Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Έρχεται "φορο-βόμβα" σε επενδυτικούς τίτλους
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηαίταιηΡοτίκί8Γ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
Η ΡΟίΝΕΝ
δεςπτίίγ ΞαΠίαεε Ρόκα Ηε||π5 Λ.Ε.
τα.: +30 ΝΟ 6728890
αίτιο": |ηίο@οοΠετ-ηεί|αεετ
Μ.ρουσ-ηείίε5.ετ
Δευτέρα 16 Μαίου 2016 /τιμη: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΑ|
ΕΠίχίΞίί>ί-ίΜΑτίκί-ί ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 9Ζο · Αριθμός φύλλου: 26061
Αλέξης Τσίπρας
ΠρωθυΠουργός
Α5 ύ κ
- Ηπορίς Τζονσον
 Πρωην δήμαρχος του Λονδίνου
««ΨΑΑ|Α|»
ΣΤΑ Κ|Ν|·|ΤΡΑ
ΤυρΒοΜηΠε
ΤυΒΒΟ€ΝΑΠθΕΝ$ 8Α[Ε$ Οι πηνία
Ο. ωσπου ως ΜΑΜ ΙΜ ΝΕΠ
Τ: 2ίΟΜ26ω-ί ·ΗΜ'·ΜΜρ
σήμερα στη Ν
Τί αλλαζεί στο καθεστως
είδίκίίς εκκαθόρίσης των ΑΕΠΕΥ
ΕΠίταχυνση της δίαδίκασίας αλλά καί σαφής μείωση
κόστους της είδίκής εκκαθαρίσης ΑΕΠΕΥ ΠροβλεΠεί
ρυθμίση Που επεξεργάστηκε ή ΕΠίτροΠή Κεφαλαίαγορός καί προωθεί προς έγκρίση στο υπουργείο
Οίκονομίκων. Πρόκείταί γία Πολυετες αίτημα του
ΣΜΕΧΑ. >ί 9
Το ΤΑ|ΠΕΔ θελα άρση
του καμΠοταζ στο γες|ίτίηε
Σκληρή ανυΠαραθεση έχεί ξεσΠόσεί τίς τελευταίες
ημερες στο Παρασκήνίο του ελληνίκου εΠαγγελματίκου γαεητίηε, με φόντο τον «έλεγχο» της σημαίας
στο Αίγαίο, αφου συμφωνα με πληροφορίες το
Ταμείο Πρότείνε στο Μεγαρο Μαξίμου να Προωθήσεί
αμεσα νομοθετίκό Πλοίσίο γία την Πλήρη καταργήση
του καμΠσταΖ στα σκάφη αναψυχής. > ί 4
Γίωργος Τσίπρας
γ.γ. Δίεθνων θίκονομίκων Σχέσεων
του υπουργείου Εξωτερίκων
Μυλωνά ακονομία >1ο
Υ|'|Ο||(: ΟΡ|ΖΟΝΤ|Α |·| ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΩΝ θ·"^"ΡΩ"ΩΝ >6
ΝΕΤ' ΕΝΠΟΑ|ΩΝ ΤΟ ΑΝΟ|ΓΡ|Α
ΤΩΝ ΝΕΩΝ |'|ΡΟ|ΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ >11
ΣΤΟ Ν|·|Ρ|Α ΟΑ ΚΡ|ΟΕ|
|·| ΤΟΥΡ|ΣΤ||(|·| ΣΕΖΟΝ >13
Κωνσταντίνος Φρουζής
γενίκός δίευθυντής καί
αναπληρωτής £ΕΟ της Ποτε Ρεί·ηί5
Πως κλείσαμε με την ΕΤΕΠ
τη συμφωνία
χρηματοδότησης >16
τυίίονί5ίοίί: ΑΦΟΡΜΗ |'|Α ΝΕΑ
ΚΟΝΤΡΑ ΡΩΣ|ΑΣ - ΟΥΚΡΑΝ|ΑΣ >37
μποίία Εξετάζει την αύξηση της φορολόγησης των Χαρτσφυ λακίων σε κινητές αξίες
'Ερχεται «φ0 ρο-βόμβα»
σε επενδυτικού ς τίτλου ς
«Βόμβα» ικανά να Προκαλέσει ανεΠανόρθωτη ζημιά στον κλάδο των ΟΣΕΚΑ (Οργανισμών Συλλογικών ΕΠενδύσεων σε Κινητές Αξίες) αΠοτελεί η Πρό
θεση στελεχών του ΥΠΟΙΚνα εντάξσυν
στο εΠικείμενσ Πολυνσμσσχέδισ Που
αφορά τα «κόκκινα» δάνεια, τον «κόφτη» κ.λη. ρύθμιση Που θα ΠροβλέΠει
τη φορολόγηση του ενεργητικού όλων
των Οργανισμών και θα υΠολογίζεται
βάσει της κατηγορίας της εΠένδυσης4
Σύμφωνα με τις Πληροφορίες της «Ν»,
τα Α/Κ διαχείρισης διαθεσίμων θα φορολογηθσύν με 0,05% στο ενεργητικό
τους σε ετήσια βάση, τα Ομσλσγιακά
Αμοιβαία Κεφάλαια με θ,35%, τα Μικτά με Ο,5%, ενω τα Μετοχικά Α|Κ θα φορολογηθούν με θ,75% στο ενεργητικό
τους Στην ίδια υψηλη κατηγορία του
Ο, 75 % αναμένεται να ενταχθούν και οι
ΑΕΕΧ και ΑΕΕΑΠ. Τα συνολικά κεφάλαια
Που θα αφορά η εΠιβάρυνση αυτή ανέρχονται σε ΠερίΠου 7 δισ. ευ ρώ. «Πρόκειται για Πρωτοφανη αΠόφαση, η
οΠοία στερείται κάθε λογικού εΠιχειρηματος, αΠοτελεί ελληνικά αΠοκλειστικότητα και έχει ένα μόνο βέβαιο
αΠστέλεσμα: Θα ανοίξει τις Πόρτες για
μεταφορά αΠό την Ελλάδα στο εξωτερικό ενός ολόκληρου κλάδου» υΠογραμμίζουν ε1€Π ρόσωΠοι ΟΣΕΚΑ_ >3
Ποίο είναί το σχεδίο του Υ"Ο||( γία τίς επίβαρίίνσείς
Τί ίσχόεί σήμερα
· ΜΚ Δίαχείρίοής Δίαθεοίμων 0,0 5 %
0,025% @
ψ ο,Βο%
Τί Προωθείταί
Ο,Ο 5%
[νομοσχεδίο]
Αλλάζει και
η φσ ρολογία
αυτοκινητων
Αλλαγές και στη φορολογία αυτοκινήτων θα Περιέχει το νομοσχέδιο για τους έμμεσους φόρους Που κατατίθεται μέχρι την
Παρασκευη στη Βουλη Ειδικότερα, θα ΠροβλέΠει την κατάργηση του κριτηρίου του κυβισμού των οχημάτων ως βάση για
τη φορολόγηση τους και ο υΠολογισμός του τέλους ταξινόμησης θα γίνεται με βάση τη λιανικη
τιμη και τις εκΠσμΠές ρύΠων.
ΕΠίσης στο τέλος ταξινόμησης
θα ενσωματωθεί και σ φόρος Πολυτελσύς διαβίωσης. Ακόμη, τα
τεκμηρια διαβίωσης θα υΠολογίζονται Πλέον με τις λιανικές τιμές των οχημάτων και όχι βάσει
κυ βισμού και ετων Παλαιόιητας.
Το νέο καθεστώς θα ισχύσει για
τη χρηση 2016. >3
[ΕΟΜ8τΜμ] 'Εως τέλος της εβδομάδας έτοιμη σε τεχνικό εΠίΠεδσ η εισηγηση με σκσΠό τη συνολικά συμφωνία
Ζυμώσεις για δάνεια και ομόλογα 240 δισ.
Δάνεια και ομόλογα συνολικού ύψους
240 δισ ευ ρω, εΠί συνολικού Χρέους
321 δισ. ευ ρω, τίθενται στο εΠίκεντρο
των σεναρίων για την αΠομείωση του
δημόσιου χρέους, με το Προσεχές
σκταημερο να αναδεικνύεται σε καθοριστικό, εφόσον στο Ευτοἔτουρ της
εΠόμενης Δευτέρας ληφθεί και αΠόφαση για τη ρύθμιση του Χρέους.
Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα είναι έτοιμη σε τεχνικό εΠίΠεδσ η εισηγηση για το χρέος, ενω στόχος είναι να Πρσσεγγίσσυν όσο τσ δυνατόν
Περισσότερο τη θέση του ΔΝΤ, ωστε
να καταστεί δυνατη η εΠίτευξη συνολικης συμφωνίας στο ΕυτοἐτουΡ της
24ης Μαίου >4
Μνεία - ομόλογα
στα οποία εξεταζονταί
παρεμβασείς
(δίσ. ευρω)
Δανεία ΕΡ5Ρ/Ε5Ν 
Μνεία ααα χωρες της Ευρωζώνης Δανεια ΔΝΤ 
Ομόλογα Ευρωουοτήνατος 
[«κόκίανα»δανεία]
Κοινός
μηχανισμός
διαχείρισης
Την ανάγκη βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ τραΠεΖωνγια
τα μεγάλα εΠιχειρηματικά δάνεια στα σΠσία υΠάρχει κοινη
έκθεση Προκρίνει η Με Κ1ηεεγ,
Προτείνοντας την ίδρυση κοινού
«μηχανισμού» για τη διαχείριση τους. >ί 5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα