Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
'Μ'Μ“'ΜΜ· Η: ΜΜΜ· 
ΜΜΜ Μάικ... - ,
Γρσφετ οΠΛΝ0Σ Λ0ΥΠ0Σ Σελ, 2 'Ξ 
. ΜΜΜ· με ΜΜΜ" 
ΜΜΜ' το ΜΝ"
ΓρύφετοΣΠΥΡ0Σ ΔΔΡΣ|ΝΟΣ Σελ. Η ο 
ΣΗΚΩΝΕ| ΜΔΝ|Κ|Δ ΚΔ' Π|ΔΝΕ' ΑΜΕΣΑ ΔΟΥΛΕ|Α
· Δ|ΔΒΑΣΤΕ: ΠΟ|ΟΣ ΡΟΛΟΣ θΑ ΤΟΥ ΔΝΑΤΕθΕ|
ΑθΛΗἩκΗ
ΛευτερΠ ΝΒ Μοιοω 2016 / Φυλλο 202 Ι3ΘΟΙ / € Ί 30
|Εττσ·ξε στο 6ἱτερμσ κι έδειξε Πσνἑτο·μο5 ο ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΣ, σου συμττεριλἡφθηκε φυσικό στην σΠοστολἡ
ΜΜΜ ο 4-8-8
 στσιτυπΜτω ΜΜΜ.  
*ἔκτ|ΙΒΞΒΒ"ΜὲΒΜΒ!Μ ΠΠ! ΙΜ" Η  __  τ,
 ΜΜΜ ΤΙΜΜ" στΜΦΠἶ  “
· ο' Με" ΜΥ στο" _ 
το" Μ!! “στο Ντ Η" 
 22 Πστκτε5 για σρχΠ › β:  #
στην σΠοστολΠ
· Ποιοι είναι 77  'Ϊ 'κ  “τι τ
Ωω.. : 
 οι ητθσνοτεροτ 4 9 γ_ Ι 
ἶ Που θα ΜΟΝΟΝ» Η, ° η μ' 'ί ,
 ΜΜΜ ἔ ε ί ` 
7 ἔ 1 τ ' Η· ' ί
Ι έ η 7 77 7 Ξ Ι , __
 έ  'Η' 8 Ι' "ΙΟ 8"060Χ8|0' · “η
4 ~ τ χω). 
¦τ·ωΙ“θΜΨ“ Μπρικ για .
τ·οωτττιςω η . κ 
ΜΗΝΑ! Ί· Μ Έ;) τπτ Β" θεο" Εἰ
ΜΕΤΑ Το χθΕΣ'"0 Ι" ΜΕΤΑΞΥ τρΔΠΗΡεττΝΝιΜΡΜΆτΗ (1ρἑἑ9ὲ›ττΦοὲΕΡ0 " “Μ
,οχι τ ΑΠΟ ΔττεΔοΠογτσΖΝτοΒττ ττοῖΔσΝ|ΜΔ η
ΠΑΟ-ΠΑΟΚ ΣΤΗ 'ΛΕΩΦ0Ρ0 Ο ΣΤΟ -2 ΜΑΤ; Μι γΣτἐρΔτΝΠο|τΠ|κ@ΔΝΜΡΟΠΗ μ· τογ ΔΜεΡτκΔΝογ ΝΔ αστε ΜΠΟΝ ΔΕΝ ειΝΔτ Ι Ο
Η «ΕΝΩΣΗ» ΑΛΛΑ ΤΗΣ"ΦεΝεβΣΤΗῇΚΜοΝ'¦κΗ Δ¦Δρ¦(Ε¦£` ψ ικΔΝοΠοιΗΝ1εΝοΣ ΔΠΘ το ΜΟΝΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ τη
τ 3 Μπα» ·
α ' Ο