Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Το παγκόσμιο καταπίστευμα είναι αληθινό" και στην Ελλάδα βάζουν... κόφτη
Newspaper website Website
Recognized text:
ΒΧ ΧΕΥΘΕΡΗ ιιιιΡιιι:-ιοιι ιιιιο Μι ιιΕιι νοιικιιΜ¦¦
_ ο Μα 568 
ι7 ΜΑΪΟΥ _ ϊ 
20"θ ` Ο .
38ο ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
00588) 3988
Τ|Μ|·| '| ΕΥΡΩ
ΚΔ' ΣΕΛ|ΔΕΣ 70,24-25
λ |' ο η | / ι Κ] Ι! Γ ι ι) κά; ι . ' ι
ι μ μ χ χ / Χ χ Χ |¦ μ ο ι
μ ή ( Χ  κ χΪ/ Ι 4·
Α'Ι'ΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΡΥΦ0ΥΣ Α0ΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
"Ν ΑΑ|'|(0ΣΜ|0
Αποκλειστικό:
Συγκλονιστικές αποκαλύψεις με έγγοοφο : φωτια απο την
Κει·οη Ηιιοοε,
Αναπληρώτρια Γενική
Σύμβουλο της
Διεθνούς Τρόπεζος της Ανοοογκρότησης κοι ΑνόΤΠϋξης
ΣΕΛ|ΔΕΣ 4-7