Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|/-υῦ-Ζυ ιο '
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΕΣΤΙΑ.
ΗΝΙΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΝ1ΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΑΣΤΑΤΟΣ ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσεις από τα ς
μεσημέρι καί τό απόγευμα, μέ τοπικές
βροχές στίς βορειότερες περιοχές. Άνεμοι βορειοδυτικοί μέτριοι. 'Η θερμοκρασία έως 28β.
Τρίτη 17 Μαΐου 2016
', Ἀνδρονίκου καί "ουνίας τών αποστόλων. Ἀθανασίου αρχιεπ.
Χριστιανουπόλεως Τριφυλίας, Νικόλαου νεομ. του έκ Μετσόβου
Σελήνη 11 ήμερών
Ἀνατολή ἡλίου 8.18' - Δύσις 8.81'
Ἀμερικής θ, Τ.Κ. 10872, Ἀθήναι, ίπίο@εετίεπεννε.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Φαξ: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
Ἀριθμ. φυλ. 40449 |Τιμή 1,50 €
"Ετος 1280ν
Δικαίωμα ψήφου
καί στα νήπια!
Σέ ὁλόκληρο τόν πολιτισμένο κόσμο, τό δικαίωμα
ψήφου παρέχεται από τό 18ο έτος, πού είναι καί τό
έτος τής τυπικής ένηλικιώσεως. Τό όριο αυτό ίοχύει
σέ όλα τα κρατη-μέλη τής Ευρωπαϊκής Ἑνώσεως
(πλήν Αυστρίας), στίς ΗΠΑ, στόν Καναδα καί σέ πολλα ακόμη κρατη. Δικαίωμα ψήφου από 17 ή 16 έτών
ύπαρχει μόνο σέ καποια κρατη τής Ἀφρικής ή σέ δικτατορικα καθεσαοτα,“ όπως ή Κούβα καί ή Β. Κορέα,
όπου ή ψήφος δέν έχει ουσιαστική σημασια'
Τό δικαίωμα ψήφου πρέπει να συνδέεται μέ τήν
έπίσημη ένηλικίωση. Διότι ό πολίτης αποκτα πλήρη δικαιώματα όταν αναλαμβανει ύποχρεώσεις καί
εύθύνες. Βασει τού Ἀστικού Κώδικος, ίκανοί για καθε δικαιοπραξία θεωρούνται όσοι έχουν συμπληρώσει τό 18ο έτος τής ήλικίας τους. Καί βασει τού Ποινικού Κώδικος, ατομα ήλικίας κατω τών 18 έτών
ύπόκεινται σέ εἰδικό καθεστώς για αδικήματα πού
τυχόν διαπραττουν. Δέν νοείται λοιπόν, καποιος να
δικαιούται να ψηφίζει, αλλα ταυτόχρονα να θεωρείται ανήλικος καί να ύφίσταται περιορισμένες συνέπειες για τίς πραξεις του.
"Ολα αυτα θα όφειλαν να τα έχουν σκεφθεί οί τής
Κυβερνήσεως Τοῦ ΣὐΜ Μ μὲ ΜΒΜ 
τα προανήγγειλαν ότι μέ τόν νέο έκλογικό νόμο πού
έχουν καταρτίσει, θα είσηγηθούν τήν Μρσχή δικαιώματος ψήφου στούς νέους από ήλικία 17 έτών. "Αν
σκόπευαν να αλλαξουν καί τίς σχετικές διαταξεις τού
Ἀστικού καί τού Ποινικού Κώδικος, ή πρόταστς αυτή
θα μπορούσε να έχει καποια λογική."Οτι δηλαδή,
στήν χώρα μας ώς έτος ένηλικιώσεως θεωρείται τό
17ο έτος καί έπομένώς όσοι τό συμπληρώνουν αποκτούν καί τό δικαίωμα τού έκλέγειν. "αιως κατι τέτοιο
δέν είναι στίς προθέσεις τους.
Τό μόνο πού φαίνεται να ένδιαφέρει τούς ανθρώπους τού Σύριζα είναι τό κομματικό όφελος. Καί έτειδή πιστεύουν ότι ίσως έχουν ακόμη καποια απήχηση
στούς 17αρηδες, θέλουν να τούς παρασχουν τό δικαίωμα ψήφου μέ τήν έλπίδα ότι έκεῖνοι θα τούς
ύπερψηφίσουν."Ομως μαλλον τρέφσυν καί ώς πρός
αυτό αυταπατες. Διότι σήμερα είναι τέτοια ή κατακραυγή κατα τής Κυβερνήσεως, εἰδικώς μεταξύ τών
νέων οί όποῖοι βλέπουν τίς προσδοκίες για τό μέλλον
τους να έξανεμίζονται, ώστε ή ψήφος τους δέν έξαγοραζεται μέ τέτοιες μέθοδεύσεις. Μπορεί να συμβεί
καί τό ακριβώς αντίθετο.
εΗ αύθαίρετη αυτή πρότασις πού γίνεται χωρίς
καμμία προσυνεννόηση μέ τίς αλλες πολιτικές δυναμεις, είναι ό,τι πιό ανεύθυνο μπορούσαν να πραξουν οί κυβερνώντες. Πολλώ μαλλον όταν τό όριο
τών 17 έτών δέν ἰσχύει σέ αλλες εύρωπαίκές
χώρες, πλήν καποιων περιπτώσεων όπου παρέχεται τό δικαίωμα ψήφου για τοπικές μόνον έκλογές.
Άραγε είναι τόσο ήλίθιοι καί ώς πρός αυτό όλοι οί
αλλοι Ευρωπαίοι, ώστε μόνον έμεῖς, πού μονίμως
ανακαλύπτουμε τήν πυρίτιδα, να αποτελούμε τήν
έξαίρεση;'Ή μήπως θεωρούμε ότι οί δικοί μας νέοι
είναι ώριμότεροι;
Ἡ ΜΜΜΨῆΦ0Νώ€ Ι7ὰρτιδες ΕἶΜΙᾶμιΎῶ9
ψηφοθηρική. Καί αν οί τού Σύριζα θεωρούσαν ότι
αύτόθατούςεύνοούσεκομματιιώ,δένθαέδίοταζαννα
δώσουν δικαίωμα ψήφου ακόμη καί στα νήπια...
Σοβαρό ὁλίσθη μα
στίς Πανελλαδικές
ῦΕδόθη τό ἴδιο θέμα Νεοελληνικής Γλώσσας!
ΑΡΧΙΣΑΝ χθές οἱ πανελλαδικές
έξετασεις, δεύτερες πού διεξαγονται
υπό καθεστώς Σύριζα. Πρώτες όμως
μέ τόν κ. Φίλη στό πηδαλιο τής παιδείας. Καί, φυσικα, έγινε τό λαθος.
Στό μαθημα τής Νεοελληνικής
Γλώσσας, στό ὁποῖο διαγώνίζοντο
όλα τα παιδια πού έδιναν έφέτος για
πρώτη φορα έξετασεις για τα ΑΕΙ
καί ΤΕΙ, έδόθη πρός έπεξεργασία
ένα κείμενο κατα διασκευή από τό
έργο «Πρακτική Φιλοσοφία» τού
Ευαγγέλου Παπανούτσου πού αναφέρεται στήν φιλία“Ομως ακριβώς
τό ίδιο κείμενο (σέ έλαφρώς διαφορετική διασκευή) εἶχε δοθεί στούς
διαγώνιζομένους υποψηφίους έκ
τών ῦΕπαγγελματικών Λυκείων
(ΕΠΑΛ) τό 2012. ἱΗ μόλις τεσσαρων έτών χρονική απόστασις μεταξύ τής έπαναλήψεώς τού αυτού θέματος (μέ σχεδόν ταυτόσημο καί τό
θέμα τής έκθέσεως) μαρτυρεί τήν
προχειρότητα τής °Επιτροπής Ἐξετασεων. Δέν έκαμε τόν κόπο να
στραφεί στό υφισταμενο αρχείο καί
να έλέγξει τήν έπιλογή της.
Καί όταν μιλούμε περί αρχείου,
αναφερόμεθα σέ αρχείο από τό
2001 πού υπαρχει στό διαδίκτυο
στήν ἱστοσελίδα τής<Ομοσπονδίας
°Εκπαιδευτικών Φροντιστών Έλλε
δος (ΟΕΦΕ). Φυσικό ήταν να συμβεί αυτό, καθώς ὁ υπουργός Παιδείας έθεώρησε ὁρθό καί πρέπον να
ανασυγκροτήσει τήνῦΕπιτροπή τών
Πανελλαδικών ῦΕξετασεων μόλις
ένα δεκαήμερο πρό τής έναρξεως
τών έργασιών της. Καί δέν πε ριορίσθηκε σέ μερική ανανέωση τών
μελών της, όπως προβλέπεται έκ
τού νόμου καί γίνεται κατ, έτος,
αλλα προέβη σέ σαρωτικές αλλαγές, πού ανέρχονται στό 40% περίπου τών μελών. Δέν χρειαζεται να
γίνει λόγος ότι έπελέγησαν πρόσωπα φίλα προσκείμενα πρός τήν γενικώτερη ὁπτική Φίλη-Ἀναγνώστοπούλου περί τής έκπαιδευτικής
γραμμής. Αυτό δέν θα έμπόδιζε θε
ωρητικα τήν ὁρθή λειτουργία τής
°Επιτροπής, έφί όσοντής εἶχε δοθεί
ὁ χρόνος να ένημερώθεί δεόντως
καί πρεπόντως έπί τού ζητήματος.
'Η τόσο έπιπόλαιη ένέργεια
στήν 'Έκθεση καί Νεοελληνική
Γλώσσα μας προίδεαζει δυσαρεστα
για όσα ένδέχεται να συμβούν έν
συνεχεία. Διότι, στήν αναπτυξη τού
θέματος, έστω γνωστού, μιας έκθέσεως χωρούν περιθώρια λαθους,
κρίσεων καί τρόπου διατυπώσεώς
τών σκέψεών τών υποψηφίων.“Ομως στα αλλα μαθήματα, κυρίως
έκείνα πού έχουν ασκήσεις, θα
εἶναι γελοίο αν δοθούν ασκήσεις
παρελθόντών έτών. Ἀντιστοίχως
γελοίο θα είναι κατι παρόμοιο μέ τα
θέματα τών μαθηματων τής λεγομένης «παπαγαλίας». Θα πρέπει να
εἶναι πολύ προσεκτικοί οἱ έξεταστές στήν συνέχεια. Διότι, στήν
αντίθετη περίπτωση, πρέπει να
σκεφθούμε ότι ή °Επιτροπή ένεργεί
μέ αλλους γνώμονες...
Οί Βορειοηπειρώτες
αντιστέκονται στίς δη μευσεις
εΗ Ἀθήνα αδιαφορη για τίς μεθοδεύσεις τών Τιρανων
ΑΦΟΥ ή αλβανική Κυβέρνησις
έπέβαλε πρίν από περίπου ένα χρόνο, τούς δημοτικούς αρχοντες τής
αρεσκείας της στίς περιοχές τής
ἑλληνικής μειονότητος, ευρίσκεται
πλέον σέ ἐξέλιξη τό σχέδιο υφαρπαγής τών περιουσιών τών Βορειοηπειρώτών. Ἀλβανοί, έφοδιασμένοι μέ τίτλους ἰδιοκτησίας αμφιβόλου γνησιότητος, έμφανίζονται
στίς περιοχές Φοινίκης, Δροπόλεως, Ἀγίων Σαραντα, Δελβίνου καί
Ἀργυροκαστρου, όπου ήδη έχουν
καταπατήσει παρανόμως περισσότερα από 220.000 στρέμματα.
'Η μεθοδολογία πού ακολουθούν εἶναι συγκεκριμένη. ῦΕμφανίζουν τίτλους πού αναγονται στήν
τίθεται ότι έχουν έπικυρώθεί, αλλα
τα έγγραφα αυτα είναι έμφανώς
πλαστογραφη μένα, καί μαλιστα
κατα τρόπο πανομοιότυπο. Σέ καποιες περιπτώσεις, μαλιστα, έχουν
παρουσιασει καί δικαστικές αποφασεις ή έκδοσις τών ὁποίών έχει
μεθοδευθεί έν αγνοία τών 'Ελλήνων ίδιοκτητών.
Πρό αυτής τής καταστασεως, οἱ
Βορειοηπειρώτες έχουν ευρεθεί
μόνοι να διεκδικούν τίς περιουσίες
τους από τήν αλβανική Δικαιοσύνη,
ήδη όμως στελέχη τής μειονότητος
καταγγέλλουν τό νοση ρό κλίμα
διαφθορας, για τό ὁποῖο, ώς γνωστόν, ή Ἀλβανία έχει καταγγελθεί
απεριφραστώς από διεθνείς όργανι
Ταυτοχρόνως αντιμετωπίζουν απειλές προκειμένου να έξωθηθούν δια
τής βίας να παραιτηθούν τών δικαιωματων τους.
Στήν κατασταση αυτή, ή έπίσημος ἱΕλλας παραμένει αδιαφορος
θεατής. Πρό έτους απέφυγε να στηρίξει τούς“Ελληνες υποψηφίους,
συνιστώντας τους να ένταχθούν σέ
αλβανικα κόμματα. Τώρα περιορίζεται να παρακολουθεί τήν κατασταση, δια τού Προξενείου τού
Ἀργυροκαστρου, χωρίς να αντιδρα.
Τήν ἴδια στιγμή, τα τήν πλήρη στήριξη τού αλβανικού κρατους, οἱ
Τσαμηδες έχουν προσφύγει στό
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο τής
Χαγης διεκδικώντας γή καί αποζη
Ζ. όθωμανική περίοδο, οἱ ὁποίοι υπο- σμούς καί δυτικές Κυβερνήσεις. μιώσεις από τήνἱΕλλαδα.
Σ | Τ Ν ξ |
τις Ρ η ην Ρ
Μετσκομίζει ε ν ο ν ο ο ν
τ6γποικ_ , , Υπαρχουν κι αυτες οι εκθεσεις
Στον Πειραια, στο κτίριο
του Κερανη, μετακομίζει , . ¦ ,
Τό Μι· οἰ¦(ονομ"«ΜΙ ἄν Τό φωριωΜΜωκωω- καίόροιξεπφωμένοι, που ανήκουνσέ μοι; Σχέδια φερετρων; Σχέδιαγια μα- - Απαγορευεται από τήν Εκκλη
καί υπαρχουν έντονες
αντιδρασεις από τους
εργαζομένους. ΣΕΛ2
Στό έπίκεντρο
τό προσφυγικό
Στήν Σύνοδο Κορυφής
του ΟΗΕ για τό προσφυγικό στήν Πόλη θα μετασχει ὁ κ. Τσίπρας.”Εντασις στήν Λέσβο μέ μεταναστες. ΣΕΛ.8
Ἀνακαμψις
τής"ρλανδίας
Ἡ "ρλανδία εμφανίζει
σταθερα μεγαλυτερη
αναπτυξη από τόν μέσο
όρο τής Ευρωζώνης, ένώ
τα επίπεδα χρέους μειὡνονται.
ΣΕΛ. 5
ματήσαμε. Ό φίλος, μέ τόν ὁποῖο ττηγαίναμε μαζί να δούμε μπασκετ, έτεινε
τόν δείκτη τού δεξιού του χεριού καί
έσκασε στα γέλια.
- Γιατί γελώ; 'Επιδή Μειωσα
μέ κόκκινο; Τί ήθελες; Να περασω ως
γνήσιοςἩληναρώ;
-'Όχι, αδελφέ. Κοίταξε τί γραφει
τόπανω!είπεκαίμούέδειξεέναμώβ
πανί πού μέ λευκα γραμματα, προανήγγελλε: ί Εκθεση εδώ έξοπλισμού
Γραφείων Τελετών›, ή έπί τό ἑλληνικότερον, «Ετικέτα Εφ 2016›!
- Καί πού τό βρίσκεις τό αστα'ο;
'Εχεις μαύρο χιούμορ;
-'Όχι, αλλα για σκέψου!'Εκθεση
εΙδῶν για πεθω.ιενατζήδες! Ούτε πού
τό φανταζόμουν ποτέ ότι θα τό έβλεπα καί τούτο!
«Πεθωιενατζής›, «Νει<ρ0θαφτη9,
«Κόρακα, «Γραφείου Κηδειῶν›. Λέξεις
ένα διαφορετικό παρελθόν. θυμαμαι
στό σχολείο, πού παίζαμε, σκαρωνοντα ή ΜΜοντας όνόματα, επωΜία Μ Μα. ὁ Ματιές
τών όποίων προκαλούσε γέλιο. «Κουρέι`σν ή ,Βαφρα χείρ, Νικόλαος Χασαπης!›, «Καθαριστήρια Χιὡν, Ἀλέξανδρος Μουντζούρης›! Τα ττερισσότερα,
βεβαίως, από τό μυαλό μας, μέχρι πού
συναντησα στήν Ἀθήνα καταστημα
ἄΟλα μέ δόσεις, Γ. Ἀδοσίδης›, καί στόν
Πειραια καταστημα «Όμβρέλλαι, Γ.
Βροχίδης›! Τα γραφέια κηδειών είχαν
κιρίως έιτωνυμίες 80 Παραδεισος›, «Ἡ
Ἀναπαυσις› καί αλλα τετοια. Τό φαναρι έδειξε ΜΜΜ καί ξεκίνησα.
- Δηλαδή γιατί να μήν γίνει καί
αυτή γιὰ είδη ἐεοπλισνού γραφείων
τελετών; Δέν είναι έπαγγελματίες
αυτοί; ρωτησα.
- Καί τί είδη θα παρουσιαστούν
σιήν Μη; 'Ἀς πούμε Μισεί θαλα
νωαλια; είπε, γελώντας.
- Γιατί όχι; Να πας, κύριε, να τα
δεῖςιωίναέπιλέΒιςτίθαπαραγγείλεις
λίγο πρίν έκδημήσεις είς Κύριον!
-Καί πού θα τό ξέρεις τό πότε θα
Μημήσειε; 'Εχει Μ μας Μίλα
λαιο μέ τόν'Υψιστο;
-'Ἀ, στήν Ἀμερική, μόλις καβαντζαρεις τα πενήντα, αφήνεις χαρτί
για τό πώς επιθυμείς να σέ παραχώσουν. 'Εγώ, ίσως έπιθυμήσω να μέ
αποτεφρωσουν;
Ό φίλος σαν να τσιμπήθηκε από
σφήκα, πεταχτηκε από τό καθισμα.
- Αυτό να μήν τό ξαναπεῖς. Δέν
είσαι Χριστιανός Όρθόδοξος;
- Είμαι καί φαίνομαι!
- Ἀπαγορώειαι, λοιπόν, από τήν
θρησιεία μας ή αποτέφρωση.
σία μας, θέλεις να πές, νομίζω...
- Δέν έχει σημασία, παντως απαγορεύεται! Δέν θα γίνουμε τωρα, στα
πω, ΜΜΜ να ετων
ψωνε τήν ΜΜΜ!
- 'Ενταξει, αλλα δέν χωρανε
αλλους τα νεκροταφέία!"σως ή αποτέφρωση να αποτελούσε λύση καί στό
χωροταξικό!
Ό φίλος, όμως, δέν σήκωνε κουβέντα καί είχα, φαίνεται, κρούσει χορδας
εύθίκτους.
- Δέν έχεις ακόμη αντιληφθεί ότι ή
αποτέφρωση θα σέ αφήσει έξω από
τήν Δευτέρα Παρουσία καί τήν Ἀνασταση Νεκρών; μού είπε Μο.
- Καί ποιός σού είπε ότι θα ήθελα
να ΜΜΜ; τόν ρωτησα, καί αρχισε
να τό 
'ΜΟΔΑΜΟΣ
Άτυπη μα Μητσοτάκη
περί παιδείας
Γραφει ὁ ἈνδρέαςΣταλἰᾶης* _
ΑΝΤ|ΓΡΑΦΩ από τήν όμιλία του Προέδρου της
ΝΔ, κ. Κ. Μητσοτακη: «Με παιδεία βασισμένη
στόν υγιή ανταγωνισμό μεταξύ πολλαπλών έπιλογών, μέ γνώμονα παντα τήν ποιότητα τών παρεχόμενων υπηρεσιών, σκεπτόμενοι πρώτα απ'
όλα τους μαθητές, τους πραγματικούς ΠΕΛΑΤΕΣ
της παιδείας». Τα κεφαλαία γραμματα στή λέξη
<<πελατες» αντικατοπτρίζουν τήν ίδιαιτέρως μεγόλη ένταση της φωνής του σ' αυτή τή λέξη, δηλαδή τή δική του έμφαση. Ἀξιοσημείωτο ότι
επρόκειτο για γραπτή όμιλία στό πρώτο του συνέδριο, συνεπώς για κείμενο ένδελεχώς ξεσκονισμένο, του όποίου ή διατύπωση έκφρόζειτόν
τρόπο σκέψης του.
Πόσα ταυτόχρονα φαουλ; Πρώτον, οί μαθητές δέν είναι πελατες. Δεύτερον, ή παιδεία δέν
είναι υποσύνολο της οίκονομίας, ώστε να έχει
χαρακτηριστικα μίας αγορας, αρα πελατες. Τρίτον, ή παιδεία δέν είναι μία ακόμα (κοινωνική)
<<ύπηρεσία», ώστε απλώς να παρέχεται στους
πολίτες. 'Η παιδεία δομεί καί εκφραζει τό σύνολο
της πολιτιστικής πρότασης καθε λαου ή έθνους
καί τή συνέχεια του, ένώ ταυτόχρονα κομίζει τόν
διεθνή του ρόλο, τουλαχιστον όπως τόν βλέπει
συλλογικό. Ἀντιγραφω τό αρθρο 18, παρ. 2 του
Συνταγματος: <<Ἡ παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κρατους καί έχει σκοπό [...] τήν αναπτυξη της έθνικής καί θρησκευτικής συνείδησης καί τή διαπλασή τους σέ έλεύθερους καί
υπεύθυνους πολίτες».
Συνέχεια στήν σελ. 8
Ο Νά αρχίσουμε μέ τά
δυσάρεστα γιά νά τελειώσουμε μέ τά ευχάριστα
ώστε νά μήν μας μείνει ή
πίκρα... Δυσάρεστα, λοιπόν, είναι ότι, σύμφωνα
μέ μελέτη Το βρετανικής
φιλανθρωπικής όργανώσεως «οικω ΑΜ»,
έως τό 2060 πάνω από Ι
δισεκατομμύριο άνθρωποι
σέ παράλιες περιοχές
μπορεί νά κινδυνεύσουν
από καταστροφικές πλημμύρες λόγω τής κλιματικής αλλαγής. Γιατί μας
τρομάζουν τόσο; Ἡ στάθμη τών θαλασσών ανεβαίνει σταδιακά Καί λίγη
ψυχραιμία.
ο Καί τωρα τά ευχάριστα Σίγουρα σας αρέσει
τό τυρί Καί σέ ποιόν δέν
αρέσει; Βρείτε λοιπόν τό
ίταλικό τυρί «Γκράνα Παντάνο» καί φάτε το, διότι
μειώνει τήν αρτηριακή
πίεση! Αυτό προέκυψε
από τό συνέδριο τής Ἀμε
ρικανικής Ἑταιρείας Ύπερτάσεως Ἡ... δόστς είναι μιά
μερίδα δηλαδή περίπου
28 γραμμάρια «Γκράνα
Παντάνο» κάθε ήμέρα έπί
δύο μήνες. Τήν ίδια ώρα
πάντως ό τακτικός μεσημεριανός ύπνος ανεβάζει
τήν πίεση, για αυτό όχι
κάθε μέρα σιέστα
· "Ενα εκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια θά χρειασθούν γιά νά κτισθεί τό
πρῶτο «ανακυκλωσιμο»
χωριό στόν κόσμο! Τό
χωριό αυτό κτίζεται στόν
Παναμά καί ήδη τό πρῶ
Ο Δέν μας φθάνει μόνον ή το σπίτι από Ι 0.000
ἀπειλή τῆς πλ τιμμύρας
έχουμε καί την ζέστη. Ό
Ἀπρίλιος, λέει ή ΝΑ$Α,
ήταν ό θερμοτερος στήν
μετεωρολογική ίστορία
τῶν τελευταίων Ι 30 ἐτῶν
Λόγω του ~Ελ Νίνιο πού
απελευθερώνει μεγάλη θερμότητα στά νερά του
Είρηνικοι7 Ωκεανού ή
παγκόσμια θερμοκρασία
σέ ξηρά καί θάλασσα
ήταν κατά μέσον όρο 1,11
β. Κελσίου υψηλότερη.
Καί τί νά κάνουμε τωρα;
Ἀέρα στόν αέρα νά δροσιστεῦ Ἀς λάβουν μέτρα τά
κράτη. Οί έπιστήμονες
ανησυχούν γιά την ανοδική τάση Τα θερνΟΚρασίας
παγκοσμίως καί πλέον
κάνουν λόγο γιά «κατάσταση έκτάκτου κλιματικής αλλαγής». 74 ς τους
ακούσουν οί κυβερνήσεις
καί άς κινητοποιηθούν.
μπουκάλια είναι έτοιμο.
Συνολικά θά κττσθοι7ν Ι 20
σπίτια. Τά δοκάρια βεβαίως θά είναι από χάλυβα καί οί... μπουκαλότοιχοι θά σκεπασθοι7ν από
ένα μείγμα σκυροδέματος.
Τό απίστευτο είναι ότι ή
μόνωσις είναι καταπλ ηκτική: 17 β. χαμηλότερη
από τό έξωτερικό περιβάλλον. Μήπως νά τό
σκεφθούμε;
Ο Μία θέση στό βιβλίο
τῶν ρεκόρ Γκίννες κέρδισε
ό Αώου Υοαες ένας δρομέας από τό Κάνσας πού
έτρεξε ένα μίλι ταχύτερα
από κάθε άλλον.. ανάποδώ Ἡ ἐπίδοσίς του ήταν
5:54:25! Μπράβο του
του ανθρωπας διότι σίγουρα δέν είναι εύκολο.
Όμως τό νά τόν παρακολουθείς ζαλίζει...
Ίστορικά ντοκουμέντα
«°Η ίστορία του τηλεφώνου
στήνῦΕλλαδα»
του Ελευθερίου Ε Σκιαδά (σελ. 4)