Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝιΣ κγΡογ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ!ΛΛΕΥΣ Α. κγΡογ
(1918-1950)
κγΡοΣ Α. κγΡογ
(1918-1974)
ΑΔΩΝιΣ κΥΡοΥ ς
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ Από Το 1894
Ἀριθμ. φύλ. 40448 'Τιμή ί,50 € ·
Ἀμερικής 9, Τ.Κ. ί0872,Άθήναι, ίπιο@οειιειιεννε.ρι
ΝΕΦΩΣΕΙΣ= Γενικά αίθριος καιρός μέ Δευτέθα 16 Μαΐου 2016
πρόσκαιρους όμβρους στα βόρεια, κυρίως
τό μεσημέρι καί τό άπόγευμα. Άνεμοι δυ
ίό-Ο5-2Οίό Ο
τικοί 4 έως 6 μπωφόρ. Ἡ θερμοκρασία
έως 27β. Κ.
Θεοδώρου όσίου τού 'Ηγιασμένου.
Σελήνη ί0 ἡμερῶν
Ἀνατολή ἡλίου 814' - Δύσις 8.80'
Τηλεφωνικό κέντρο: 2ί0 822088ί, Φάξ: 2ί0 324307ί
Καταχωρίσεις: 2ί0 8220482, Συνδρομές: 2ί 8 Οί 70870 - 2ί 0 8227870
"Ετος ί2θον
Φιλελεύθερη
πανστρατιά
*Η Δράση είναι ένα μικρό κόμμα, τό ὁποῖο ίδρύθηκε τό 2009 άπό τόν Στέφανο Μάνο καί άποτελεί
άναβίωση τού κόμματος «Οἱ Φιλελεύθεροι» πού
είχε δημιουργήσει ὁ ίδιος τό 1999 καί διαλύθηκε τό
2001. "Η Δράση ούδέποτε κατόρθωσε νά είσέλθει
στήν Βουλή .°Ομως, παρά τήν περιορισμένη ἀπήχησή της παρέμεινε πιστή στίς θέσεις της, άστε νά
άποτελεί τόν αύθεντικό έκφράστή τού οἱκονομικού
φιλελευθερισμού στήν 'Ελλάδα.
Ἀπὸ προχθές, ή Δράση πέτυχε κάτι πού ένδέχεται νά άποβεί καθοριστικό γιά τό πολιτικό μέλλον
στήν χώρα μας-"Εγινε ὁ μοχλός να τήν συνάντηση
όλων των μεταρρυθμιστικων δυνάμεων τού τόπου.
Στό τακτικό συνέδριό της έκλήθησαν καί μίλησαν ὁ
Πρόεδρος τής Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ὁ πρόεδρος τού Ποταμιού κ. Σταύρος Θεοδωράκης καί ή πρώην ύπουργός καί βουλευτής τού
ΠΑΣΟΚ κ. Άννα Διαμαντοπούλου.
"Η ατμόσφαιρα πού έπικράτησε στήν αίθουσα
τού Συνεδρίου ήταν έκδηλα Φιλελεύθερη. Στήν
έντυπωσιακή ὁμιλία του, ὁ ἱδρυτής καί τέως πρόεδρος τής Δράσης κ. Μάνος ήταν καταπέλτης κατά
τού κράτους καί τού έκβιαστικού ρόλου του στήν
ἑλληνική κοινωνία καί οίκονομία. Μάλιστα δέν έδίστασε νά χαρακτηρίσει αὐτό πού συμβαίνει διαχρονικά στήν 'Ελλάδα καί τό ὁποῖο έχει λάβει άπίστευτες διαστάσεις σήμερα, ώς κρατική «σατραπεία».
Τό κράτος, προκειμένου νά παραμείνει τό ίδιο
άλώβητο -έτόνισε ὁ κ. Μάνος- έκβιάζει τούς πολίτες σέ όλα τά έπίπεδα. Μέ τούς δημευτικούς φόρους
στό είσόδη μα, τά κέρδη, τίς συναλλαγές καί τήν περιουσία τους, μέ τήν άνεκδιήγητη γραφειοκρατία,
μέ τήν μή άπονομή δικαιοσύνης. Ἀντί τό κράτος νά
ύπηρετεί τούς-πολίτες, τούς καταδυναστεύει. Καί
ένόσω αύτό δέν άντιμετωπίζεται ριζικά, τίποτε δέν
πρόκειται νά προχωρήσει.
Στό ίδιο μήκος κύματος μίλησε καί ὁ πρόεδρος της
Δράσης κ. Θόδωρος Σκυλακάκης."Εδωσε ίδιαίτερη
έμφαση στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο άποφασίζονται τά
μνημονιακά μέτρα, ένω έπέρριψε εύθύνη καί στούς
Εύρωπαίους οἱ ὁποῖοι άποδέχονται τίς σοσιαλιστικές
καί φορομπηχτικές εἱσηγήσεις των έλληνικων κυβερνήσεων. Είδικως γιά τόν Σύριζα, είπε ότι ὁδηγεί
τήν ἑλληνική κοινωνία σέ «τιρολεταριοιωίηση».
"Ομως πέραν των όμιλιων τού ἱδρυτού καί τού
προέδρου τής Δράσης, των ὁποίαν οἱ θέσεις είναι δεδομένες, σημασία έχουν' αὐτά πού εἰπώθηκαν άπό
τούς κ.κ. Μητσοτάκη καί Θεοδωράκη. Καταχειροκροτούμενοι ἀμφότεροι άπό τούς συνέδρους καί τά
μέλη ως Δράσης. έδειξαν ὅτι σοιιπλέων μέ τίς με·
ταρρυθμιστικές θέσεις της. Καί έδήλωσαν έτοιμοι
νά συμπράζουν άστε ή Κυβέρνησις μετά τόν Σύριζα
νά κινηθεί πρός αύτή τήν κατεύθυνση.
"Ετσι, ένα μικρό κόμμα μέ χαμηλή ἀπήχηση Με
έςόχως ὁρθολογικές θέσεις, έπαιζε τόν ρόλο του. 'Η
Δράση έχει ήδη συνεργασθεί έκλογικά μέ τό Ποτάμι. Τώρα, μετά τά ὅσα διημείφθησαν στό συνέδριό
της, θά,άποτελέσει τό έφαλτήριο γιά τήν συνένωση
όλων των μεταρρυθμιστικων πολιτικων δυνάμεων,
άστε νά δημιουργηθεί μία φιλελεύθερη πανστρατιά
Εἶναι ὁ μόνος τρόπος γιά νά άιω.λλαγεί ὁ τόπος άπό
Δ Κρίσιμη άτζέντα
γιά τό φθινόπωρο
Ἀνασχηματισμός τώρα, χρέος καί ἑπλογές τόν ῦΟπτὡβριο
ΠΑΡΑ τό γεγονός ότι γιά τόν ΣΥΡΙΖΑ καί τήν δημοφιλία του τό
πλέον κρίσιμο ζήτημα θά ήταν μιά
σαφως καί έμπρακτη άναδιάρθ'ρωσις τού «ἑλληνικού χρέους», ή
πραγματικότης δείχνει διαφορετική.°Αν καί έκτιμάται ότι τήν έπομένη Κυριακή 22 Μαίου θά ψηφισθεί καί ή ἑτέρα δέσμη προαπαιτου μένων γιά τήν άζιολόγηση στό
Ευτοςτουρ, δέν θά ύπάρζει διακανονισμός γιά τό χρέος. "Η σθεναρή
άρνη σις τής Γερμανίας καί μιάς
ὁμάδος «σκληροπυρηνικων» κυβερνήσεων καί χωρων-μελων νά
ύπάρςει άναδιάρθρωσις τού χρέους, έπί τό βιωσιμώτερον, δέν θά
έπιτρέψουν κάτι τέτοιο. Ούτε κάν,
άν δούμε τίς έσχατες δηλωσεις-τοποθετήσεις Σωυμπλε ότι θά ,ύπάρζει έγγύησις γιά σταθερά ἑπιτόκια
κάτω τού 2%. Τό μόνο πού μπορεί
νά ύπάρζει εἶναι ένας «ὁδικός χάρτης», γιά νά «χρυσωθεί» τό χάπι,
πού θά προβλέπει τήν όλη συζήτηση νά έζελίσσεται κατά τήν διάρ
κεια τής δευτέρας άζιολογήσεως
γιά τήν°Ελλάδα πού θ άρχίσει τόν
.Σεπτέμβριο καί θά καταλήξει τόν
Δεκέμβριο. ¦Υπό τήν έννοια
αὐτήν, τόσο τό θέμα τού χρέους
όσο καί ἐκείνο τού κατά πόσον θά
προκριθούν πρόωρες έκλογές μετατίθεται γιά τό φθινόπωρο.
°Επί τού παρόντος καί σύμφωνα μέ τίς δη μοσιογραφικές πλη ροφορίες, ὁ Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας καί τό ήγετικό έπιτελείο στό
Μαξίμου προωθούν δύο ζητήματα:
Πρώτον, έναν «δομικό» άνασχηματισμό, μέ διεύρυνση πρός τήν
Κεντροαριστερά, καί δεύτερον,
τήν άλλαγή τού έκλογικού νόμου
έπί τό άναλογικώτερο μέ ιμήφο
άπό τά 17 σέ μιά προσπάθεια νά
άποκαταστήσει ὁ ΣΥΡΙΖΑ τίς
«άβαρίες» του άπό τίς μνημονιακές πολιτικές πού ύπηρετεί. Τό
ένδεχόμενο μή διαθέσεως τού κ.
Τσακαλώτου γιά περαιτέρω
έμπλοκή του στό ύπουργείο Οἰκο
νομικῶν, καθιστά τόν άνασχη ματισμό ἰδιαιτέρως ένδιαφέροντα.
'Η διείσδυσις, μάλιστα, τής Νέας
Δημοκρατίας ὑπό τήν νέα της ήχεσία στά πρόσωπα καί τά σχήματα
τού πολιτικού κέντρου, καθιστά
ἑπείγουσα καί. τήν προσπάθεια
τού ΣΥΡΙΖΑ νά διεκδικήσει μέρος τής Κεντροαριστεράς. Σημαντικό γιά τόν κ. Τσίπρα είναι άλλωστε νά όργανωθίεί καταλλή λως καί
νά άποστείλει τά κατάλληλα μηνύματα πού θά βοηθήσουν τον
Γάλλο Πρόεδρο κ. ίΟλλάντ νά
έπιμείνει νά ένταχθεί τό Ἑλληνικό Ἀριστερό Κίνημα στούς Βύρωσοσιαλιστές.
Πέραν αύτιύν, οί κεντρικές
πρωτεύουσες τής Εύρώπης ἐπιθυμσύν καί διά δηλώσεων τους ένα
«ήσυχο καλοκαίρι» σέ σχέση μέ
τήν“Ελλάδα. Ούτωςή άλλως έρχεται ή άρα τού δημοψηφίσματος
στό'Ηνωμένο Βασίλειο καί τό περίφημον «Επτά» παραμονεύει...
°Ο δημοφιλής Τζόνσον
όμιλεί γιά Ράιχ τού εύρώ
Καλπάζει ὁ εύρωσπεπτιπισμός στ_ό°Ηνωμένο Βασίλειο
Η ΜΕΓΑΛΗ πλειονότης των Συντη ρητικών ψηφοφόρων συντάσσεται μέ τόν πρώην δήμαρχο τού Λονδίνου, Μπόρις Τζόνσον, στό ζήτημα τής μή παραμονής τού°Ηνωμένου Βασιλείου στήν Εύ ρωπαϊκή
'Ένωση. Τούτο μάλιστα καταγράφεται συγχρόνως πρός τίς δηλωσεις τού Τζόνσον, ὁ ὁποῖος θεωρεί
ότι ή προσπάθεια δημιουργίας ἑνὸς
εύρωπαίκού ύπερκράτους συνιστά
βήματα στόν ἴδιο δρόμο πού άκολούθη σαν ὁ Ἀδόλφος Χίτλερ καί ὁ
Ναπολέων Βοναπάρτης, μέ άποτέλεσμα καί οἱ δύο «νά έχουν τραγικό
τέλος». Τονίζοντας ότι ή ΕΕ πάσχει
άπό έλλειμμα δημοκρατίας καί συγ
ύπάρχει μιά καθολική άποδοχή
πρός τήν εύρωπαίκή ἱδέα.
=Ενω τήν έκστρατεία ύπέρ τής
παραμονής στήν ΕΕ έχει έπωμισθεί ὁ πρωθυπουργός Νταίηβιντ
Κάμερον, μέ τήν γραμμή τού Τζόνσον συνετάχθη καί ὁ πάλαι ποτέ
ύπουργός Οἰκονομικών (έπί κυβερνήσεων Θάτσερ) Λόρδος Λαμόντ ὁ
ὁποῖος δήλωσε ότι συμμερίζεται
τίς θέσεις τού Τζόνσον άν καί ήταν
ἑπιφυλακτικός νά τίς έκφράσει.
«Δέν συγκρίνω τούς άνθρώπους
πού ύποστη ρίζουν τήν Εύρώπη μέ
τούς Ναζί, άλλά εἶναι γεγονός ότι
οί θεωρητικοί τού φασισμού πιστεύουν φανατικό σέ μίαν ήνωμένη Εύρώπη». Μέ αὐτά τά δεδομένα
καί μέ μάλλον ήπιες θέσεις ὑπὲρ
τής Εύρώπης άπό τό ῦΕργατικό
κόμμα τής άντιπολιτεύσεως ή Βρεταννία βαδίζει πρός τό δη μοιμήφισμα τής 23ης °Ιουνίου. Ἡ μικρή
διαφορά πού εἶχε καταγραφεί στίς
δημοσκοπήσεις ύπέρ τής παραμονής στήν ΕΕ, αὐτή τήν στιγμή
έχει μηδενισθεί καί τά δύο στρατόπεδα φαίνονται νά ἱσοψηφούν μέ
50% έκαστο, ένω τό ποσοστό των
άναποφασίστων, άπό 13% πού κα
τεγράφετο πρό. μηνός, έχει ἐπίσης
μηδενισθεί. ·
Δέν είναι δέ τυχαίο ότι ὁ ύποψήφιος Πρόεδρος των ΗΠΑ,γΝτόναλντ Τράμπ, ` δήλωσε έμμέσως
ύποστή ριζη πρός τήν «έξοδο», τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο ούδόλως θά
έπηρεάσει τίς έμπορικές σχέσεις.
.5<Κύριε Πρωθυπουργέ.“»“
Ό καταλληλότερος
θ?ί°ίίΠ8ίθίΜ3
τόν ὁλέθριο σοσιαλκρατισμό“. κεντρωτισμό, έπεσήμανε ότι «τό
Ζ. αἱωνιο πρόβλημα» είναι πώς δέν
Στό ΤΑ|ΠΕΔ
48 λιμάνια
Ἀπόφασις τού ΣτΕ δικαιώνει τό ΤΑ|ΠΕΔ γιά Ι
Τήν ὁειοποίηση Τῶν Ἀξιότιμε κυριε πρωθυπουΡΥὲ, θυπουργός χάρη στά σπάνια προμικρών λιμανιών. Ἀνοίγει “ = σόντα σας καί τόσο περισσότερο
ὁ δρόμος πρός τήν ἰδιω- Με ΧρωΓάἙ"ία ΜΜΜ· ή θαυμάζω άπό Τε ένα μέρος -τό άριτικοποίηση- ΣΕ^- 2 ρω μὲ πόση αχ" ρα περιμένω Τήν στερό σας- τήν ίκανότητά σας νά
Σαββατιάτικη έπικοινωνία μας καί ··
.. σχεδιάζετε καί νά προβλέπετε τό μύτΦιλοτουρκικό ΦΜἀζ°Μ Τόσο θά Μ Μαθε ἡ λον “' ο καί άπό ω άλλο μέσω “ ἐπιστολ" ιν ία Με Χ Μ
παραλήρημα Μι της ης μαι το ιι ως πό ως, ἀριστερό σας ἀφοῦ ὁ
Τήν άντίδραση τού Προ- έβδομάδα. Καταλαβαίνω ότι άνησυ- '
. - . , , .. ΣΥΡ|ΖΑ έχει πολλά άριστερά καί ένα
εδρου της Δημοκρατίας χήσατε γι αυτό καί βάλατε νά μου
· · ·_ ε ε μόνο άκροδεξιό- τήν γενναιοδωρία
προεκαλεσε το παραλη ηΜωωω ἀνΜ γιὰ νά μἀ_ Ι _ Ν
ρημα τού ψευδο μουφτή . σας σέ πολλους τομείς της κοινωνίας.
τής =άνθης Αχμέτ Μετέ θων για" χάθηκα Φοβονμενω μἡ_ θά άναφέρω δύο παραδείγματα
Τ ΣΕΛ-  πως μ° έστειλε κανένας νταής τρία μέ- , '
γτρα κάτω άπό τή γή! 'Η παράλειψη θυμάμαι, λοιπόν, πόση ΜαταΣΤόχος Τοῦ Με τής έπιστολής όφείλεται άπλῶς στό ση συναντούσαν οί κυβερνήσεις τού
ἡ Βαγδάτη χάος των συχνών άπεργιῶν, άρα η παρελθόντος όταν έσεῖς κάνατε τόν
Δεύτερη πολύνεκρος μήν άνησυχεῖτε γιά τήν ύγεία μου άγώνα σας άπό τήν άντιπολίτευση
τρομοκρατική έπί'θεσις “ καί για τή συνέπεια τής έιπκοινωνίας καί παρεμποδίζατε νά ύπογραφεῖ
σὲ: μία 8β90ΗΟδΟ- ἶέ δα* μας. Γιά νά μή μείνετε όμως μέ τό πα- όποιαδήποτε συμφωνία γιά τήν
Τοπία! ΜΜΜ!! (ΜΥ- . ά·π “ ο σή ε α ΜΜΜ τού παλαιού πως
. ., 'ρ ονο,σαςστνω μεραν ρο:=ΞςἩζ“ἑἔ:κΞ ισἐἔχἙ έκτακτο Μπιτς, πού σάς τό κερνάω μίου τού 'Ελληνικού μέ ξένη εταιρεία
' ' ατελώς δωρεάν. Ἀπό καιρό ήθῶα νά πού θά μετέτρεπε τόν χωρο αὐτόν
σάς γράψω ότι όσο περνούν οί μήνες, σε ένα έλληνικό Μόντε Κάρλο. Σύν' τόσο καί περισσότερο πείθομαι ότι θημά σας: «Δέν θά επιτρέψουμε ποτέ
είσαστε ό καταλληλότερος γιά πρω- νά ξεπουληθούν τά τιμαλφή τής χώ
ρας». Ἀλλά καί όταν άποκτήσαμε
την γιὰ πρώτη Φορά σάρωση
Ἀριστεράς καί πάλι τά ίδια λέγατε.
Μέχρι πού γιά νά σωθούν τά τιμαλφή ή κυρία Βαλαβάνη πρότεινε
νά γίνει τό 'Ελληνικό χωματερή! Κρίμα, δέν τό χάρηκε έπί των ημερών
της. 'Ομολογώ ότι άλλοτε δέν καταλάβαινα τήν έμμονή σας νά μένει
άνεκμετάλλευτο τό 'Ελληνικό. Τωρα
όμως κατάλαβα καί θαύμασα! 'Αν είχε
γίνει Μόντε Κάρλο τό 'Ελληνικό, πως
θά μπορούσε νά μεταβληθεῖ άργότερα σέ καταυλισμό προσφύγων; Ούτε
ό μάντης Τειρεσίας δέν θά είχε προβλέψει τέτοια ἐξέλιξη.
Μία άλλη ἱστορία πού μέ συγκινεί, είναι τό μέγεθος τής γενναιοδωρίας σας σέ μιά έποχή πού είναι κρίσιμη γιά τήν οίκονομική κατάσταση
τού ἑλληνικού λαού. 'Ενω δηλαδή
αναζητάτε χρήματα γιά να μή Χασκοπήσει ή χωρα καί πετσοκόβετε
ό,τι έχει απομείνει άπό τίς συντάξεις,
χάθηκαν έκατομμύρια στήν Ε!δομένη
γιά νά μήν ένοχληθούν οί πρόσφυγες
πού έχουν  δυό μήνες τώρα μέ
τίς καιασκηνώσεις τους τή σιδηροδρομική γραμμή! 'Αν δέν είναι αύτό
μεγαλείο ψυχής, τί είναι; Στό κάτωκάτω τί όςανε  Πάπας, ό Μισός
πατέρας έκσταμμυρίων χριστιανων
καθολικῶν σέ όλόκληρο τόν πλανήτη; Πήρε μαζί του γιά νά σώσει δώδεκα μόνο πρβσΦνΥ$¦ άλλά άποκλείω ότι θά άνεχόταν νά κατασκήνωσονν στήν πλατεία τού Άγίου Πέτρουή νάκλείσουντούςδρόμουςτού
Βατικανού. Τό «άφες αὐτοῖς» έχει
όρια. Μένω οέαύτάτάέλάχισταπού
σάς καθιστούν καταλληλότερο γιά
πρωθυπουργό καί έλπίζω νά σάς
άποζη μίωσα γιά τήν στενοχωρια
πού σάς προκάλεσε ή στέρηση τής
ἐπιστολής μου. Μετά συντριβής,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΓΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Γιατί δέν θέλουν
έπενδύσεις...
Γράφει ὁ Ἀθαν. Χ Παπανδρόπου *
κονγΦΑιοΣ διπλωμάτης μεγάλης εύρωπα'ίκής
χώρας πού στηρίζει τήν 'Ελλάδα τού κ. Ἀλέξη
Τσίπρα είναι ξεκάθαρος: «Ἡ κυβέρνησή σας»,
μάς λέει, «δέν θέλει έπενδύσεις παρά μόνον άν
αύτές έξυπηρετούν τούς στόχους της... 'Υπό
αὐτούς τούς όρους, ύπονομεύει ή ίδια τήν άνά
'πτυξη καί άπομακρύνει τήν μεγέθυνση τού ήδη
πτωτικού Ἀκαθαρίστου ,Εγχωρίου Προϊόντος
σας. ..>>."Οσο καί άν ή διαπίστωση αύτή φαίνεται
αίνιγματική, έν τούτοις κρύβει μεγάλες άλήθειες
άν κανείς τήν άναλύσει σέ βάθος. Ἀλήθειες οί
ὁποῖες φέρνουν άνάγλυφη στό προσκήνιο τήν
δραματική πραγματικότητα πού βιώνει ή χώρα.
Παράλληλα, όμως, ή παραπάνω διαπίστωση πού έπαληθεύεται καί άπό άρκετά γεγονόταάποτελεί καί έρμηνευτικό κλειδί γιά τήν στάση
τού Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου άπέναντι
στήν κυβέρνηση καί έξηγεῖγιατί ή τελευταία δίνει <<μάχες>> έναντίον του.
'Ως γνωστόν, ό κυβερνητικός σχηματισμός
δέν άνηλθε στήν ἐξουσία γιά νά πετύχει τήν
έξοδο τῆς χώρας άπό τήν κρίση καί τήν είσοδό
της σέ φάση άναπτύξεως. Σκοπός του ήταν νά
διαχειριστεί πολιτικά τήν δη μοσιούπαλληλία,
τίς συντεχνίες τού δημόσιου τομέα, τήν διαπλοκή κράτους καί κρατικσδίαιτων έπιχειρη ματιών
καί τά λούμπεν στρώματα πού τροφοδοτούν
τήν παραοικονομία καί τήν έγκλη ματικότητα.
Μέ πιό άπλά λόγια, οί κ.κ. Τσίπρας καί Καμμένος
έάνήλθαν στήν έξουσία γιά νά προστατεύσουν
Συνέχεια στήν σελ. 8
ΠεΝΝιΞ
Πειτε· ΡΜ
ο Θέμα.. πολιτικής απο
τητος ἐτἐθη στό άνάκτορο τού Κένσιγκτον, κατά
τήν διάρκεια τού προσφάτου ταξιδιού τού ζεύγους Όμπάμα στό Λονδίνο. "Οπως άποκαλύπτει
βρετανική πατρίς άφηρέθη άπό πίνακα ζωγραφικής τού ί 7ου αίῶνος ή
πινακίς μέ τόν τίτλο «Ό
νέγρος άκόλουθος» καί η
άντεκατεστάθη άπό
ἄλλην πού έγραφε: «Τά
δύο άλογα». Και! τούτο
γιά νά μήν προσβληθούν
οί Όμπάμά άπό τήν λέξη
«νέγρος». Ό πίναξ είναι
τού Όλλανδού ζωγράφου
Ἀλμπερτ Κουίπ καί άπεικονίζει νεαρό μαύρο νά
όδηγεί δύο άλογα. Δέν
είναι ή πρώτη φορά πού`
άλλάζουν οί επιγραφές σε
ἔργα τεχνης γεγονός πού
έχει προκαλέσει την άντίδραση πολλων ἰστορικῶν.
ο Μιά γουρουνοκεφαλή
συνοδευόμενη άπό ένα
«προσβλητικό σημειωμα»
βρέθηκε έξω άπό τό ἐκλογικό κέντρο τής Καγκελλαρίου Άγγελα Μέρκελ,
στήν περιφέρεια ὅπου
αλά/Πω τά τῶευταία 26
χρόνια, στό Στράλσουντ
στήν βορειοανατολική
Γερμανία. "Η Μέρκελ έχει
δεχθεί σφοδρές ἑπικρίσεις
γιά την πολιτική πού
άκολουθεϊ στό προσφυγικό ζήτημα και! ή δημοτι
κότης της έχει πληγεί πολύ. Μπορεί άλλά τό γουρουνάκι τί τούς έφταιγε; ,
ο Ἡ ἐλευθερία γιά δύο τι!
γρεις τής Βεγγάλης δέν
κράτησε πολύ... Κατόρθωσαν νά τό σκάσουν
άπό καταφύγιο στήν κοινότητά Όλ ντέμπερκουπ
τής βορείου 'Ολλανδίας
καί άπεφάσισαν νά έξερευνήσουν τήν περιοχή.
Εύτυχῶς ὁ Ράτζα καί ὁ
Δελχί όπως όνομάζονται,
περιηγήθηκαν σέ μιά δασώδη περιοχή πού άποτελεί μέρος τού κάταφυγίου καί δέν πέρασαν τόν
τελευταίο φράκτη ώστε
νά φθάσουν στήν κοινότητα. Μετά δέ άπό τέσσερεις ωρες οί φύλακες
τούς νάρκωσαν μέ άνοισθητικά βέλη καί τούς με
τέφεραν πάλι πίσω.
< ο Τρισδιάστατο, πλεκτό
άντίγραφο τῆς βρεταννική ς πόλεως Μπρίστολ,
φτιαγμένο ἐξ όλοκλήρου
άπό... μαλλί κατασκεύασε μία ὁμάδα 250 έθελοντῶν. Πά τό ἔργο αὐτό
διαστάσεων 6 ἐπί 4,5 μ.
χρειάσθηκαν τρία χρόνια
σκληρής δουλειάς και! χιλιάδες χιλιόμετρα μαλλιού, πού πλάθηκαν κυριως μέ βελονάκι. Ἀναπαριστῶνται τόσο τά μνημεία καί τά άξιοθέατα τή ς
πόλεως όσο καί λεπτομέρειες, όπως ποδήλατα,
ζωα καί άνθρωποι σέ
πάρκα! Τώρα τό μάλλινο
ὁμοίωμα, πού άποκαλεϊται «Μπρίσγουλ», θά
ἐκτίθεται έως τίς Ι 2 ίουνίου στό τοπικό μουσείο
Μ Ηπα.
Διαβάστε τά άρθρα
«Ἐπιχειρούσα κοινωνία»
Λεωνίδας-Φοίβος Κάπως (σελ. Ζ)
. «Ἀπόφασις έν θερμώ...»
Ἡλίας Ἡλιόπουλος (σελ. 3)