Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ΔΘΛΗἶ¦ ΚΗ
ΜΒΝΕ' ΜΜΜ Η ΜΜΜ
ιιαι ανα Μας. ναν
αιααα ναι ταν ανωνια
Γρρφει ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΛΤΑΛΗΣ
90 απατα και ιιια
νααααα ιανααιας
Γραφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΡΣ|Ν0Σ Σελ. ιο
Σελ. 32 '
Τριτια Ί7 Μοιου ΞΟΊθ / Φυλλο ΊΊ75 (2375) / €1.3ο
και ια ιιιιιιινιιια ιιαιιαιαιιιι·α  Ύ 4
Μ"||ΝΕ| Π"" "Η ΕΜΠ"
Σ κακο: ΚΥΠ ΕΑΜ
ιιαια ανααιιαιιανα ειναι Μπα
νια να Μαι" αιιαιια ααιιαι
ταν παπα Μπα
· ιι ανινα αιαν ιααααιαια
ιιαααινα αααααιαιαα ανα αν"
Στο σημερινό «θΡ8»
πια αανιι
_ Η φιφα, αια.:=. ν Ύ]
υνεχἡ8 ΠροσΠἀθεια ψυχολογικοὐ
 γ βχιρσμοὐ των 6ι0πητὡν