Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.., ο
ΚΟΥΠΟΝΙ Νο1 ¦
ω.Μ“ΝΜ“ Μ ε Ϊ “ 7
Με ΠΡΑΣ·.ΝΗΣ 7 ·    
 _ Ϊ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ "ΡΛΣ'Ν"
, ς; 7  Μ °· 777 · -_ Μόνο με το κουπον·σ!
·- _ι Η· 'ί ξΐ Η 7·: 7“_ἐζΞΪ.`ὑ- _ Η _ ,> Ύ > 7 7Ί?ῖῇἐ_ _ 7 ·› ~ 7 . Π: Α
β °ἶἘ 7· ` ·' ' ἴ°.ὶ ἑ;ὲἐ·· ·. -<~ἐ+7ἔἔ ` ΜΜΜ·
- ' - . 7.· 77 “ τ . · ι...: 7 _ . 7 ω: 7- ·
.77-».;· 97 7 . _ < ἑ`7-ζ·
7, ¦ .¦._ . ί·# _._ > ¦ Δ - 7 :
χ έ ἔ'7&;Ξἶ“, 4· ` .“.Ψ ὰ Η· 
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΛΑ0 ΤΟΥ
ΕΠ] ΜΡΜΠΝ
κ εωΜεΡ·Μ ω" τη" “ΛωΜω Μ πωπω ΜΜΜ Με· Μ: ω ε
· ·· _ .·27··“:·τ.·=-;7ε ·· - . - 7 _ _ ._
“ΜΜΜ _ ἰῖ7: _. ` ' · - ΕΜΗ ο· πΜΣωΡεΣ ΠΑΜΠΝε· πΡΑΞκΕΜοκε·Ρο...
@^Ε"°°Μ~ = . 7 · 'Χ τ ΜεκΜοΜ ΜΗΠΡι:ΜΜΙπΛΜ.“ΜΜΜ “ΡΑ
'ΜΜΜ . , :ετ ω .. 7 ΜΜοΜ ·_ .η · 7· · ·· - ·
ζΠΕἩ'|0ΤΛ...» 7 -  '
' · ΜΕ ' Ο τ· .
:ΜΜΜ Μ ΣΤΟΜΑ'
Μ ω· η" ΜΜΜ
Φ | Ζ|ΛΝ'|ΕΡΤ0¦«ΓΗ"ΕΔ0“.
 | ' ' ' Ν ο ο καιω" ΠΑ ΜΟΥ»
θΑΡΠΡΗΣΠΕΜΥΜΚΗΣ ΞΕΡΕ| ΜΚΑ' 0 0ΛΥΝΜ0Σ... ΚΑΛΥΤΕΡΗ' «ΕΡΧΕΤΜ»Π0ΥΠΕΑ|ΜΥΣ.ΑΡΧΗΣ ΜΜΜ" Μ "ΡΜ ΜΑΤΣ ΠΠ «ΜΚΟ» -7 
 7' 'Γ . Η 
Σελ. ὸῖ!_ὶἑΐ 2 :
ῖ3-20 ' =
4 1. 8- Η 7 . ' μ:θ 7 ΐ` ; ' γ .
 .'¦·.7 Η Ι=~
_ 'γ 27 ,_ζ“·Ά Ϊ 7 Ϊ
4 “7 7: Δ °ε~ Ι.
7 ι47 7 ·
)Υ“='Δ·;--·“· 7· 7
›7Ι7Ξ]|Ρ μη ·Ι μ ζ··)ὲ'·γ['<::ἐ|[·ι(ι ἶ:|>--3[ Ξ|!ῖ:||Ξ., Εν;; '·;¦ 
ΑΗ», ῖι '· 'Ι~¦-^ἴ `: - 'Κ':·,·7
7 .4 κοΔΗΜΗΤΡΗΣκοΜοΗΡΛΦΕΗοΝΕηιΣΗΜοΑΠοτΛΛΑκτιΣΜοτογΔΗΜ@ΗΠογΔΗ Μ"ΜΜΜΜΜ !` 3 
ίπποι· ΜΜΕ· “ Η  --..ΕΛΕΥΒΕΡΠΣ  
Το ΜΗΝΥΜΑ ΤΜ ΜΒΕΡΤΗ.
ΤΗΝ "Ρ0ΠΠΝΗΤΠΝ ΚΔ' ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΤΗΣ «ΠΡΑΣ|ΝΗΣ» ΑΜΗΝ:
ΠΝΕΧ'Ζ0ΝΜ 0' ΗΟΜΕ! ΠΑ ΤΗ "Η ΜΝΉΜΗ ΠΕΡΝΑ!!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα