Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣτοιχΗΜΑΤικΗ & ΠΑΡΑΣκΗΝιΑκΗ εΦΗΜεΡιΔΑ
"Θ Μ | ·ΤιΜΗ 130€
ΠΜ νι· _ γα,
"Ψ Μο .· ο 9.5ω.ωσ ενω
°  · 11 - κγΡ' Ι Ί 5 ΜΑΪΟΥ 2016 ·ΣΜατ·αη Μ.ωωωι“ Μω.ωωΜιῳωιωω.Μ.
· Εμφανιζόταν » _ 5 _ >  _ γ ή ο 4 η 
διστακτικόε στην - · › ` Ρ ' - ο ' ` να' ε ι
αρχη ο Πορτογαῆοε “
ΨΠ"Μἐ" “ Ϊ `
.η °°τ°““““· ς)  ἐΐΥκΑιΡιε: ο ° 
το... δώρο
ο ΠΑΟΚ;
τ ΜΑΤΑ» σημεία _ Ιταλία
 `ῖ¦Μ| Π" ~ Χ· ·Ἐνα5 ααοε Που δίνει ού φορέ5
0 . ή Έ Δ_ ΝΛ|ΝΑΒΜ _ *ρ
ΨαΧν ¦ _ ϊ ° · Χ
· · κ τ
ξανα για Θ κ
γκολκιηερ
στην Τονμηα @
. τα Ηεφτα μα5 και δύσκοῆα «οΓιοει»
·Τοσκροί0(;)σενόριο αν ΠΡΩΤΑοΗκε ο
νοφογουνο·τρε·ε τα ω Β'Τ0Ρ Τον παοκ
· Πω ῆένε οχι στα που: για τον Πορτογαῆο
ι 'Η 
μ' |,Ι | · γ
>  .ΜΑΜ Έτοιμοι να μηουν στη νεα Λεωφορο! ._ 
¦ ΙΧ ϊ -!ὑ·
_7__Ξ_Ψ .
Καπετάν”, 
Καρνηί8ης
στο Αγρίνιο
Ξ, Ε:ΞζΞδΞἔκ:ἔῆυ γ'
ηονΛιετΑι Θ
Ξΐἶἑω οι Βαρδι Μπαβέας!
# ' · Πὡ8 σμίγουν ξανα οι Πατέρο5, Βγενόηουῆοε
ολα °ν°Μ και Ποῆέμη5 ο Υηαρχει ηρόσφορο έδαφοε για
γ|° Μνιδη Χορηγία αηό τον Τζίγγερ; ο Ποιοι όῆῆοι , _ :ΙΧ `
Πρώην μεγαῆομέτοχοι θέῆοον να νοικιασοον στη Σ"°ρ"| "ε
Μ "ερ|Μ| τον δικό τοσο χώρο στο νέα γηηεδο Π°"°κό“°"λ°
. Έκι σκέφτεται την Θ ο κῆείνει τον Μέστο ο Πονοθηνοϊκόε, ..Εωξε ΣοὑΠερ ΑΜ
"ω "ο" το" ο Ατρῦμ"ω$ τα ρέστα του με ΠΑΟΚ ο Στραματοόνι κο. @ΜΜΜ