έδρας ήττα της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, αυτή τη φορά από τον Παναιτωλικό, δεν πέρασε αβρόχοις ποσίν για τους παίκτες, καθώς ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης, Δημήτρης Μελισσανίδης, εκνευρί&sigma