Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ο λοΓοΣ 
|οεοε“ον©οΜετ.ετ ΗΜΕΡΗΣ|Α Π0Λ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑ
_ ΜΕ ΤΗΝ Δ|ΔΔ|ΚΔΣ|Δ ΤΟΥ ΕΠΕ|Τ0ΝΤΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔ|Ο - ΣΚΟΥΠΑ
Ξεκινά η καταγραφή
των αιτούντων ασύλου
στα κέντρα φιλοξενίας
τη αύγκροναη
βαγονιών τον 0ΣΕ
Σελ. 8
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
ῆΞΥΜαΜλΜΕτ@νΞΜΗΞτΕἑ
= Με ιιΜ@ι©ΜΜΜ ΗΜιε@@@
Σιωπή Μ
'Ονδοπ αναμεσα σε 600 Νομικές ολές από όλα ταν κόσμο επέστρεψε απ·
θεσσαλονίκπ π ομαδα ως Νομικής Σκολπς ΑΠΘ από αιν ΜΜΜ, όπον διεω αιν πρώιπ ΜΜΜ του Απριλίου
το 57ο Παγκόσμιο Πραπόθλπμα Εικονικής Δίκπς, ο απμανακόπρος διεθνώς
διαγωνισμός εικονικής δι'ιαις απο δπμόαιο διεθνές δίκαιο.
   ' `7     έ 'Δ .>   η. η    ~·  η Οι “ΜΜΜ φραπές Αθανάσιος
Μόδπς και Σπόρος Μακρής και π με·
ΜΜΜ -εικΜκα μεν, επαξια δε
ι' ψ εεε-Ϊ” Με” 7: 7 ~~"·“
:έξ κώμα που προσέφυγε ατο διεθνές Δικα·
ΜιοαιςΧόγπς,αεωόθεαπνπακλοΜιναπόρρπιωνπλπροφοριών.Κιανπ
ιδιαίτερααπμαναΜδιόκριαπΜνα
απαιελέαει για τους φοπτπἐς Μια
για@αλαμπρόεπαγγελμαακόμἑλλαν.
Οι φως ΜΜΜ όα εκπροσωπώΜςΜ| .ΜΠΜΜ
ατοδιεθν6ς8ικαααιριοπιςΧΜ.γιανα
ΜπςδιαΜΜκαιΜ
ΜΜδπαιγόροιΜῳπλαΜ
Μ.ΤααενόριοωδΜκό
κόΘεΜ,ΜΜαπςΜΜό
εδαοόςδιεθνολόγονςκαιΜνωωλΜ
νιαικαΜθἡιαιααιςδιΜ ειπκαιΜΜδπΜρόφοιΜκού Μ ΜΜΜ Χώρας ατέΜΜΜωΜωω
ρα-καιγόρωαπόααόπλ6Μολόκλπωνομιιαἰδανῶακαιῶενιαιπολλόω
Αλλαγές στο
πρόγραμμα των
πλέι οφ μετά τον
τελικό Κυπελλονω7